Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/30

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 167

Kaj / Den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen om förbättring av trafiksäkerheten vid Norvägen i Nordsjö

HEL 2013-014188 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Jape Lovén väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jape Lovenin aloite

2

Valtuutettu Jape Lovenin aloite (allekirjoituksin)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Jape Lovén och 23 andra ledamöter föreslår i sin motion att trafiksäkerheten för fotgängare ska förbättras vid Norvägen och köpcentret Columbus i Nordsjö genom att märka ut övergångsställen och anlägga en gångbana.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet och byggnadskontorets utredning och konstaterar att eftersom fastighetsbyggandet i området har blivit fördröjt har anläggandet av gator inte kunnat inledas i den planerade tidtabellen. Detta har lett till att gång- och cykelförbindelserna från östra delen av området till metrostationen har blivit svårtillgängliga och att det inte har funnits någon naturlig och trygg gångförbindelse i området.

Den mest direkta gångförbindelsen från öster till metrostationen har varit att gå genom köpcentret Columbus parkeringsområde. När köpcentret är stängt har en del av fotgängarna från öster använt till och med Norvägens norra kant under bron. Det är dock inte meningen att Norvägens kant ska användas som en gångförbindelse utan utrymmet är närmast avsett för snöröjning. Eftersom utrymmet är smalt och därför farligt kan det inte heller i fortsättningen anvisas som en gångväg.

Gatuförbindelsen från öster till metrostationen har planerats gå via Bertha Pauligs gata. Parkeringsområdet för och trafikarrangemangen kring det nuvarande köpcentret kommer att ändras när gatuplanerna för Bertha Pauligs gata och Kaffegatan förverkligas. Ändringarna kommer att förbättra gångförbindelserna och styra gångtrafiken till tryggare rutter till metrostationen. Bostadsbyggandet vid södra kanten av Bertha Pauligs gata förverkligas enligt tidtabellen först cirka år 2019 och tidtabellen för byggande av verksamhetslokaler vid gatans norra kant är fortfarande öppen.

Byggnadskontoret anlägger år 2014 en gång- och cykelväg på Bertha Pauligs gata för att få en trygg gångförbindelse i området. Gång- och cykelvägen gör det möjligt för fotgängare och cyklister att komma från Gustav Pauligs gata till Kaffegränden (väster om hälsostationen) redan innan det egentliga byggandet av bostads- och verksamhetslokaler i området inleds. I samband med byggandet förverkligas även den nödvändiga vägledningen i enlighet med stadsplaneringskontorets trafikplaneringsavdelnings anvisningar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Jape Lovenin aloite

2

Valtuutettu Jape Lovenin aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Rakennusvirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 448

HEL 2013-014188 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Jape Lovenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.12.2013 § 437

HEL 2013-014188 T 00 00 03

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antoi valtuustoaloitteesta kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Vuotie on katuluokaltaan pääkatu/alueellinen kokoojakatu, jonka liikennemäärä kauppakeskus Columbuksen kohdalla on noin 6 700 ajoneuvoa vuorokaudessa. Nopeusrajoitus on 50 km/h. Kauppakeskuksen alituksen kohdalla Vuotien molemmin puolin on kivetyt reunakivelliset pientareet. Eteläpuolella sijaitsevan pientareen leveys on noin 1,5 metriä seinästä mitattuna. Tämä leveys on liian kapea turvalliseen liikkumiseen Vuotien reunassa. Eteläinen korotettu osuus on tarkoitettu Columbuksen alapuolella sijaitsevien varauloskäyntien kulkuyhteydeksi. Vuotien pohjoispuolella sijaitseva korotettu osuus päättyy bussipysäkkiin, jota edeltävän osuuden leveys vaihtelee 1,5 metristä 1,8 metriin metroaseman edustalle johtavien portaikko- ja pystykuilurakenteiden kohdalla. Vuotien tasoisen kadun reunassa tämä reitti on turvaton eikä toimi esteettömyyden näkökulmasta tasavertaisena yhteytenä metroasemalle. Lisäksi joudutaan ylittämään suhteellisen vilkas ja leveä Vuotie. Liikenteen ohjaussuunnitelmissa ja katusuunnitelmissa näitä yhteyksiä ei ole osoitettu jalankulkijoiden käyttöön.

Jalankulkijoille on osoitettu huomattavasti turvallisempia, mutta pidempiä reittivaihtoehtoja metroasemalle. Osa erityisesti Aurinkolahden itäosan suunnalta saapuvista jalankulkijoista käyttää liikenneturvallisuuden näkökulmasta ei toivottuja reittejä metroaseman suuntaan mennessään. Tästä syystä tutkitaan jalankulkijoiden reittejä ja opastusta itäsuunnasta metroasemalle saavuttaessa. Nykyisen kauppakeskuksen pysäköintialueen ja sen lähiympäristön järjestelyt tulevat muuttumaan, kun Bertha Pauligin kadun ja Kahvikadun katusuunnitelmat toteutuvat. Muutokset tulevat parantamaan jalankulkuyhteyksiä ja ohjaamaan jalankulkuliikennettä haluttuja turvallisempia reittejä metroasemalle. Kahvikorttelin, jota edellä mainitut kadut ympäröivät, rakentaminen on parhaillaan käynnissä, mutta korttelin arvioitu valmistumisaika on vasta vuonna 2019. Katuja rakennetaan sitä mukaa, kun taloja valmistuu. Etelä-pohjoissuuntainen Kahvikatu, josta on suora yhteys metroasemalle, on jo osittain rakennettu. Kahvikadun rinnalle valmistui tänä syksynä Sikuripuisto, jonka puistoraitit mahdollistavat myös sujuvan liikkumisen metroasemalle etelän suunnasta. Itäsuunnan jalankulkuyhteydeksi aloitteessa mainittu suojatie ja jalankulku Vuotien pohjoispuolitse ei ole laatutasoltaan paras, mutta kenties ainut vaihtoehto kauppakeskuksen läpikulun laajentamisen ollessa todettu mahdottomaksi omistajan taholta. Vuoteen 2019 ajoittuva alueen valmistuminen on liian myöhäinen vaihe järjestää jalankulkuyhteys jo rakennetulta alueelta joukkoliikenteelle.

