Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/28

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 165

Kaj / Valtuutettu Helena Kantolan aloite Kumpulan vanhan leipomorakennuksen kunnostamisesta

HEL 2013-013604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston lausunto 11.12.2013

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

3

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoituksin)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Helena Kantola ja kuusi muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki osallistuisi sen omistaman ja Makamik-nuorisoyhteisölle vuokratun Kumpulan kartanon vanhan leipomorakennuksen kunnostukseen vastaamalla rakennuksen korjaussuunnittelusta ja ammattipätevyyttä vaativista korjaustöistä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja katsoo, että leipomorakennuksen kunnostamisen vapaaehtoisvoimin ja sen vuokraaminen aloitteessa esitetyllä tavalla ovat sinänsä tavoitteina kannatettavia. Kaupunginhallitus toteaa kuitenkin, että kyseisen rakennuksen käyttö kokoontumistilana edellyttää rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista sekä rakennuksen liittämistä vesi- ja jätevesiverkostoon. Kiinteistöviraston arvion mukaan suurin osa kunnostustöistä edellyttää erikoisosaamista ja ammattipätevyyttä. Kunnostustyön kustannusarvio on noin 230 000 euroa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuuston strategiaohjelman mukaista tilankäytön tehostamiseen tähtäävää tavoitetta noudattaen kaupunki pyrkii ensisijaisesti luopumaan ulkopuolisille vuokrattujen tilojen omistuksesta. Myös Kumpulan vanhan leipomorakennuksen osalta kiinteistöviraston tavoitteena on nykyisessä taloudellisessa tilanteessa luopua kyseisestä rakennuksesta joko myymällä tai purkamalla rakennus, sillä aloitteessa esitettyä kunnostushanketta ei ole sisällytetty tilakeskuksen nykyiseen rakentamisohjelmaan.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston lausunto 11.12.2013

2

Valtuutettu Helena Kantolan aloite

3

Valtuutettu Helena Kantolan aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 446

HEL 2013-013604 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Helena Kantolan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 12.12.2013 § 124

HEL 2013-013604 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Makamik-yhteisö valtasi Kumpulan vanhan leipomorakennuksen (Jyrängöntie 1) 15.4.2013. Yhteisö pyysi nuorisoasiainkeskukselta tukea tilan vuokraamiseksi yhteisön käyttöön. Nuorisolautakunta päätti 13.6.2013 kokouksessaan vuokrata rakennuksen tilakeskukselta nuorisoasiainkeskukseen ja edelleen Makamik-yhteisölle. Tilakeskus vuokrasi tilan kylmäksi varastotilaksi.

Talossa on toiminut erilaisia ryhmiä ja järjestetty erilaista toimintaa kuten teemalliset työpajat, elokuva-, teatteri-, jooga- ja peli-illat sekä kahvilatoimintaa. Yhteisön toimintaperiaatteita ovat mm. vapaaehtoisuus, yhteinen päätöksenteko ja päihteettömyys sekä keskinäinen kunnioitus. Tilassa ei hyväksytä minkäänlaista syrjintää, rasismia, seksismiä tai muutakaan sortavaa tai häiritsevää käyttäytymistä. Nuorisoasiainkeskukseen ei ole tullut toiminnasta kielteistä palautetta.

Makamik-yhteisö on omakustanteisesti kunnostanut tilaa, mutta rakennus on edelleen huonossa kunnossa. Kantolan ym. aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupunki osallistuisi rakennuksen korjaukseen ja kustannuksiin erilaisin keinoin. Lausunnossa esitetään, että korjauksen jälkeen rakennus annetaan nuorisotoimen käyttöön ja edelleen vuokrattavaksi Makamik-yhteisölle kohtuuvuokralla.  Aloitteessa painotetaan leipomon merkitystä kaupunkikuvalle ja säilyttämisen arvoiselle arkkitehtuurille.

Nuorisoasiainkeskuksen ja tilakeskuksen vuokrasopimuksessa sekä vastaavasti nuorisoasiainkeskuksen ja Makamik-yhteisön välisissä vuokrasopimuksissa todetaan, että kyseessä on purettava talo ja vuokralainen sitoutuu poistumaan tilasta sovitun päivämäärän mukaisesti kuukauden irtisanomisajalla.

Tilakeskukselta saadun tiedon mukaan kyseistä rakennusta ei pureta vaan myydään tarjouskilpailun perusteella. Lisätiedustelussa tilakeskuksesta todettiin, että tarjouskilpailun valmistelu tulee viemään aikaa eikä se ole valmistelulistalla tärkeimmällä sijalla. Todennäköisesti tarjouskilpailu ajoittuu kevääseen 2014. Nuorisolautakunta toteaa, että tilakeskus toteuttaa sille määritellyt tavoitteet ja tehtävät, eikä nuorisolautakunnalla ole mahdollisuutta vaikuttaa tilakeskuksen päätöksentekoon.

Nuorisolautakunta pitää kuitenkin tärkeänä kansalaistoimijoiden mahdollisuutta omaehtoiseen toimintaan. Makamik-yhteisö on huolehtinut rakennuksesta ja järjestänyt erimuotoista toimintaa. Nuorisolautakunta toivoo, että tilakeskus harkitsisi mahdollisuutta jatkaa vuokrasopimusta suoraan Makamik-yhteisön kanssa ja antaa mahdollisuuden yhteisölle huolehtia rakennuksen kunnostamisesta.

Esittelijä

osastopäällikkö

Leena Ruotsalainen

Lisätiedot

Leena Ruotsalainen, osastopäällikkö, puhelin: 310 89120

leena.ruotsalainen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566