Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

10/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/13

 

04.06.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 226

Länsisataman tonttien 20007/15 ja 16 sekä katuaukion asemakaavan muuttaminen (nro 12246, Jätkäsaarenlaituri 1)

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin nro 20007 tonttien nro 15 ja 16 sekä katuaukion asemakaavan muutosehdotuksen 10.12.2013 päivätyn ja 9.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12246 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 kartta, päivätty 10.12.2013, muutettu 9.5.2014

2

Asemakaavan muutosehdotukseen nro 12246 tehdyt muutokset 9.5.2014

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 selostus, päivätty 10.12.2013, muutettu 9.5.2014

4

Havainnekuva, 10.12.2013

5

Vuorovaikutusraportti 10.12.2013, täydennetty 9.5.2014 ja keskustelutilaisuuden muistio 4.12.2012

6

Osa päätöshistoriaa

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Länsisataman Hietasaaren alueella. Kortteli 20007 rajautuu Jätkäsaarenlaituriin, Välimerenkatuun sekä Laivapojankatuun sekä pohjoisessa pysäköintialueeseen.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa tiiviin kantakaupungin kaupunkirakenteeseen sovitetun korttelin rakentamisen. Käyttötarkoitus muuttuu hotellirakennusten korttelialueesta erilliseksi asuinrakennusten sekä hotelli- ja toimitilarakennusten korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on yhteensä 32 500 k-m2 (vähennys 2 500 k-m2). Tonttien rajoja muutetaan. Tonttien uudet numerot ovat 20007/18 ja 20007/19.

Korttelin asukasmäärä tulee olemaan noin 200 henkeä ja siihen tulee sijoittumaan työpaikkoja noin 370 hengelle.

Ratkaisu pohjautuu Helsingin kaupungin, SRV Oyj:n ja Stora Enson järjestämään arkkitehtuurikilpailuun sekä Helsingin asuntotuotantotoimiston järjestämään Suunnittele ja rakenna -laatukilpailuun.

Asemakaavan muutoksesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia.

Esittelijän perustelut

Helsingin Yleiskaava 2002:ssa alue on asuinaluetta. Nyt laadittu asemakaavan muutos on yleiskaavan mukainen. Jätkäsaaren alueelle on laadittu osayleiskaava, jossa kaava-alue on kerrostalovaltaista sekoittunutta kaupunkirakennetta palveluineen ja työpaikkoineen.

Alueella voimassa olevassa asemakaavassa nro 11770 alue on hotellirakennusten korttelialuetta merkinnällä KL-1 ja katualuetta. Alueen pysäköinti sijaitsee tontin pysäköintilaitoksessa.

Helsingin kaupunki omistaa asemakaavan muutosalueen.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.1.–17.2.2014. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.

Helsingin Energia -liikelaitoksella, Helen Sähköverkko Oy:llä ja yleisten töiden lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Kiinteistövirasto toteaa, että kaava on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti, ja että autopaikat ja asuntopihat vaativat yhteisjärjestelyitä rakentamisen ja ylläpidon kannalta. Pysäköintipaikkamäärä todetaan riittämättömäksi ja esitetään, että nykyisellä tilatehokkuudella työntekijöiden määrä vaatii vähintään kaksi kertaa enemmän pysäköintipaikkoja.

Pelastuslautakunta esittää, että jatkosuunnittelussa on otettava huomioon hotelli- ja toimitilarakennusten korttelialueen osalta, etteivät nykyiset rakentamista koskevat määräykset salli yli kaksikerroksisen majoitusrakennuksen rakentamista puurakenteisena.

Ympäristölautakunta esittää, että meluselvitykset ja ennusteet liikennemääristä tulee liittää kaava-asiakirjoihin. Lisäksi ympäristölautakunta esittää, että liikenteen aiheuttaman tärinän ja runkoäänien huomioon ottaminen tulisi liittää kaavamääräyksiin, ja että kaavaan tulee liittää ajoitusmääräys, jonka avulla varmistutaan, että melu- ja ilmanlaatuhaitoilta suojaavat rakennukset toteutuvat ennen asuinrakentamista.

