Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/40

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 177

Stj / Valtuutettu Heikki Takkisen aloite päiväkoti Kalinkan toiminnan jatkamisesta

HEL 2013-015847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Heikki Takkisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoittamaton)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Heikki Takkinen ja kaksi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että päiväkoti Kalinkan toiminnan jatkamiseen etsitään vaihtoehtoja kilpailulain sallimalla suorahankinnalla, kunnallisena päiväkotina tai jollain muulla tavalla.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että kunnallista päivähoitoa järjestetään Helsingissä suomen, ruotsin ja saamen kielellä (Laki lasten päivähoidosta 19.1.1973/36 ja muutossäädös 11.12.1981/875). Yksityiset päiväkodit tarjoavat perheille mahdollisuuden valita kunnallisesta päivähoidosta sisällöllisesti poikkeavaa toimintaa yksityisen hoidon tuella.

Päivähoidon palvelujen järjestämisestä ja hankinnasta on tehty mittava selvitystyö Helsingissä. Selvityksen perusteella sosiaalilautakunta päätti 17.1.2012 päiväkotihoidon palvelustrategiasta, jonka mukaan varhaiskasvatusvirastolla on omat, kattavat päivähoitopalvelut. Helsingissä toimii lisäksi 90 yksityisen hoidon tuella toimivaa päiväkotia, jotka itse suunnittelevat toimintansa, valitsevat lapset ja määrittelevät päivähoitomaksunsa.  Kalinkan lisäksi Helsingissä on neljä muuta venäjänkielistä päiväkotia. Perheen niin halutessa kaikilla ostopalvelupäivähoitoon otetuilla lapsilla on kunnallinen päivähoitopaikka koulun aloittamiseen saakka.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 458

HEL 2013-015847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Heikki Takkisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 11.02.2014 § 31

HEL 2013-015847 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Heikki Takkisen ym. päiväkoti Kalinkan toiminnan jatkamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Sosiaalivirastossa tehtiin vuonna 2011 mittava lasten päivähoidon palvelujen järjestämiseen ja hankintaan liittyvä selvitystyö. Selvityksen perusteella sosiaalilautakunta päätti 17.1.2012 Helsingin päiväkotihoidon palvelustrategiasta, jonka mukaisesti varhaiskasvatusvirastolla on kattavat omat päivähoitopalvelut. Näiden palvelujen vaihtoehtona perheillä on mahdollisuus valita yksityisen hoidon tuella avustettua päivähoitoa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista lisättiin kohdentamalla yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää pienituloisille perheille.

Kaikkea kieleen tai ideologiaan perustuvaa toimintaa ja toiminnan järjestäjiä on kohdeltu samoin perustein palvelustrategian linjausten mukaisesti. Suomalais-venäläisen päiväkotihoidon palveluhankinnan kilpailuttamisen jatkaminen tai Kalinkan toiminnan jatkaminen kunnallisena päiväkotina ei olisi kyseisen palvelustrategian mukaista. Kunnallista päiväkotihoitoa järjestetään Helsingissä suomen, ruotsin ja saamen kielellä. Kalinkan kohdalla myöskään suorahankinnan käyttöedellytykset eivät täyty (hankintalain 27 §). Kustannuksia tarkasteltaessa todetaan, että päiväkoti Kalinkan ostopalvelun laskennallisen hoitopaikan kustannus päivää kohden on lähes 20 % korkeampi kuin Helsingin kunnallisen päiväkotihoidon kustannus.

Päiväkoti Kalinkan kilpailutettu ostopalvelusopimus päättyy heinäkuussa 2014. Kalinka voi jatkaa toimintaansa yksityisen hoidon tuella avustettuna, kuten muutkin vastaavassa tilanteessa olleet yksityiset päiväkodit ovat tehneet.

Yksityiset päivähoitopalvelut tarjoavat perheille mahdollisuuden valita kunnallisesta päivähoidosta sisällöllisesti poikkeavaa toimintaa. Helsingissä on noin 90 yksityisen hoidon tuella toimivaa päiväkotia, jotka itse profiloivat toimintansa, valitsevat lapset ja määrittelevät päivähoitomaksunsa. Kalinkan lisäksi toimii neljä muuta venäjänkielistä päiväkotia. Valtion ylläpitämä Suomalais-venäläinen koulu puolestaan järjestää esiopetusta ja valitsee lapset kouluun itsenäisesti. Kaikilla ostopalvelupäivähoitoon otetuilla lapsilla on kunnallinen päivähoitopaikka koulun aloittamiseen asti perheen niin halutessa.

Käsittely

11.02.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kolmanteen kappaleeseen virkkeen "Suomalais-venäläisen päiväkotihoidon palveluhankinnan kilpailuttamisen jatkaminen tai Kalinkan toiminnan jatkaminen kunnallisena päiväkotina ei olisi kyseisen palvelustrategian mukaista" jälkeen, lisätään seuraava virke: "Kunnallista päiväkotihoitoa järjestetään Helsingissä suomen, ruotsin ja saamen kielellä."

 

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Miikka Keränen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 43033

miikka.keranen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566