Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 140

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston varajäsenen valinta

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti valita Valtteri Aaltosen Kaarin Taipaleen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto valitsi 9.4.2014, 100 § Jouko Malisen jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi. Jouko Malinen oli ennen valintaansa Kaarin Taipaleen henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 472

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita Valtteri Aaltosen Kaarin Taipaleen henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 09.04.2014 § 100

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Tuomas Kurttilalle vapautuksen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jouko Malisen uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Miriikka Laakkonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566