Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/33

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 170

Kaj / Valtuutettu Laura Kolben aloite Lauttasaaren vesitornin säilyttämisestä maamerkkinä

HEL 2014-000570 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Laura Kolben aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Laura Kolbe valtuutettu Thomas Wallgrenin kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi sen selvittämiseksi, miten Lauttasaaren vesitorni voidaan säilyttää maamerkkinä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Laura Kolben palautusehdotus hyväksytty.

6 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Valtuusto palauttaa asian uuteen valmisteluun sen selvittämiseksi, miten Lauttasaaren vesitorni voidaan säilyttää maamerkkinä.

Jaa-äänet: 67
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Ei-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Yrjö Hakanen, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Terhi Peltokorpi, Pekka Saarnio, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Tyhjä: 6
Maija Anttila, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Petra Malin, Tuomas Rantanen, Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Laura Kolben aloite

2

Valtuutettu Laura Kolben aloite (allekirjoituksin)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Laura Kolbe ja 10 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi mahdollisuudet Lauttasaaren vesitornin säilyttämiseksi ja kehittämiseksi maamerkkinä.

Kaupunginhallitus toteaa, että se ei Lauttasaaren vesitornin purkamisasiaa käsitellessään 9.9.2013 (§ 968) pitänyt mahdollisena tornin korjaamista ja säilyttämistä aloitteessa esitettynä maa- tai muistomerkkinä, kun otetaan huomioon, että mittavasta peruskorjaamisesta olisi aiheutunut noin 3,7 miljoonan euron kustannukset ja ylläpidosta noin 10 000 euron vuotuiset kustannukset. Kaupunginhallitus ei pitänyt tarkoituksenmukaisena näin suuren uuden määrärahan esittämistä vesitornin säilyttämiseen ilman uutta toteutuskelpoista ja hyödyllistä käyttötarkoitusta. Tällä perusteella kaupunginhallitus kehotti kiinteistöviraston tilakeskusta etenemään purkamisasiassa sen jälkeen, kun kaupunginmuseon edellyttämä vesitornin rakennushistoriallinen dokumentointi on tehty.

Kaupunginhallitus toteaa vielä, että rakennuslautakunta on 17.12.2013 (402 §) myöntänyt kiinteistövirastolle Lauttasaaren vesitornin purkamisluvan. Purkamispäätös on vireillä valitusasiana Helsingin hallinto-oikeudessa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Laura Kolben aloite

2

Valtuutettu Laura Kolben aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 451

HEL 2014-000570 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Laura Kolben aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566