Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/19

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Ryj / Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite yleisen wc:n saamisesta Dallapénpuistoon

HEL 2013-013606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Paavo Arhinmäki ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Dallapénpuistoon rakennettaisiin pikaisesti yleinen WC.

Kaupunginhallitus viittaa yleisten töiden lautakunnan lausuntoon ja toteaa, että käymäläverkoston yleissuunnitelmassa vuodelta 2011 on linjattu, ettei Dallapénpuistoon sijoiteta käymälää. Rakennusvirasto kuitenkin selvittää mahdollisuutta sijoittaa Dallapénpuistoon käymälä. Asia selvitetään samassa yhteydessä kun rakennusvirasto tarkastelee uusien käymälöiden sijoituspaikkoja 15 vanhan käymälän vuokrasopimuksen päättyessä vuoden 2014 lopussa.

Käymälöiden määrän lisääminen ei ole rakennusviraston nykyisillä resursseilla taloudellisesti mahdollista. Käymäläverkostoa on voitu lisätä yhden yksikön verran vuodessa. Yhden uuden City-käymälän perustamiskustannukset ovat 40 000 – 120 000 euroa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 437

HEL 2013-013606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 21.01.2014 § 24

HEL 2013-013606 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin yleisen käymäläverkon yleissuunnitelmassa vuodelta 2011 on linjattu, että Dallapénpuistoon ei sijoiteta käymälää. Puistoa lähin yleinen käymälä on yleissuunnitelmassa sijoitettu Vaasanpuistikkoon. Vuoden 2014 lopussa päättyy 15 vanhan käymälän vuokrasopimus. Poistuvat käymälät korvataan uusilla käymälöillä. Rakennusvirasto tutkii tässä yhteydessä näiden kaikkien 15 käymälän sijaintipaikat uudelleen ja mahdollisuutta sijoittaa Dallapénpuistoon yleinen käymälä. Suunnitelma käymälöiden sijoittamisesta käsitellään yleisten töiden lautakunnassa vuoden 2014 aikana.

Rakennusvirasto ei voi lukumääräisesti kasvattaa käymälöiden määrää nykyisillä resursseilla. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella verkostoa kriittisesti ja määrävälein. Löytämällä toimivampia paikkoja käymälöille voidaan niiden käyttöastetta kasvattaa samalla palvellen suurempaa asiakaskuntaa tehokkaammin.

Helsingin yleisen käymäläverkon yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen on esillä ollut myös yleisen käymälän sijoittaminen Alppipuistoon ja toisen käymälän sijoittaminen Kaivopuistoon.

Rakennusviraston vastuulla olevien yleisten käymälöiden käyttömenot ovat vuodessa noin 1,2 miljoonaa euroa. Yhden uuden City-käymälän perustamiskustannukset  ovat noin 40 000 - 120 000 euroa sisältäen kunnallistekniikan.

Käsittely

21.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotuksen kappaleen kaksi loppuun seuraava virke: "Suunnitelma käymälöiden sijoittamisesta käsitellään yleisten töiden lautakunnassa vuoden 2014 aikana."

Poistetaan päätösehdotuksen kappale kuusi "Yleisten töiden lautakunta puoltaa aloitteen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566