Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/8

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 221

Lainan myöntäminen Helsinki Stadion Management Oy:lle

HEL 2013-016455 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle 347 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Töölön Pallokenttä 7 kenttähankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSM Oy lainahakemus

2

HSM, liitteet 1-5.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki Stadion Management Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lainahakemuksen otsikossa ja Khn 5.5.2014 (§ 535) päätöksessä on lainoitettavan Töölön kentän (pallokenttä 7) nimenä virheellisesti mainittu Helsingin Laaksossa sijaitseva Lehtikuusen kenttä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

Liitteet

1

HSM Oy lainahakemus

2

HSM, liitteet 1-5.pdf

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Helsinki Stadion Management Oy

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Liikuntavirasto

Talous- ja suunniitteluosasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 19.05.2014 § 577

HEL 2013-016455 T 02 05 03 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti oikaista 5.5.2014 (§ 535) tekemäänsä päätöstä koskien lainan myöntämistä Helsinki Stadion Management Oy:lle, ja esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää myöntää Helsinki Stadion Management Oy:lle 347 000 euron lainan urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista Töölön Pallokenttä 7 kenttähankkeen rahoittamiseen seuraavin ehdoin:

Laina-aika: Laina on maksettava takaisin tasalyhennyksin kymmenen vuoden kuluessa.

Lainan korko: Lainasta maksettava korko on peruskoron suuruinen.

Lainan vakuus: Lainansaaja panttaa lainan vakuudeksi kenttäkiinteistöön kiinnitettyjä panttikirjoja, jotka ovat etuoikeusjärjestyksessä 90 %:n puitteissa kiinteistöviraston vahvistamasta hankinta-arvosta tai muun talous- ja suunnitteluosaston hyväksymän vakuuden.

Lisäksi sovelletaan kaupunginhallituksen 10.12.2001 tekemän päätöksen mukaisia yleisiä laina- ja panttausehtoja.

05.05.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Keijo Härkönen, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 25656

keijo.harkonen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 20.03.2014 § 59

HEL 2013-016455 T 02 05 03 00

Päätös

Liikuntalautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle Helsinki Stadion Management Oy:n Töölön Pallokenttäalueella sijaitsevan Pallokenttä 7 tekonurmi- ja jalkapallohallihanketta koskevasta lainahakemuksesta seuraavan lausunnon:

Jalkapallo on eräs suosituimmista urheilulajeista erityisesti lasten ja nuorten keskuudessa. Helsingissä jalkapallon kehitystä rajaavana tekijänä on ollut erityisesti talvikäyttöön soveltuvien liikuntapaikkojen vähäisyys. Jalkapallotoiminnan edellytysten parantaminen vastaavalla tavalla kuin nyt esitetyssä rakennushankkeessa ei ole kaupungin puolelta toteutettavissa tulevien vuosien taloussuunnitelmakauden aikana.

Liikuntatoimen kannalta nyt esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena. Helsinki Stadion Management Oy:n esittämä hanke täydentää kaupungin liikuntapalveluja ja hankkeen sijainti on hyvä. Toteutuessaan hanke palvelisi myös Helsingin kaupungin etua helpottamalla kaupungin omaa rakennustarvetta. Hakijan ja liikuntalautakunnan kesken tehdään kyseisestä maa-alueesta viidentoista vuoden vuokrasopimus.

Helsinki Stadion Management Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 868 000 euron (alv. 24 %) hankkeelle 347 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavaksi pitkäaikaisella omarahoituksella 286 000 euroa sekä ELY-avustuksella 175 000 euroa ja Hattrick-avustuksella 60 000 euroa.

Liikuntalautakunta on aikaisemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut maksimissaan 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Lautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 347 000 euron lainan myöntämistä kymmenen vuoden laina-ajalla Helsinki Stadion Management Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista  käytettäväksi osarahoituksena jalkapallon tekonurmi- ja jalkapallohallihankeen toteuttamiseksi Töölön Pallokenttäalueelta vuokrattavalle Pallokenttä 7 alueelle.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566