Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/27

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 164

Kaj / Den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen om ett ingripande mot höjningen av hyrorna för stadens Ara-bostäder

HEL 2013-013603 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Tuomo Valokainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto 21.1.2014

2

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

3

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoituksin)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Tuomo Valokainen och 7 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska ingripa i höjningen av hyrorna för stadens Ara-bostäder.

Stadsstyrelsen konstaterar att Helsingfors stads bostäder Ab (Heka) som tar hand om Ara-hyresbostadsbeståndet i stadens ägo fungerar enligt självkostnadsprincipen. Heka har till uppgift att erbjuda boende till ett rimligt pris. Bolaget strävar inte efter vinst och de hyror som uppbärs ska täcka alla utgifter.

Stadsstyrelsen hänvisar till ett utlåtande från Heka och konstaterar vidare att Hekas hyror höjdes med 3,33 % i genomsnitt år 2013 och 2,37 % i genomsnitt år 2014. Enligt Statistikcentralen höjdes bostadshyrorna år 2012 med 3,7 % i genomsnitt och år 2013 (statistiken för det tredje kvartalet) med 3,5 % i genomsnitt. Hekas hyreshöjningar har alltså varit lägre än i genomsnitt.

Med hyrorna täcks bland annat fastigheternas uppvärmning, underhåll, städning, låneamorteringar och reparationer. Helsingfors stad har som bolagsägare fastställt som Hekas uppgift att underhålla fastighetsbeståndet och att bevara dess värde. Underhållet av fastighetsbeståndet förutsätter planmässig reparation av objekten. Stora ombyggnader finansieras genom räntestödslån och mindre renoveringar genom inkomstfinansiering. Staden har i sin koncernstyrning bestämt att egenriskandelen för de grundliga renoveringarna ska höjas från 10 % till 20 % till år 2020.

År 2014 uppgick den genomsnittliga hyran för Hekas bostäder till 10,80 euro/m² i månaden medan den genomsnittliga hyran för fritt finansierade bostäder i Helsingfors uppgick till 16,81 euro/m² i månaden år 2013.

Stadsstyrelsen anser det som viktigt att man även i fortsättningen strävar att hålla höjningen av hyrorna för Ara-bostäderna på en måttfull nivå, dock utgående från att man samtidigt tar hand om underhållet av fastighetsbeståndet och bevarar dess värde.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Helsingin kaupungin asunnot Oy:n lausunto 21.1.2014

2

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite

3

Valtuutettu Tuomo Valokaisen aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 445

HEL 2013-013603 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Tuomo Valokaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566