Autopaikkamääriä koskevaa kaavamääräystä on muutettu siten, että se mahdollistaa kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymän Helsingin pysäköintipolitiikan kärkitoimenpiteiden mukaisen kokeiluhankkeen käynnistämisen tässä korttelissa. Autopaikkamäärien mitoitus perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan 19.5.1994 hyväksymään työpaikka-alueiden autopaikkamäärien laskentaohjeeseen sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 hyväksymään asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeeseen.

Pelastuslautakunnan esittämät seikat otetaan huomioon jatkosuunnittelun yhteydessä osana rakennuslupamenettelyä.

Meluselvitysraportti on liitetty kaavaselostuksen liitteeksi. Meluselvitykseen sisältyy 11.11.2013 päivitetty uusin ennuste alueen liikennemääristä. Meluselvityksessä käytetyt liikenne-ennusteet on lisätty kaavaselostukseen. Asemakaavaehdotuksessa asumiseen osoitetun tontin 20007/18 piha-alueet on määrätty suojattavaksi liikenteen melua vastaan. Teknistä ratkaisua, kuten ajoitusmääräystä, ei katsottu tarpeelliseksi määrätä, koska meluselvityksen perusteella asuinrakennusten ulkotilat on suojattavissa tilapäistoimin hotelli- tai toimitilahankkeen viivästyessä suunnitellusta aikataulusta. Liikenteen aiheuttaman tärinän ja runkoäänien huomioon ottaminen on lisätty kaavamääräyksiin.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus toteaa, että asemakaavan muutosehdotus noudattaa yleispiirteisempiä suunnitelmia. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää lausunnossaan, että katuliikenteen meluselvitysraportti tulee liittää kaavaselostukseen helpottamaan meluntorjuntatoimien riittävyyden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää lisäksi, että parvekkeiden rakentaminen tulee kieltää asuintalojen Välimerenkatuun rajoittuville julkisivuille, eivätkä asunnot saa avautua yksinään tälle suunnalle. Lisäksi Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää, että kaavaan tulee lisätä määräykset liikenteen aiheuttaman tärinän ja runkomelun huomioon ottamisesta sekä ilmastoinnin tuloilman suodattamisesta.

Meluselvitysraportti on liitetty kaavaselostuksen liitteeksi. Parvekkeiden meluntorjunnan sekä asuntojen suuntaamisen osalta asemakaavan määräyksiä on tarkennettu. Meluselvitykseen tukeutuen parvekkeiden melutaso on saatavissa kaavassa annettua ohjearvoa pienemmäksi tavanomaisin menetelmin siten, että osa parvekkeiden ulkojulkisivusta on kiinteärakenteista. Pienten asuntojen suuntaaminen ainoastaan Välimerenkadun suuntaan on mahdollista siten, että asuntojen tuuletusikkunat eivät avaudu välittömästi ulkotilaan Välimerenkadulle vaan parvekevyöhykkeelle, jossa melun ohjearvotasot alittuvat. Määräykset liikenteen tärinän huomioon ottamisesta sekä ilmastoinnin tuloilman suodattamisesta on lisätty kaavaan. Lisäksi asemakaavaan on lisätty määräys tärinän-, meluntorjunnan sekä ilmanlaadun varmistavien teknisten ratkaisujen toimivuuden osoittamisesta rakennuslupavaiheessa suunnitelmin ja tarkistamisesta rakentamisen yhteydessä mittauksin.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Nähtävilläolon jälkeen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotusta on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä ympäristölautakunnan lausuntojen johdosta tarkistettu kaavamääräyksin, joilla taataan riittävä ympäristöhäiriöiden torjuntataso. Kaavaselostusta on vastaavasti täydennetty ja siihen on lisätty liitteeksi meluntorjunnan arvioinnin perusteena ollut meluselvitys. Meluselvityksen pohjana käytetyt liikenne-ennusteet on lisätty kaavaselostukseen.

