Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/36

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 173

Stj / Valtuutettu Fatbardhe Hetemajn aloite musiikkileikkikoulutoiminnan mahdollistamisesta päiväkodeissa

HEL 2013-012980 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Fatbardhe Hetemajn aloitteen loppuun käsitellyksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti hyväksyä seuraavan toivomusponnen:

 

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että varhaiskasvatusvirasto selvittää, miten voidaan aktiivisesti edistää kaikille lapsille tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia muun muassa 1) lisäämällä päiväkotien ja kulttuuritoimen yhteistyöprojekteja, 2) lisäämällä henkilökunnan täydennyskoulutusta ja 3) rekrytoimalla taidepedagogiikan osaajia.

 

Samalla selvitetään, miten voitaisiin lisätä päiväkodeissa päiväkotipäivän jälkeen tapahtuvaa harrastustoimintaa esimerkiksi tarjoamalla toimitiloja vuokralle musiikkileikkikoulutoiminnalle tai muulle lapsille suunnatulle harrastustoiminnalle kuten liikuntaryhmille. Tehdyt toimenpiteet tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi vuoden loppuun mennessä. (Mari Holopainen)

 

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu Fatbardhe Hetemaj valtuutettu Laura Rissasen kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi siten, että musiikkileikkikoulutoiminta olisi mahdollista päiväkotien tiloissa vanhempien niin halutessa.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu Fatbardhe Hetemajn palautusehdotus hyväksytty.

8 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Palautetaan aloite uuteen valmisteluun niin, että musiikkileikkikoulutoiminta olisi mahdollista päiväkotien tiloissa vanhempien niin halutessa.

Jaa-äänet: 48
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Jan D Oker-Blom, Sara Paavolainen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Ei-äänet: 30
Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Suzan Ikävalko, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Pekka Majuri, Elina Moisio, Seija Muurinen, Björn Månsson, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho

Tyhjä: 3
Sirpa Asko-Seljavaara, Sari Mäkimattila, Tom Packalén

Poissa: 4
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva, Emma Kari, Tomi Sevander

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Julistettuaan keskustelun itse asiassa päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa valtuutettu Mari Holopainen oli valtuutettu Sanna Vesikansan kannattamana ehdottanut hyväksyttäväksi seuraavan toivomusponnen:

Kaupunginvaltuusto edellyttää, että varhaiskasvatusvirasto selvittää, miten voidaan aktiivisesti edistää kaikille lapsille tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia muun muassa 1) lisäämällä päiväkotien ja kulttuuritoimen yhteistyöprojekteja, 2) lisäämällä henkilökunnan täydennyskoulutusta ja 3) rekrytoimalla taidepedagogiikan osaajia.

Samalla selvitetään, miten voitaisiin lisätä päiväkodeissa päiväkotipäivän jälkeen tapahtuvaa harrastustoimintaa esimerkiksi tarjoamalla toimitiloja vuokralle musiikkileikkikoulutoiminnalle tai muulle lapsille suunnatulle harrastustoiminnalle kuten liikuntaryhmille. Tehdyt toimenpiteet tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi vuoden loppuun mennessä.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto hyväksyi yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotuksen.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken hyväksyy valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen, äänestää jaa, ken sitä vastustaa äänestää ei.

9 äänestys

JAA-ehdotus: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että varhaiskasvatusvirasto selvittää, miten voidaan aktiivisesti edistää kaikille lapsille tarjolla olevia harrastusmahdollisuuksia muun muassa 1) lisäämällä päiväkotien ja kulttuuritoimen yhteistyöprojekteja, 2) lisäämällä henkilökunnan täydennyskoulutusta ja 3) rekrytoimalla taidepedagogiikan osaajia.  Samalla selvitetään, miten voitaisiin lisätä päiväkodeissa päiväkotipäivän jälkeen tapahtuvaa harrastustoimintaa esimerkiksi tarjomalla toimitiloja vuokralle musiikkileikkikoulutoiminnalle tai muulle lapsille suunnatulle harrastustoiminnalle kuten liikuntaryhmille. Tehdyt toimenpiteet tuodaan kaupunginhallitukselle tiedoksi vuoden loppuun mennessä.
EI-ehdotus: Vastustaa

