Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/51

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 188

Sj / Den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen om garanterad rätt till arbete för utvecklingsstörda

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Mari Holopainen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Mari Holopainen och 27 andra ledamöter konstaterar att utvecklingsstörda har sysselsatts av staden när det är möjligt, och erfarenheterna visar att de utvecklingsstörda har skött sitt arbete väl. De utvecklingsstörda är dock visstidsanställda, och anställningen kan helt och hållet avbrytas då det är fråga om kedjeavtal. Det föreslås i motionen att staden ska avgöra hur de utvecklingsstördas rätt till arbete ska garanteras och oskälig avbrytning av anställningsförhållanden undvikas.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena i saken och konstaterar att det enligt dessa finns uppskattningsvis två tusen utvecklingsstörda i Helsingfors. Utvecklingsstörda i arbetsför ålder kan antingen delta i arbetsverksamhet i socialvårdens regi eller också ha normalt lönearbete på den öppna arbetsmarknaden. Social- och hälsovårdsverket har en tjänst med stödd arbetsverksamhet för utvecklingsstörda som behöver arbetsträning och stöd för att få arbete på den öppna arbetsmarknaden. I fjol omfattade den stödda arbetsverksamheten sammanlagt 30 utvecklingsstörda. Sammanlagt 75 utvecklingsstörda var anställda i lönearbete och dessutom omfattades 15 utvecklingsstörda av sysselsättningstjänsterna.

Utvecklingsstörda kan också delta i de sysselsättningstjänster som tillhandahålls av stadskansliets näringslivsavdelning, social- och hälsovårdsverket och utbildningsverket. En förutsättning är att personen i fråga är inskriven som arbetslös arbetssökande vid Nylands arbets- och näringsbyrå. Målet är att personen ska få arbete på den öppna arbetsmarknaden via habilitering, olika sysselsättningstjänster eller studier.

PosiVire Oy erbjuder som socialt företag en möjlighet för utvecklingsstörda att få arbete. PosiVire Oy sysselsätter anställda efter hand som företaget får servicebeställningar. Kontinuiteten i beställningarna avgör därmed om företaget med den anställda ingår ett arbetsavtal som gäller tills vidare eller på viss tid.

Såsom det framgår av utlåtandena har staden många olika funktioner och strukturer genom vilka också utvecklingsstörda kan erbjudas arbete. Antalet utvecklingsstörda som arbetar hos staden är i alla fall litet. Staden har som mål att förbättra pluralismen och mångfaldsledningen. När det gäller att sysselsätta utvecklingsstörda har staden ännu åtgärder att vidta. De som ansvarar för rekryteringen har här en särskild roll, likaså de allmänna riktlinjer inom personaladministrationen som stöder pluralismen. Ett alternativ för att sysselsätta utvecklingsstörda är att förvaltningarna köper allt mer tjänster av PosiVire Oy. Detta utreds för närvarande inom centralförvaltningen. Stadsstyrelsen informeras om resultaten av utredningen senast 1.12.2014. Det finns ingen enkel lösning att gå vidare, eftersom förvaltningarna har rätten att besluta om vilka tjänster de köper och detta beror på de anslag som de har till sin disposition.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

2

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 505

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään jäsen Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti.

 

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kappaleen 7 lauseen: "Asia on parhaillaan keskushallinnossa selvitettävänä" jälkeen lisätään lause: "Selvityksen tuloksista informoidaan kaupunginhallitusta 1.12.2014 mennessä."

