Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/10

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147

Kj / Den av ledamoten Harri Lindell väckta motionen om höjning av fastighetsskatten i syfte att aktivera byggandet

HEL 2013-012356 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Harri Lindell väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Lindell Harri valtuustoaloite Kvsto 25.9.2013 asia 65

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Harri Lindell och 7 andra ledamöter föreslår i sin motion att bestämningsgrunderna för fastighetsskatten till vissa delar ska ändras i syfte att aktivera byggandet och att uppnå bostadsproduktionsmålen.

I motionen föreslår man att staden i betydlig mån ska åtstrama beskattningen av de bostäder som står tomma i jämförelse med bebodda bostäder för närvarande. För att undvika en höjd fastighetsskatt ska bostadsägaren hyra ut bostaden genom ett tillsvidareavtal. Dessutom ska det gå att bevisa att hyresgästen bor i bostaden. Beskattningen av befintliga fastigheter på bostadstomter som är större än bostadstomter i genomsnitt ska likaså åtstramas i fall med ineffektiv tomtexploatering.

Den höjda beskattningen skulle dessutom gälla för obebyggda tomter. I fråga om dessa skulle beskattningen åtstramas efter tre år från tidpunkten för köpet om byggåtgärder dittills inte har inletts på tomten. Skattehöjningarna ovan skulle träda i kraft inom ramen för föreskrifterna i den gällande lagstiftningen.

Stadsstyrelsen konstaterar att tyngre beskattning av tomma bostäder och bostadstomter som är större än bostadstomter i genomsnitt i praktiken skulle innebära ändring av bestämningsgrunderna för fastighetsskatten, vilket å sin sida skulle förutsätta ändring av lagstiftningen om fastighetsbeskattning. Kommuner kan inte självständigt påverka bestämningsgrunderna för fastighetsskatten. Kommuner kan endast inom de lagstadgade maximi- och minimigränserna besluta om de fastighetsskatteprocentsatser som tillämpas i kommunen.

Stadsstyrelsen konstaterar i fråga om fastighetsskatten för obebyggda tomter att kommunerna i Helsingforsregionen enligt 12 b § i fastighetsskattelagen ska fastställa en särskild skatteprocentsats för obebyggda byggplatser. Meningen med en särskild högre fastighetsskatteprocentsats för obebyggda byggplatser i kommunerna i Helsingforsregionen är just att främja byggandet på obebyggda byggplatser. Minimigränsen för den särskilda skattesatsen ska i kommunerna i Helsingforsregionen följa den allmänna fastighetsskattesatsen +1,50 procentenheter. Skattesatsen kan dock fastställas till högst 3,00 procent. År 2014 är den allmänna fastighetsskatteprocentsatsen i Helsingfors 0,80 procent och fastighetsskatteprocentsatsen för obebyggda byggplatser 2,30 procent.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Lindell Harri valtuustoaloite Kvsto 25.9.2013 asia 65

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 426

HEL 2013-012356 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Harri Lindellin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566