Jaa-äänet: 60
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Helena Kantola, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ilkka Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Tyhjä: 20
Hennariikka Andersson, Sirpa Asko-Seljavaara, Matti Enroth, Juha Hakola, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Arja Karhuvaara, Terhi Koulumies, Seija Muurinen, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Ulla-Marja Urho

Poissa: 5
Harry Bogomoloff, Eero Heinäluoma, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Emma Kari

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt valtuutettu Mari Holopaisen ehdottaman toivomusponnen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin aloite (allekirjoittamaton)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Valtuutettu Fatbardhe Hetemaj ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että musiikkileikkikoulutoiminta olisi mahdollista päiväkotien tiloissa vanhempien kustantamana lisänä.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että varhaiskasvatuksen perustehtävä muodostuu lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta sisältäen leikkimistä, liikkumista, tutkimista ja taiteilua. Musiikkia käytetään varhaiskasvatuksessa leikeissä, tunteiden tulkkina ja yhteenkuuluvuuden luojana.

Hoito- ja kasvatushenkilökunnan suunnittelemaa ja toteuttamaa päivähoitoa tarjotaan perheille tulojen mukaan määräytyvää päivähoitomaksua vastaan. Päivähoidossa tapahtuvasta toiminnasta ei peritä muuta maksua. 

Päiväkodit voivat vuokrata toimitiloja musiikkileikkikoulutoiminnalle tai muulle lapsille suunnatulle harrastustoiminnalle välittömästi varsinaisen päivähoitopäivän päätteeksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Fatbardhe Hetemajin aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 504

HEL 2013-012980 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Fatbardhe Hetemajn aloitteen loppuun käsitellyksi.

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Opetuslautakunta 25.02.2014 § 26

HEL 2013-012980 T 00 00 03

Päätös

Opetuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuksen perustehtävä muodostuu lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se sisältää leikkimistä, liikkumista, tutkimista ja taiteilemista. Musiikki on tärkeä osa-alue varhaiskasvatuksessa. Musiikkia käytetään varhaiskasvatuksessa yhteenkuuluvuuden luojana, tunteiden tulkkina sekä monessa leikissä. Lasten yksilöllisiä mielenkiinnonkohteita sekä tarpeita huomioidaan päiväkodin toiminnassa.

Päivähoidon toimintaa, jota hoito- ja kasvatushenkilökunta on suunnitellut, tarjotaan perheille tulopohjaista päivähoitomaksua vastaan. Mitään muuta maksua ei vaadita toiminnasta, jota tarjotaan päivähoidon raamien sisällä.  

Opetuslautakunta katsoo, että omakustanteinen musiikkileikkikoulutoiminta päivähoidon yhteydessä on lähtökohtaisesti kannatettava ajatus, mikäli sille löytyy kysyntää ja kaikilla halukkailla lapsilla on mahdollisuus osallistua siihen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta. Kaupunki voi myös vuokrata toimitiloja musiikkileikkikoulutoiminnalle ja muulle lapsille suunnatulle harrastustoiminnalle välittömästi varsinaisen päivähoitopäivän päätteeksi.

Käsittely

25.02.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Keskustelu.

Jäsen Rydman teki vastaehdotuksen, että kappale 4 ("Vanhempien organisoiman toiminnan…") muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"Opetuslautakunta katsoo, että omakustanteinen musiikkileikkikoulutoiminta päivähoidon yhteydessä on lähtökohtaisesti kannatettava ajatus, mikäli sille löytyy kysyntää ja kaikilla halukkailla lapsilla on mahdollisuus osallistua siihen vanhempien taloudellisesta tilanteesta riippumatta."

ja että lisäksi kappaleet 4 ja 5 ("Kaupunki voi vuokrata…") yhdistetään ja lisätään kappaleeseen 5 sana "myös" sanojen "voi" ja "vuokrata" väliin.

Kannattaja jäsen Raittinen

Hyväksyttiin yksimielisesti jäsen Rydmanin vastaehdotus.

Hyväksyttiin esittelijän muutettu ehdotus.