Autopaikkojen määrää säätelevät määräykset on kiinteistöviraston lausunnon johdosta muutettu.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Vuorovaikutusraporttia on lisäksi täydennetty aiempaa valmisteluvaihetta koskevilta osin seuraavasti: viranomaisyhteistyö-osuuteen on lisätty myöhästyneenä esitetyn liikennelaitos -liikelaitoksen kannanoton referaatti ja vastine.

Tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien ja tontinvaraajien kanssa, ja ne ilmenevät kokonaisuudessaan esityslistan liitteestä 2.

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 kartta, päivätty 10.12.2013, muutettu 9.5.2014

2

Asemakaavan muutosehdotukseen nro 12246 tehdyt muutokset 9.5.2014

3

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 selostus, päivätty 10.12.2013, muutettu 9.5.2014

4

Havainnekuva, 10.12.2013

5

Vuorovaikutusraportti 10.12.2013, täydennetty 9.5.2014 ja keskustelutilaisuuden muistio 4.12.2012

6

Osa päätöshistoriaa

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 3
Liite 4
Liite 5

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Ympäristölautakunta

Aluerakentamisyksikkö

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 26.05.2014 § 612

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 20. kaupunginosan (Länsisatama, Jätkäsaari) korttelin nro 20007 tonttien nro 15 ja 16 sekä katuaukion asemakaavan muutosehdotuksen 10.12.2013 päivätyn ja 9.5.2014 muutetun piirustuksen nro 12246 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Hannu Penttilä

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 9.5.2014

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Ksv 0846_6

20. kaupunginosan (Länsisatama) korttelin 20007 tontteja 15 ja 16 sekä katuaukiota koskevasta asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 10.12.2013 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa tiiviin kantakaupungin kaupunkirakenteeseen sovitetun korttelin rakentamisen. Käyttötarkoitus muuttuu hotellirakennusten (KL-1) korttelialueesta erilliseksi asuinrakennusten (AK) sekä hotelli- ja toimitilarakennusten (KL-1) korttelialueeksi. Rakennusoikeutta on yhteensä 32 500 k-m2 (vähennys 2 500 k-m2). Tonttien rajoja muutetaan. Tonttien uudet numerot ovat 20007/18 ja 20007/19.

Korttelin asukasmäärä tulee olemaan noin 200 henkeä ja kortteli työllistää noin 370 henkeä.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 17.1.–17.2.2014.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa kiinteistöviraston tonttiosasto, yleisten töiden lautakunta, pelastuslautakunta, ympäristölautakunta, Helsingin Energia -liikelaitos, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin seudun ympäristöpalvelut
-kuntayhtymä sekä Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

Helsingin Energia -liikelaitoksella (24.2.2014) ja Helen Sähköverkko Oy:llä (5.2.2014) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Yleisten töiden lautakunnalla (25.2.2014) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutokseen. Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut - kuntayhtymä (25.2.2014) toteaa, että aluetta palvelevat yleiset vesijohdot ja viemärit on rakennettu valmiiksi, eikä muutosehdotus edellytä niiden siirtämistä.

Kiinteistöviraston tonttiosasto (25.2.2014) toteaa, että kaava on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti ja että autopaikat ja asuntopihat vaativat yhteisjärjestelyitä rakentamisen ja ylläpidon kannalta. Kiinteistöviraston tonttiosasto toteaa pysäköintipaikkamäärän riittämättömäksi ja esittää, että nykyisellä tilatehokkuudella työntekijöiden määrä vaatii vähintään kaksi kertaa enemmän pysäköintipaikkoja.