Kannattaja: Lasse Männistö

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 26.3.2014

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Noin 0,75 prosentilla Suomen väestöstä, toisin sanoen noin 40 000 ihmisellä, arvioidaan olevan kehitysvamma, joka haittaa älyllistä suoriutumista, aiheuttaa fyysisiä toimintarajoitteita tai vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Työikäisiä kehitysvammaisia on noin 23 000. Noin 14 000 kehitysvammaista henkilöä osallistuu kuntien järjestämään työtoimintaan. Helsingissä on arviolta kaksi tuhatta kehitysvammaista, joista työikäiset osallistuvat sosiaalihuoltona järjestettävään työtoimintaan työpaikoilla avotyötoimintana tai normaaliin palkkatyöhön avoimilla työmarkkinoilla. Tyypillisimpiä tehtäviä ovat mm. keittiö- ja siivoustyöt, kiinteistöhuolto ja kaupan eri tehtävät.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa on tuetun työtoiminnan palvelu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat työvalmennusta ja tukea työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. Palveluun kuuluu työpaikan etsiminen avoimilta työmarkkinoilta, työvalmennus ja sovitut tukikäynnit. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma, jossa määritellään oikeus tuettuun työvalmennukseen. Työvalmentajat tekevät asiakkaan kanssa suunnitelman, jossa määritellään asiakkaalle sopivat työtehtävät.  Vuonna 2013 Helsingin kaupungin järjestämässä tuetussa työtoiminnassa oli yhteensä 30 kehitysvammaista henkilöä, palkkatyösuhteessa 75 kehitysvammaista henkilöä ja työllistymisen palveluissa (työnetsintä ja opiskeluista valmistuvat) 15 kehitysvammaista henkilöä.

Helsingin elinkeino-osaston koordinoimiin työllisyyspalveluihin elinkeino-osastolla, sosiaali- ja terveysvirastossa ja opetusvirastossa voivat osallistua kaikki työttömät työnhakijat tasa-arvoisesti, riippumatta henkilöön liittyvistä erityissyistä, kuten terveydentilasta tai vammaisuudesta. Palveluihin ohjautumisen edellytyksenä on asiakkuus Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana. Työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille kuntoutuksen, erilaisten työllisyyspalvelujen tai opintojen kautta.

Silloin kun kehitysvammainen henkilö on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinohallinnossa, on hänellä mahdollisuus osallistua kaupungin elinkeino-osaston järjestämiin työllisyyspalveluihin. Näitä palveluja ei ole tarkoitettu yksittäisten henkilöiden kohdalla pysyviksi ratkaisuiksi vaan niiden tavoitteena on tukea työtöntä työllistymään avoimille työmarkkinoille tai hakeutumaan ammatillisia valmiuksia lisäävään koulutukseen.

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama sosiaalinen in-house yritys. PosiVire Oy yhdistää työsopimusten tekemisen saamiinsa palvelutilauksiin. Tilauksen jatkuvuus ratkaisee sen, tekeekö yritys työntekijän kanssa toistaiseksi voimassa olevan vai määräaikaisen työsopimuksen.

Kaupunki noudattaa kaikessa palkkauksessa lakia sekä työ- ja virkaehtosopimuksia. Helsingin kaupungin ohjeessa ”Pysyvä vai määräaikainen palvelussuhde ja koeaika” (13.6.2012) kerrotaan missä tilanteissa määräaikainen palvelussuhde on mahdollinen. Määräaikaisen palvelussuhteen edellytyksenä voi olla mm. harjoittelu, toimintojen vakiintumattomuus, kelpoisuuden puuttuminen, projektiluonteinen työ tai työn kausiluonteisuus. Työntekijöiden kanssa voidaan siis solmia, toiminnan luonne huomioon ottaen, määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Kaikkiin työsuhteisiin sovelletaan työsopimuslakiin sisällytettyjä työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lisätiedot

Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.03.2014 § 144

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

"Helsingissä on noin 2000 kehitysvammaista, joiden kehitysvamma haittaa älyllistä suoriutumista, aiheuttaa fyysisiä toimintarajoitteita tai vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Näistä työikäiset kehitysvammaiset osallistuvat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston järjestämään työtoimintaan. Osa kehitysvammaisista henkilöistä työskentelee normaalissa palkkatyössä avoimilla työmarkkinoilla. Tyypillisimpiä tehtäviä ovat mm. keittiö- ja siivoustyöt, kiinteistöhuolto ja kaupan eri tehtävät.

Vain muutama henkilö on työllistynyt Posivire Oy:n kautta, joka on Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö. Kehitysvammaisten työllistäjänä Posivire Oy:n tehtävänä on itse ratkaista ja tulkita työehtosopimusten määräyksiä siten, että kehitysvammaisten oikeus työhön taataan ja kohtuuttomat työsuhteiden lopettamiset vältetään.

