Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/41

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 178

Stj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite sotainvalidien leskien hoidon järjestämisestä Oulunkylän kuntoutussairaalassa

HEL 2014-000568 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite (allekirjoittamaton)

3

Aloitteen liite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo  Kanerva ja 12 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että pysyväisessä hoidossa Oulunkylän kuntoutussairaalassa olleen sotainvalidin leski voisi halutessaan jatkaa elämistään Oulunkylän kuntoutussairaalassa.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin  lausuntoihin ja toteaa, että sosiaali- ja terveysviraston yleisenä periaatteena on järjestää mahdollisuus yhteiseen asumiseen ympärivuorokautisen hoidon piirissä, mikäli tämä on puolisoiden toiveen ja edun mukaista. Sosiaali- ja terveysvirasto järjestää pitkäaikaishoitoa Oulunkylän kuntoutussairaalassa vain puolisoiden yhteisasumisen mahdollistamassa tarkoituksessa poikkeusjärjestelyin.

Sotainvalidipuolison kuoltua tilanne arvioidaan yksilöllisesti uudelleen. Edesmenneen sotainvalidin puolisolle tarjotaan hänen hoidon tarvettaan vastaava hoitopaikka kaupungin omissa tai ostopalveluyksiköissä tai hoito voi jatkua Oulunkylän kuntoutussairaalassa, mikäli se on asiakkaan kannalta paras ja inhimillisin vaihtoehto.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite (allekirjoittamaton)

3

Aloitteen liite

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 459

HEL 2014-000568 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 11.03.2014 § 127

HEL 2014-000568 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

"Sosiaali- ja terveysviraston ensisijaisena tavoitteena on turvata ikäihmiselle kotona asuminen turvaamalla palvelut, kuntoutus ja hoito kotiin niin pitkään kuin mahdollista. Kun se ei enää ole mahdollista, niin viimesijaisena keinona SAS-toiminnalla (=Selvitys, Arviointi, Sijoitus) pyritään tasa-arvoisesti turvaamaan kullekin vanhusasiakkaalle oikea sijoituspaikka ympärivuorokautisen hoidon piirissä.

Puolisoiden kyseessä ollessa Helsingin kaupungin periaatteena on järjestää mahdollisuus yhteiseen asumiseen ympärivuorokautisen hoidon piirissä, mikäli tämä on molempien puolisoiden edun ja toiveen mukaista.

Kaupunki on ohjeistanut sijoitustoimintaa siten, että mikäli sotainvalidi on jo Valtiokonttorin sijoittamana hoitopaikassa, myös hänen puolisonsa voidaan sijoittaa sinne maksusitoumuksella. Yleisenä käytäntönä on, että puolison sijoituspäätökseen kirjataan, että hänen hoitotasonsa arvioidaan uudelleen tarpeen mukaan, esimerkiksi puolison tilanteen muuttuessa, ja uudelleenarviointi voi tarkoittaa muuttoa pois yhteiseksi tarkoitetusta hoitopaikasta.

Helsingin kaupunki ei järjestä kuntalaisilleen pitkäaikaishoitoa Oulunkylän kuntoutussairaalassa muussa kuin puolisoiden yhteisasumisen mahdollistamassa tarkoituksessa poikkeusjärjestelyin eli maksusitoumuksella. Sotainvalidipuolison kuoltua erityisjärjestelyn perusteen katsotaan rauenneen. Tällöin tilanne arvioidaan yksilöllisesti uudelleen. Helsingin kaupunki tarjoaa edesmenneen sotainvalidin puolisolle hänen hoidontarvettaan vastaavan hoitopaikan omissa ympärivuorokautisen hoidon yksiköissään tai niissä yksiköissä, joiden kanssa kaupunki on solminut puitesopimuksen tai hoito jatkuu Oulunkylässä jos se on asiakkaan kannalta inhimillisin vaihtoehto."

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Tuulikki Siltari, arviointitoiminnan johtaja, puhelin: 310 69984

tuulikki.siltari(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566