Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/25

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 238

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat neljä aloitetta

HEL 2014-007425, 2014-007426, 2014-007427, 2014-007429

Päätös

1.     Valtuutettu Risto Rautavan ym. aloite helsinkiläisten Mannerheim-ristin ritarien ja veteraanisukupolven kunnioittamisesta
 

2.     Valtuutettu Terhi Mäen ym. aloite päihteettömästä päivätoimintapaikasta Itä-Helsinkiin
 

3.     Valtuutettu Sari Mäkimattilan ym. aloite lakisääteisten ympärivuorokautisten tilapäishoitopaikkojen järjestämisestä kehitysvammaisille
 

4.     Valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite tyttöjen ja poikien koululiikuntatuntien yhdistämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566