Posivire Oy yhdistää työsopimusten tekemisen saamiinsa jatkopalvelutilauksiin. Jos sosiaali- ja terveysvirasto tai joku muu yksikkö tekee palvelutilauksen, tilauksen jatkuvuus ratkaisee sen tekeekö Posivire Oy kehitysvammaisen työntekijänsä kanssa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tai määräaikaisen työsopimuksen. Kun palvelutilauksen ajallista kestoa ei voida määrittää, mutta kysymys ei kuitenkaan ole määräaikaisesta tilauksesta, ennalta määräämättömän ajan jatkuvasta palvelutilauksesta Posivire Oy tekee kehitysvammaisen työntekijänsä kanssa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Kun tilaus on määräaikainen Posivire Oy tekee kehitysvammaisen työntekijänsä kanssa määräaikaisesti voimassa olevan työsopimuksen, jolla vältetään työsuhteen ketjuttaminen.

Posivire Oy:n on mahdollista tehdä kehitysvammaisten työntekijöidensä kanssa yksinomaan toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia, mutta kuten edellä on jo todettu, tilanne voi johtaa toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden kohdalla siihen, että työsuhteita joudutaan purkamaan taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, jos töitä ei ole.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa on tuetun työtoiminnan palvelu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat työvalmennusta ja tukea työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. Palveluun kuuluu työpaikan etsiminen avoimilta työmarkkinoilta, työvalmennus ja sovitut tukikäynnit. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma, jossa määritellään oikeus tuettuun työvalmennukseen. Työvalmentajat tekevät asiakkaan kanssa suunnitelman, jossa määritellään asiakkaalle sopivat työtehtävät.  Vuonna 2013 tuetussa työtoiminnassa oli yhteensä 30 kehitysvammaista henkilöä, palkkatyösuhteessa 75 kehitysvammaista henkilöä ja työllistymisen palveluissa (työnetsintä ja opiskeluista valmistuvat) 15 kehitysvammaista henkilöä.

Helsingin elinkeino-osaston koordinoimiin työllisyyspalveluihin elinkeino-osastolla, sosiaali- ja terveysvirastossa ja opetusvirastossa voivat osallistua kaikki työttömät työnhakijat tasa-arvoisesti, riippumatta henkilöön liittyvistä erityissyistä, kuten terveydentilasta tai vammaisuudesta. Palveluihin ohjautumisen edellytyksenä on asiakkuus Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana. Työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille kuntoutuksen, erilaisten työllisyyspalvelujen tai opintojen kautta.

Silloin kun kehitysvammainen henkilö on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinohallinnossa, on hänellä mahdollisuus osallistua kaupungin elinkeino-osaston järjestämiin työllisyyspalveluihin. Näitä palveluja ei ole tarkoitettu yksittäisten henkilöiden kohdalla pysyviksi ratkaisuiksi vaan niiden tavoitteena on tukea työtöntä työllistymään avoimille työmarkkinoille tai hakeutumaan ammatillisia valmiuksia lisäävään koulutukseen."

Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä Helsingin tulee parantaa jatkotyöllistämisen reittejä etenkin kun tehtävästä suoriutuminen onnistuu, jotta myös kehitysvammaisille voidaan tarjota pitkäkestoisempia työsuhteita. Vakansseja tulisi lisätä tälle ryhmälle esimerkiksi osa-aikaisten työn mahdollisuuksien kautta. Helsingin on tulevaisuudessa selvitettävä, miten työsuhteiden vakinaistamista voisi lisätä esimerkiksi pidempiaikaisilla palvelutilauksilla tai muilla keinoilla."

Käsittely

25.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotuksen mukaisesti jäsen Katriina Juvan kannattamana lisätä lausunnon loppuun seuraavan tekstin:

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä Helsingin tulee parantaa jatkotyöllistämisen reittejä etenkin kun tehtävästä suoriutuminen onnistuu, jotta myös kehitysvammaisille voidaan tarjota pitkäkestoisempia työsuhteita. Vakansseja tulisi lisätä tälle ryhmälle esimerkiksi osa-aikaisten työn mahdollisuuksien kautta. Helsingin on tulevaisuudessa selvitettävä, miten työsuhteiden vakinaistamista voisi lisätä esimerkiksi pidempiaikaisilla palvelutilauksilla tai muilla keinoilla.”

 

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Pia Sutinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

pia.sutinen(a)hel.fi

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566