Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/53

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 190

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat viisi aloitetta

HEL 2014006221, 2014-006225, 2014-006222, 2014-006224, 2014-006223

Päätös

1.     Valtuutettu Elina Moision ym. aloite konttipalveluista kehitysalueille
 

2.     Valtuutettu Leo Straniuksen ym. aloite työsuhdepyörien käyttöönottamiseksi
 

3.     Valtuutettu Kauko Koskisen ym. aloite Tattarisuon teollisuustonttien vuokra-ajan jatkamisesta
 

4.     Valtuutettu Otso Kivekkään ym. aloite prosenttiperiaatteen käyttöönotosta täydennysrakentamiskohteissa
 

5.     Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. aloite äidinkielenomaisen ruotsin opetuksesta

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteet kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566