Pelastuslautakunta (25.2.2014) esittää, että jatkosuunnittelussa on otettava huomioon hotelli- ja toimitilarakennusten korttelialueen (KL-1) osalta, etteivät nykyiset rakentamista koskevat määräykset salli yli kaksikerroksisen majoitusrakennuksen rakentamista puurakenteisena.

Ympäristölautakunta (4.2.2014) esittää, että meluselvitykset ja ennusteet liikennemääristä tulee liittää kaava-asiakirjoihin. Lisäksi ympäristölautakunta esittää, että liikenteen aiheuttaman tärinän ja runkoäänien huomioon ottaminen tulisi liittää kaavamääräyksiin ja että kaavaan tulee liittää ajoitusmääräys, jonka avulla varmistutaan, että melu- ja ilmanlaatuhaitoilta suojaavat rakennukset toteutuvat ennen asuinrakentamista.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että autopaikkamääriä koskevaa kaavamääräystä on muutettu siten, että se mahdollistaa kaupunginhallituksen 17.2.2014 hyväksymän Helsingin pysäköintipolitiikan kärkitoimenpiteiden mukaisen kokeiluhankkeen käynnistämisen tässä korttelissa. Autopaikkamäärien mitoitus perustuu kaupunkisuunnittelulautakunnan 19.5.1994 hyväksymään työpaikka-alueiden autopaikkamäärien laskentaohjeeseen sekä kaupunkisuunnittelulautakunnan 7.2.2012 hyväksymään asuintonttien autopaikkamäärien laskentaohjeeseen.

Pelastuslautakunnan esittämät seikat otetaan huomioon jatkosuunnittelun yhteydessä osana rakennuslupamenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että meluselvitysraportti on liitetty kaavaselostuksen liitteeksi. Meluselvitykseen sisältyy 11.11.2013 päivitetty uusin ennuste alueen liikennemääristä. Meluselvityksessä käytetyt liikenne-ennusteet on lisätty kaavaselostukseen. Asemakaavaehdotuksessa tontin 20007/18 piha-alueet on määrätty suojattavaksi liikenteen melua vastaan. Teknistä ratkaisua, kuten ajoitusmääräystä, ei katsottu tarpeelliseksi määrätä, koska meluselvityksen perusteella asuinrakennusten ulkotilat on suojattavissa tilapäistoimin hotelli- tai toimitilahankkeen viivästyessä suunnitellusta aikataulusta. Liikenteen aiheuttaman tärinän ja runkoäänien huomioon ottaminen on lisätty kaavamääräyksiin.

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (25.2.2014) toteaa, että asemakaavan muutosehdotus noudattaa yleispiirteisempiä suunnitelmia. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää lausunnossaan, että katuliikenteen meluselvitysraportti tulee liittää kaavaselostukseen helpottamaan meluntorjuntatoimien riittävyyden ja tarkoituksenmukaisuuden arviointia. Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus esittää lisäksi, että parvekkeiden rakentaminen tulee kieltää asuintalojen Välimerenkatuun rajoittuville julkisivuille, eivätkä asunnot saa avautua yksinään tälle suunnalle. Lisäksi Uudenmaan elinkeino, liikenne- ja ympäristökeskus esittää, että kaavaan tulee lisätä määräykset liikenteen aiheuttaman tärinän ja runkomelun huomioon ottamisesta sekä ilmastoinnin tuloilman suodattamisesta.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että meluselvitysraportti on liitetty kaavaselostuksen liitteeksi. Parvekkeiden meluntorjunnan sekä asuntojen suuntaamisen osalta asemakaavan määräyksiä on tarkennettu. Meluselvitykseen tukeutuen parvekkeiden melutaso on saatavissa kaavassa annettua ohjearvoa pienemmäksi tavanomaisin menetelmin siten, että osa parvekkeiden ulkojulkisivusta on kiinteärakenteista. Pienten asuntojen suuntaaminen ainoastaan Välimerenkadun suuntaan on mahdollista siten, että asuntojen tuuletusikkunat eivät avaudu välittömästi ulkotilaan Välimerenkadulle vaan parvekevyöhykkeelle, jossa melun ohjearvotasot alittuvat. Määräykset liikenteen tärinän huomioon ottamisesta sekä ilmastoinnin tuloilman suodattamisesta on lisätty kaavaan. Lisäksi asemakaavaan on lisätty määräys tärinän-, meluntorjunnan sekä ilmanlaadun varmistavien teknisten ratkaisujen toimivuuden osoittamisesta rakennuslupavaiheessa suunnitelmin ja tarkistamisesta rakentamisen yhteydessä mittauksin.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Asemakaavan muutosehdotukseen tehdyt muutokset

