Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/28

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 165

Kaj / Den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen om upprustning av en gammal bageribyggnad i Gumtäkt

HEL 2013-013604 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Helena Kantola väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Kiinteistöviraston lausunto 11.12.2013

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

3

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoituksin)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Helena Kantola och 6 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska delta i att renovera den gamla bageribyggnaden på Gumtäkts gård i sin ägo som uthyrts till ungdomssammanslutningen Makamik genom att ansvara för reparationsplaneringen för byggnaden och de reparationsarbeten som kräver yrkeskompetens.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och anser att det i och för sig är värt understöd att renovera bageribyggnaden med frivilliga krafter och att hyra ut den på det i motionen angivna sättet. Stadsstyrelsen konstaterar dock att användning av byggnaden i fråga som samlingslokaler förutsätter att dispositionen för byggnaden ändras och att byggnaden ansluts till vatten- och avloppsnätet. Enligt fastighetskontorets bedömning förutsätter största delen av renoveringsarbetena specialkunnande och yrkeskompetens. Kostnaderna för renoveringen beräknas uppgå till cirka 230 000 euro.

Stadsstyrelsen konstaterar att staden följer målet om att effektivisera lokalanvändningen i enlighet med stadsfullmäktiges strategiprogram och därför främst strävar att avstå från att äga lokaler som hyrs ut till utomstående aktörer. Också i fråga om Gumtäkts gamla bageribyggnad har fastighetskontoret i det nuvarande ekonomiska läget som mål att avstå från byggnaden genom att antingen sälja eller riva den eftersom det i motionen föreslagna renoveringsprojektet inte ingår i lokalcentralens nuvarande byggprogram.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Kiinteistöviraston lausunto 11.12.2013

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

3

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 446

HEL 2013-013604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 12.12.2013 § 124

HEL 2013-013604 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Makamik-yhteisö valtasi Kumpulan vanhan leipomorakennuksen (Jyrängöntie 1) 15.4.2013. Yhteisö pyysi nuorisoasiainkeskukselta tukea tilan vuokraamiseksi yhteisön käyttöön. Nuorisolautakunta päätti 13.6.2013 kokouksessaan vuokrata rakennuksen tilakeskukselta nuorisoasiainkeskukseen ja edelleen Makamik-yhteisölle. Tilakeskus vuokrasi tilan kylmäksi varastotilaksi.

Talossa on toiminut erilaisia ryhmiä ja järjestetty erilaista toimintaa kuten teemalliset työpajat, elokuva-, teatteri-, jooga- ja peli-illat sekä kahvilatoimintaa. Yhteisön toimintaperiaatteita ovat mm. vapaaehtoisuus, yhteinen päätöksenteko ja päihteettömyys sekä keskinäinen kunnioitus. Tilassa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää, rasismia, seksismiä tai muutakaan sortavaa tai häiritsevää käyttäytymistä. Nuorisoasiainkeskukseen ei ole tullut toiminnasta kielteistä palautetta.

Makamik-yhteisö on omakustanteisesti kunnostanut tilaa, mutta rakennus on edelleen huonossa kunnossa. Kantolan ym. aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki osallistuisi rakennuksen korjaukseen ja kustannuksiin erilaisin keinoin. Lausunnossa esitetään, että korjauksen jälkeen rakennus annetaan nuorisotoimen käyttöön ja edelleen vuokrattavaksi Makamik-yhteisölle kohtuuvuokralla.  Aloitteessa painotetaan leipomon merkitystä kaupunkikuvalle ja säilyttämisen arvoiselle arkkitehtuurille.

Nuorisoasiainkeskuksen ja tilakeskuksen vuokrasopimuksessa sekä vastaavasti nuorisoasiainkeskuksen ja Makamik-yhteisön välisissä vuokrasopimuksissa todetaan, että kyseessä on purettava talo ja vuokralainen sitoutuu poistumaan tilasta sovitun päivämäärän mukaisesti kuukauden irtisanomisajalla.

Tilakeskukselta saadun tiedon mukaan kyseistä rakennusta ei pureta vaan myydään tarjouskilpailun perusteella. Lisätiedustelussa tilakeskuksesta todettiin, että tarjouskilpailun valmistelu tulee viemään aikaa eikä se ole valmistelulistalla tärkeimmällä sijalla. Todennäköisesti tarjouskilpailu ajoittuu kevääseen 2014. Nuorisolautakunta toteaa, että tilakeskus toteuttaa sille määritellyt tavoitteet ja tehtävät, eikä nuorisolautakunnalla ole mahdollisuutta vaikuttaa tilakeskuksen päätöksentekoon.

Nuorisolautakunta pitää kuitenkin tärkeänä kansalaistoimijoiden mahdollisuutta omaehtoiseen toimintaan. Makamik-yhteisö on huolehtinut rakennuksesta ja järjestänyt erimuotoista toimintaa. Nuorisolautakunta toivoo, että tilakeskus harkitsisi mahdollisuutta jatkaa vuokrasopimusta suoraan Makamik-yhteisön kanssa ja antaa mahdollisuuden yhteisölle huolehtia rakennuksen kunnostamisesta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Leena Ruotsalainen

Lisätiedot

Leena Ruotsalainen, osastopäällikkö, puhelin: 310 89120

leena.ruotsalainen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566