Esittelijä

opetustoimen johtaja

Rauno Jarnila

Lisätiedot

Niclas Rönnholm, opetuspäällikkö, puhelin: 310 86219

niclas.ronnholm(a)hel.fi

 

Talous- ja suunnittelukeskus 5.12.2013

HEL 2013-012980 T 00 00 03

Talous- ja suunnittelukeskus viittaa varhaiskasvatuslautakunnan lausuntoon ja toteaa, että päiväkodit voivat vuokrata toimitiloja musiikkileikkikoulutoiminnalle ja muulle lapsille suunnatulle harrastustoiminnalle välittömästi varsinaisen päivähoitopäivän päätteeksi. Vanhemmilla on myös mahdollisuus olla osallisena päiväkodin toiminnan järjestämisessä päivähoitoyksikön esimiehen kanssa sopien.

Lisäksi talous- ja suunnittelukeskus toteaa, että maan hallitus on sopinut rakennepoliittisesta ohjelmasta ja tehnyt linjauksia, joissa esitetään mm. subjektiivisen päivähoidon rajaamista. Kunnan tehtävien laajentaminen ei näin ollen ole mahdollista.

Lisätiedot

Katja Rimpilä, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36256

katja.rimpila(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 03.12.2013 § 203

HEL 2013-012980 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Fatbardhe Hetemaj´n ym. musiikkileikkikoulujen mahdollistamista päiväkodeissa koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Varhaiskasvatuksen perustehtävä muodostuu lasten hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. Se sisältää leikkimistä, liikkumista, tutkimista ja taiteilemista. Hoito- ja kasvatushenkilöstön suunnittelemaan ja toteuttamaan toimintaan osallistuvien lasten perheet maksavat tulojen mukaan määräytyvän päivähoitomaksun. Päivähoidossa tapahtuvasta toiminnasta ei peritä muita maksuja.

Lastentarhanopettajan tehtävänä on vastata toiminnan pedagogisesta suunnittelusta ja päiväkodissa joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävässä olevalla tulee olla lastentarhanopettajan kelpoisuus. Yliopistossa suoritettavaan lastentarhanopettajan tutkintoon sisältyy musiikin didaktiikan opintoja kaikille 4 opintopistettä, jonka lisäksi valinnaisina opintoina opiskelijan on mahdollisuus suorittaa vielä 4 opintopisteen laajuiset lisäopinnot. Musiikki on tärkeä osa-alue varhaiskasvatuksessa.

Päivähoidossa toimintaa toteutettaessa hyödynnetään ammatillisen peruskoulutuksen ohella kunkin työntekijän henkilökohtainen erityisosaaminen eri taideaineiden kuten esimerkiksi musiikin alueelta. Varhaiskasvatuksessa musiikki on sen kuuntelemista, kokemista ja tuottamista esimerkiksi rytmiikan keinoin. Musiikkia käytetään tunnelmien luojana ja tunteiden tulkkina. Lauluhetkissä ja juhlissa musiikki välittää sekä kulttuuriperintöä että ajankohtaista ja myös lasten luomaa kulttuuria.

Päiväkodit voivat vuokrata toimitiloja musiikkileikkikoulutoiminnalle ja muulle lapsille suunnatulle harrastustoiminnalle välittömästi varsinaisen päivähoitopäivän päätteeksi. Vanhemmilla on myös mahdollisuus olla osallisena päiväkodin toiminnan järjestämisessä päivähoitoyksikön esimiehen kanssa sopien. Vanhempien organisoiman toiminnan tulee päivähoidon muun toiminnan tavoin olla kaikkien lasten ulottuvilla eikä se voi olla riippuvainen esimerkiksi perheen mahdollisuudesta osallistua tämän rahoittamiseen.

Kaupungin strategiaohjelma vuosille 2013–2016 kehottaa kaupungin kaikkia toimialoja panostamaan omassa toiminnassaan kulttuurin ja liikunnan lisäämiseen. Varhaiskasvatuslautakunta pitää tärkeänä, että varhaiskasvatuksen toteutuksessa hyödynnetään laajasti yhteistyö kaupungin eri toimijoiden kanssa päivähoitoyksikön kaikille lapsille kohdentuvana ja perustoimintaan kuuluvana elementtinä. Varhaiskasvatusviraston henkilöstölle järjestämä täydennyskoulutus sisältää mm. leikin, liikunnan ja musiikin alueen osaamisen kehittämistä. Tähän liittyvää yhteistyötä on mahdollista tehdä erilaisten projektien ja yhteisten tapahtumien muodossa.

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Hannele Lakkavaara, varhaiskasvatuksen kehittämispäällikkö, puhelin: 310 42544

hannele.lakkavaara(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566