Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/53

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 190

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande fem motioner

HEL 2014006221, 2014-006225, 2014-006222, 2014-006224, 2014-006223

Beslut

1.     Motion av ledamoten Elina Moisio m.fl. om containertjänster för utvecklingsområden
 

2.     Motion av ledamoten Leo Stranius m.fl. om personalcyklar
 

3.     Motion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om förlängd arrendetid för industritomterna i Tattarmossen
 

4.     Motion av ledamoten Otso Kivekäs m.fl. om en procentprincip vid objekt för kompletteringsbyggande
 

5.     Motion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om undervisning i modersmålsinriktad svenska

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566