Asemakaavan muutosehdotusta on Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen sekä ympäristölautakunnan lausuntojen johdosta tarkistettu kaavamääräyksin, joilla taataan riittävä ympäristöhäiriöiden torjuntataso. Kaavaselostusta on vastaavasti täydennetty ja siihen on lisätty liitteeksi meluntorjunnan arvioinnin perusteena ollut meluselvitys. Meluselvityksen pohjana käytetyt liikenne-ennusteet on lisätty kaavaselostukseen.

Autopaikkojen määrää säätelevät määräykset on kiinteistöviraston lausunnon johdosta muutettu.

Lisäksi kaavakarttaan ja kaavaselostukseen on tehty joitakin teknisluonteisia tarkistuksia, jotka eivät muuta ehdotuksen sisältöä.

Vuorovaikutusraporttia on lisäksi täydennetty aiempaa valmisteluvaihetta koskevilta osin seuraavasti: Viranomaisyhteistyö -osuuteen on lisätty myöhästyneenä esitetyn Helsingin kaupungin Liikennelaitos -liikelaitoksen kannanoton referaatti ja vastine.

Tehdyt muutokset ja tarkistukset ilmenevät yksityiskohtaisesti liitteestä Asemakaavan muutosehdotukseen nro 12246 tehdyt muutokset.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluviraston mielestä tehdyt muutokset eivät ole olennaisia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. Muutoksista on neuvoteltu asianomaisten hallintokuntien ja tontinvaraajien kanssa

Lisätiedot

Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 37445

teo.tammivuori(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto Tonttiosasto 17.3.2014

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Jätkäsaarenlaituri 1

Lausunto

Kiinteistövirasto toteaa 20. kaupunginosan (Länsi-Satama) korttelin nro 20007 tonttien 18 ja 19 asemakaavan muutosehdotuksesta nro 12246 seuraavaa:

Helsingin kaupunki omistaa Jätkäsaaren kaavamuutosalueen, jonka voimassa olevan asemakaavan mukaiset tontit 15 ja 16 on varattu Stora Ensolle, SRV:lle ja ATT:lle 30.6.2014 asti.

Asemakaavaehdotuksen yhteenlaskettu rakennusoikeus on 32 500 k-m2, joka jakaantuu asemakaavan mukaan seuraavasti:

Asunnot:                           7 800 k-m2

Toimistot:                         12 000 k-m2 (noin 9600 htm²)

Hotelli:                              5 500 k-m2 (noin 4400 htm²)

Myymälät:                        1 900 k-m2

Pysäköinti:                       5 300 k-m2

Korttelin tehokkuus on e = 3.88. Korttelin asukasmäärä tulee olemaan noin 200 henkeä ja kortteli työllistää noin 370 henkeä. Kiinteistövirasto pitää tonttitehokkuutta ja korttelin monipuolista palvelurakennetta sekä yritystoiminnan että matkailun kannalta hyvänä. Tosin työpaikkoja syntyy nykyisellä tilatehokkuudella huomattavasti enemmän.

