Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/46

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 183

Sj / Valtuutettu Markku Vuorisen aloite Tapaninvainion uimarannan valaistuksesta

HEL 2013-014518 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Markku Vuorisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Markku Vuorisen aloite

2

Valtuutettu Markku Vuorisen aloite (allekirjoitettu)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Markku Vuorinen ja 14 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Tapaninvainion uimarannalle asennettaisiin riittävä valaistus, jotta uimarannalla sijaitsevien leikkipuiston ja kuntoilulaitteiden käyttö olisi mahdollista myös iltaisin.

Kaupunginhallitus toteaa liikuntalautakunnan lausuntoon viitaten, että liikuntavirasto on uusinut Tapaninvainion uimarannalle lasten kiipeilytelineen sekä asentanut uudet ulkokuntoiluvälineet kesällä 2013. Uimarannan välittömässä läheisyydessä kulkee kevyenliikenteen reitti, jonka valaistuksesta vastaa Helsingin Energia. Asiakaspalautteiden myötä Helsingin Energia on asennuttanut liikuntalaitteiden läheisyyteen kaksi valaisinpylvästä, jotka ovat kytketty ulkovalaistusverkkoon. Sekä liikuntalautakunnan että Helsingin Energian näkemyksen mukaan kiipeilyteline ja kuntoiluvälineet ovat tehdyn asennustyön jälkeen riittävästi valaistuja.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Markku Vuorisen aloite

2

Valtuutettu Markku Vuorisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 464

HEL 2013-014518 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Markku Vuorisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 06.02.2014 § 31

HEL 2013-014518 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antaa asiassa seuraavan lausunnon:

Liikuntavirasto on uusinut Tapaninvainion uimarannalle  lasten kiipeilytelineen sekä asentanut uudet ulkokuntoiluvälineet kesällä 2013. Uimarannalla ei ole ollut erillistä valaistusta.

Rannan välittömässä läheisyydessä kulkee kevyenliikenteen reitti, jonka ylläpidosta vastaa rakennusvirasto ja valaistuksesta Helsingin Energia.  Asiakaspalautteiden myötä Helsingin Energia asennutti myös uimarannalle katuvaloverkostoon kuuluvat valaisimet, josta Energia myös vastaa. Helsingin Energian tekemän asennustyön jälkeen ovat kiipeilyteline ja ulkokuntoiluvälineet ovat riittävästi valaistuja. 

Aloitteen ei tulisi liikuntatoimen näkökulmasta katsoen ja edellä aloitteesta esitetyn selvityksen perusteella antaa kaupungin puolelta aihetta enempiin toimenpiteisiin.

Esittelijä

osastopäällikkö

Turo Saarinen

Lisätiedot

Soile Lehmusto, hallintosihteeri, puhelin: 310 87803

soile.lehmusto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566