Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/16

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 153

Kj / Valtuutettu Laura Kolben ym. valtuustoaloite pienyrittäjille suunnatun starttilainarahaston perustamisesta

HEL 2013-015159 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Laura Kolben ja kahden muun valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloitteen liite

2

Kolbe Laura valtuustoaloite Kvsto 27.11.2013 asia 37

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Laura Kolbe ja kaksi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan vaihtoehtoista mallia pienyrittäjien rahoitukselle. Aloitteen mukaan Helsingin kaupunki, alueen korkeakoulut sekä yrittäjäjärjestöt ja muut mahdolliset yhteistyötahot pohtisivat "pehmeämpänä" rahoituksen vaihtoehtona helsinkiläisen, pienyrittäjille suunnatun starttilainarahaston perustamista.

YritysHelsinki on Helsingin kaupungin oma palvelukeskus yrittäjiksi aikoville ja jo toimiville yrittäjille. Sen palveluja ovat mm. yritysneuvonta, yrittäjäkoulutus, yrityshautomopalvelut ja maahanmuuttajien yrityspalvelut. Helsingin yritysneuvonnan tuella on perustettu yli 10 000 uutta yritystä ja neuvontapalveluihin osallistuneista noin 80 prosenttia on viiden vuoden jälkeen toiminnassa. Helsinkiin perustetuista yrityksistä noin 85 prosenttia toimii palvelualalla.

Yritysneuvonnassa tärkeää on laatia yritykselle realistinen liiketoimintasuunnitelma ja mm. rahoituslaskelma, joita liiketoiminnan mahdolliset rahoittajat neuvotteluissa edellyttävät. Helsingissä rahoittajat ovat tyypillisesti rahoituslaitoksia tai Finnvera, jonka myöntämät lainat ovat tarkoitettuja sekä uusille että toimiville pk-yrityksille investointien, käyttöpääoman tai vain osakepääoman rahoittamiseen.  Finnvera myöntää myös omavelkaisia takauksia rahoituslaitosten myöntämille lainoille.

Esittelijä toteaa, että em. Helsingin kaupungin YritysHelsingin palvelulla on tärkeä merkitys yrityksen alkuvaiheen onnistumiselle ja rahoituksen hankkimiselle kaupungin ulkopuolisilta tahoilta. Yritystoiminnan ja toimialan tuntemus, yrittäjän sitoutuminen sekä riittävä pääomansijoitus edesauttavat merkittävästi markkinaehtoisen rahoituksen saamista.

Helsingin kaupungin strategiaohjelmassa 2013-2016 yhtenä tavoitteena on elinvoimainen Helsinki, joka on Suomen yritysmyönteisin kaupunki vuonna 2016. Kaupunki pyrkii toiminnallaan vaikuttamaan erityisesti ICT-, hyvinvointi-, matkailu-, ympäristöliiketoiminta- ja muotoilualojen kasvuun. Strategiaohjelman toimenpiteissä yritysten toimintaedellytyksiä parannetaan mm. maankäytöllä ja tonttipolitiikalla. Alojen kehitystä edistetään mm. perustamis- ja kasvuyritysneuvonnalla sekä yhteistyöllä korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kanssa.

Esittelijä toteaa, että starttilainarahaston myöntämiin lainoihin liittyy luottoriskin arviointia ja ottamista, jota ei voida pitää Helsingin kaupungin ensisijaisena tehtävänä.  Kaupunki luo pienyrittäjille toimintaedellytyksiä ja antaa tiedollista tukea monin eri tavoin. Finnveran toiminnan yksi tärkeimmistä tavoitteista on juuri aloittavan yritystoiminnan lisääminen ja rahoittaminen. Finnvera jakaa rahoitukseen sisältyvää riskiä muiden rahoittajien kanssa, mutta voi Suomen valtion erityisrahoituslaitoksena ottaa muita enemmän riskiä.

Esittelijä toteaa, että valtuutettu Kolben ja kahden muun valtuutetun ehdottama starttilainarahaston perustaminen ei ole tarkoituksenmukaista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

Liitteet

1

Aloitteen liite

2

Kolbe Laura valtuustoaloite Kvsto 27.11.2013 asia 37

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 434

HEL 2013-015159 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee katsoa valtuutettu Laura Kolben ja kahden muun valtuutetun aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Heikki Kohi, rahoitusasiantuntija, puhelin: 310 36124

heikki.kohi(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566