Korttelin suunnitteluratkaisusta

Asemakaava sallii rakentamisen kahdeksaan kerrokseen. Kaava on mahdollista toteuttaa kustannustehokkaasti, sillä esimerkiksi vaihtelevaa kerroskorkeutta ei ole vaadittu. Autopaikat ja asuntopihat vaativat yhteisjärjestelyä niin rakentamisen kuin ylläpidonkin osalta. Pysäköinti on sijoitettu tontille 19, jolloin se ei rasita eikä vaikeuta asuintontin toteuttamista. Toisaalta hankkeiden mahdollisesti eriaikainen toteutuminen voi johtaa tilapäisiin pysäköintijärjestelyihin.

 

 

Autopaikoista

Toimistojen tilatehokkuus on viime vuosina voimakkaasti kasvanut. Asemakaavaehdotuksessa on toimisto- ja hotellitiloille ehdotettu pysäköintinormiksi enintään 1 ap/350 k-m². Toimistotilalle, jonka rakennusoikeus on 12 000 k-m2 (9600 htm²), saisi siis 34 autopaikkaa. Noin 9600 huoneistoneliömetrin toimistossa työskentelee nykyisellä tilatehokkuudella (15 htm²/hlö) 640 henkilöä.

Hotelliin tulisi huoneita noin 120-140 kpl. Pysäköintinormin mukaan hotellin autopaikkamäärä olisi 15 autopaikkaa.

Kiinteistövirasto toteaa pysäköintipaikkojen määrän riittämättömäksi. Jätkäsaaren pysäköintinormi on laadittu alueen ensimmäisen asemakaavan yhteydessä, jolloin toimistotilojen käyttö oli huomattavasti nykyistä tehottomampaa. Nykyisellä tilatehokkuudella työntekijöiden määrä vaatii siis vähintään kaksi kertaa entistä enemmän pysäköintipaikkoja.

Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavamuutosehdotusta edellä olevin huomautuksin.

Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, tonttiasiamies, puhelin: 310 36441

ilkka.aaltonen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 25.02.2014 § 87

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Yleisten töiden lautakunnalla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutokseen.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen nro 12246 hyväksymistä.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 25.02.2014 § 25

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antaa asiasta seuraavan lausunnon koskien lausuntopyyntöä Länsisataman, Jätkäsaaren (20.ko) asemakaavan nro 12246, Jätkäsaarenlaituri 1 muutosta:

Asemakaavan muutoksen selostuksessa on todettu, että muutoksen tavoitteena on mahdollistaa puun käyttö rakennuksen runkomateriaaleina ja että kaavatyön yhteydessä on varmistettu, että asemakaava ei aseta ylitsepääsemättömiä esteitä alueen rakennusten toteuttamiselle puurakenteisena. Jatkosuunnittelussa on otettava huomioon hotelli- ja toimitilarakennusten korttelialueen (KL-1) osalta, etteivät nykyiset rakentamista koskevat määräykset salli yli kaksikerroksisen majoitusrakennuksen rakentamista puurakenteisena.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Katja Seppälä, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 310 31236

katja.seppala(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 04.02.2014 § 38

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon.

Kaavamuutosalue sijaitsee Länsisataman matkustajasataman ja Jätkäsaaren asuinalueen sisääntuloväylän, Jätkäsaarenlaiturin vieressä. Matkustajasataman toiminta on jatkossa huomattavasti kasvamassa, jolloin myös liikennemäärät ja liikenteen haitat alueella tulevat lisääntymään. Raskaan tavaraliikenteen osuus kadulla on huomattava. Kaavaselostuksesta puuttuvat kuitenkin meluselvitykset ja ennusteet liikennemääristä, mikä vaikeuttaa kaavaehdotuksessa esitettyjen melu- ja ilmanlaatuhaittojen vähentämistoimien riittävyyden arviointia. Liikennemäärätiedot ja selvitykset tulee liittää kaava-asiakirjoihin.