Käsittely

17.12.2013 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Jape Lovén: Kappaleen 2 viimeinen lause poistetaan.

Kappaleet 3 ja 4 poistetaan.

Lisätään uudeksi kappaleeksi 3:

Jalankulkijoille on osoitettu huomattavasti turvallisempia, mutta pidempiä reittivaihtoehtoja metroasemalle. Osa erityisesti Aurinkolahden itäosan suunnalta saapuvista jalankulkijoista käyttää
liikenneturvallisuuden näkökulmasta ei toivottuja reittejä metroaseman suuntaan mennessään. Tästä syystä tutkitaan jalankulkijoiden reittejä ja opastusta itäsuunnasta metroasemalle saavuttaessa.
Nykyisen kauppakeskuksen pysäköintialueen ja sen lähiympäristön järjestelyt tulevat muuttumaan, kun Bertha Pauligin kadun ja Kahvikadun katusuunnitelmat toteutuvat. Muutokset tulevat parantamaan jalankulkuyhteyksiä ja ohjaamaan jalankulkuliikennettä haluttuja turvallisempia reittejä metroasemalle.
Kahvikorttelin, jota edellä mainitut kadut ympäröivät, rakentaminen on parhaillaan käynnissä, mutta korttelin arvioitu valmistumisaika on vasta vuonna 2019. Katuja rakennetaan sitä mukaa, kun taloja valmistuu. Etelä-pohjoissuuntainen Kahvikatu, josta on suora yhteys metroasemalle, on jo osittain rakennettu. Kahvikadun rinnalle valmistui tänä syksynä Sikuripuisto, jonka puistoraitit mahdollistavat myös sujuvan liikkumisen metroasemalle etelän suunnasta. Itäsuunnan jalankulkuyhteydeksi aloitteessa mainittu suojatie ja jalankulku Vuotien pohjoispuolitse ei ole laatutasoltaan paras, mutta kenties ainut vaihtoehto kauppakeskuksen läpikulun laajentamisen ollessa todettu mahdottomaksi omistajan taholta. Vuoteen 2019 ajoittuva alueen valmistuminen on liian myöhäinen vaihe järjestää jalankulkuyhteys jo rakennetulta alueelta joukkoliikenteelle.

Kannattajat: Elina Moisio

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 2 viimeinen lause poistetaan. Kappaleet 3 ja 4 poistetaan. Lisätään uudeksi kappaleeksi 3: Jalankulkijoille on osoitettu huomattavasti turvallisempia, mutta pidempiä reittivaihtoehtoja metroasemalle. Osa erityisesti Aurinkolahden itäosan suunnalta saapuvista jalankulkijoista käyttää liikenneturvallisuuden näkökulmasta ei toivottuja reittejä metroaseman suuntaan mennessään. Tästä syystä tutkitaan jalankulkijoiden reittejä ja opastusta itäsuunnasta metroasemalle saavuttaessa. Nykyisen kauppakeskuksen pysäköintialueen ja sen lähiympäristön järjestelyt tulevat muuttumaan, kun Bertha Pauligin kadun ja Kahvikadun katusuunnitelmat toteutuvat. Muutokset tulevat parantamaan jalankulkuyhteyksiä ja ohjaamaan jalankulkuliikennettä haluttuja turvallisempia reittejä metroasemalle. Kahvikorttelin, jota edellä mainitut kadut ympäröivät, rakentaminen on parhaillaan käynnissä, mutta korttelin arvioitu valmistumisaika on vasta vuonna 2019. Katuja rakennetaan sitä mukaa, kun taloja valmistuu. Etelä-pohjoissuuntainen Kahvikatu, josta on suora yhteys metroasemalle, on jo osittain rakennettu. Kahvikadun rinnalle valmistui tänä syksynä Sikuripuisto, jonka puistoraitit mahdollistavat myös sujuvan liikkumisen metroasemalle etelän suunnasta. Itäsuunnan jalankulkuyhteydeksi aloitteessa mainittu suojatie ja jalankulku Vuotien pohjoispuolitse ei ole laatutasoltaan paras, mutta kenties ainut vaihtoehto kauppakeskuksen läpikulun laajentamisen ollessa todettu mahdottomaksi omistajan taholta. Vuoteen 2019 ajoittuva alueen valmistuminen on liian myöhäinen vaihe järjestää jalankulkuyhteys jo rakennetulta alueelta joukkoliikenteelle.

Jaa-äänet: 3
Hennariikka Andersson, Tom Packalén, Risto Rautava

Ei-äänet: 6
Henrik Jaakkola, Jape Lovén, Elina Moisio, Matti Niiranen, Osmo Soininvaara, Heta Välimäki

Tyhjä: 0
 

Poissa: 0
 

Suoritetussa äänestyksessä jäsen Lovénin vastaehdotus voitti esittelijän ehdotuksen äänin 6 - 3.

10.12.2013 Pöydälle

Esittelijä

liikennesuunnittelupäällikkö

Ville Lehmuskoski

Lisätiedot

Inga Valjakka, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37087

inga.valjakka(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566