Kaavassa ei ole mukana katu- ja raitiotieliikenteen meluselvityksiä, joiden perusteella voitaisiin arvioida kaavaehdotuksessa esitettyjen torjuntatoimenpiteiden riittävyyttä asunnoissa, niiden parvekkeilla ja oleskelualueilla. Kaavaselostuksessa kuvatut melutasot kadun puoleisilla julkisivuilla ovat niin korkeita, että asuntojen tulisi avautua myös ns.  hiljaisemmalle sivulle. Selostuksesta ei kuitenkaan ilmene, onko asuinrakennuksilla tällaista hiljaista julkisivua, jolla valtioneuvoston päätöksen mukaiset ohjearvot alittuisivat. Esitetyillä melutasoilla myös parvekkeiden suojaaminen vaatinee erityisratkaisuja, mikäli niitä osoitetaan kadun puoleisille julkisivuille.

Kaavaselostuksessa tuodaan esiin korttelin läheisyydessä sijaitseva raitioraiteen Y-vaihde, joka tuottaa hetkellisesti merkittäviä enimmäisäänitasoja. Selostuksesta ei kuitenkaan käy ilmi, onko vaihteesta aiheutuvien meluhuippujen torjuntaan kiinnitetty huomiota. Selostuksessa todetaan myös, että jatkosuunnittelussa tulee ottaa huomioon liikenteen mahdollisesti aiheuttama tärinä ja runkoääni. Vaatimus tulisi liittää myös kaavamääräyksiin.

Selostuksessa todetaan, että asuinrakennusten korttelialueen toteuttaminen ennen hotelli- ja toimitilarakentamista edellyttää tilapäisiä meluntorjuntaratkaisuja asuinrakennusten julkisivuilla sekä piha-alueilla. Mahdollisia tilapäisiä ratkaisuja ei kuitenkaan ole kuvattu. Käytettävissä ei ole myöskään meluselvitystä, jossa olisi arvioitu melutilannetta ilman hotelli- ja toimitilakorttelia, jolloin ei voida arvioida, miten meluntorjunta olisi järjestettävissä ilman rakennusmassojen antamaa suojaa. 

Kaavaehdotuksessa ympäristöhaittoja on pyritty vähentämään nimenomaan sijoittamalla asuminen suojaan liikenteen haitoilta hotelli- ja toimitilarakennusten taakse. Rakenne suojaa myös korttelialueen keskelle sijoittuvaksi suunniteltuja piha- ja oleskelualueita sekä melu- että ilmanlaatuhaitoilta.   Kaavaan tuleekin liittää ajoitusmääräys, jonka avulla varmistutaan, että melu- ja ilmanlaatuhaitoilta suojaavat rakennukset toteutuvat ennen asuinrakentamista.

Esittelijä

ympäristönsuojelupäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 21.1.2014

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos toteaa asiasta seuraavaa:

Ehdotus alueen kaavamuutokselle on kannatettava.

Alueella on raitiovaunulinjaliikennettä.

Alueen kaavoituksessa otettava huomioon seuraavat asiat:

Asemakaavan muuttamisessa huomioitava alueella liikennöivän raitiotieradan vaikutukset ympäristöön:

-        raitiovaunuradan ja ajojohtimien ja pylväiden sekä ripustuksen vaatima tila ja kiinnitysratkaisut

-        raitiotien vaihdelämmityskeskuksien, vaihdeohjauskeskuksien ja sähkönsyöttöpistekoteloiden vaatimat tilat

-        raitiovaunun liikkumisesta johtuva melu ja tärinä

-        joukkoliikenteen matkustajille turvalliset ja sujuvat kulkuyhteydet myös rakennushankkeen aikana

-        asemakaavan muuttaminen nykyisestä ja rakentamishanke eivät saa aiheuttaa liikennelaitokselle raitiorataan kohdistuvia melutason alentamisvaikutuksia

-        jatkosuunnittelu ja rakentaminen tulee edetä vuorovaikutuksessa liikennelaitoksen edustajien kanssa

Lisätiedot

Matti Tauriainen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 35563

matti.tauriainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.12.2013 § 417

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Ksv 0846_6, karttaruudut 671495d, 672495c

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti lähettää 10.12.2013 päivätyn 20. kaupunginosan (Länsisatama) tonttien 20007/15 ja 20007/16 sekä katuaukion asemakaavan muutosehdotuksen nro 12246 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Käsittely

10.12.2013 Ehdotuksen mukaan

Merkittiin, että esittelijä muutti asemakaavan a-a määräyksen muotoon: Useampitasoiselle autojen säilytyspaikalle varattu alueen osan alla oleva tila.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Teo Tammivuori, arkkitehti, puhelin: 310 37445

teo.tammivuori(a)hel.fi

Anna Nervola, liikenneinsinööri, liikennesuunnittelu, puhelin: 310 37135

anna.nervola(a)hel.fi

 

Kulttuurikeskus 18.12.2012

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Asemakaavan muutosalueelle, Jätkäsaaren suulle, suunnitellaan toimitiloja, asumista sekä hotelli. Tavoitteena on, että kortteli toteutettaisiin puurakenteisena.

Puurakentamisen edistäminen ja kehittäminen on kannatettavaa. Suunniteltavan hotellin mittakaava ja soveltuvuus ympäristöönsä arvioitaneen vielä eri prosessissa.   

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston laatima Helsingin yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (13.11.2012) on selväpiirteinen ja sisältää modernit vuorovaikutuksen muodot erilaisine kuulemis- ja keskustelutapoineen.  Yleiskaavan esittelystä ilmenee, miksi se tehdään sekä mihin ja millä aikavälillä se vaikuttaa. Esittelystä ilmenee myös kaavan laatimiseen vaikuttava muu kaavahierarkia ja eri lainsäädäntö. Kaavan vaikutusarviointiin on luotu erilaisia kaavoitusprosessia ja sen osa-alueita tukevia työkaluja.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitelty kaavoitustyön aikataulut ja yhteyshenkilöt.

Kulttuurikeskuksella ei ole huomautettavaa hyvin laaditusta Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä työsuunnitelmasta

Lisätiedot

Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

 

Rakennusvirasto 14.12.2012

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Rakennusviraston arkkitehtuuriosasto osallistuu asemakaavamuutoksen valmisteluun. Yhteyshenkilöinä toimivat aluesuunnittelija Anu Kiiskinen ja suunnitteluinsinööri Marko Jylhänlehto.

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Nuorisoasiainkeskus 14.12.2012

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Nuorisoasiainkeskuksella ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Lisätiedot

Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

 

Terveyskeskus 10.12.2012

HEL 2012-014322 T 10 03 03

Asemakaavan muutos koskee Jätkäsaaren korttelin 20007 tontteja 15 ja 16. Suunnittelualuetta rajaa idässä Jätkäsaarenlaituri, etelässä Välimerenkatu, lännessä Laivapojankatu sekä pohjoisessa Laivapojankuja. Alueelle suunnitellaan toimitiloja, asuntoja sekä hotelli. Tavoitteena on, että alue toteutetaan puurakenteisena. Alueen arkkitehtuurista on käynnissä kilpailu, jonka tulosten pohjalta laaditaan asemakaavaehdotus. Kaupunkisuunnitteluvirasto arvioi kaavan vaikutuksia mm. terveyteen ja turvallisuuteen kaavan valmistelun yhteydessä. Mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelmista sekä kaavaluonnoksista on pyydetty toimittamaan viimeistään 14.12.2012.

Terveyskeskus antaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä kaavaluonnoksesta seuraavan lausunnon:

Terveyskeskuksella ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan. Terveyskeskus pitää tärkeänä, että jatkosuunnittelussa varmistetaan, että korttelia palvelevista liikuntaesteisten pysäköintipaikoista on esteetön kulku esteettömille sisäänkäynneille.

Lisätiedot

Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566