Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/10

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 147

Kj / Valtuutettu Harri Lindellin aloite kiinteistöverojen korotuksista rakentamisen aktivoimiseksi

HEL 2013-012356 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Harri Lindellin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Lindell Harri valtuustoaloite Kvsto 25.9.2013 asia 65

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Harri Lindell ja 7 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että rakentamisen aktivoimiseksi ja asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseksi kiinteistöveron määräytymisperusteita tulisi eräiltä osin muuttaa.

Aloitteessa todetaan, että kaupungissa alettaisiin verottaa tyhjillään olevia asuntoja huomattavasti rankemmin kuin asuttuja asuntoja tällä hetkellä verotetaan. Välttyäkseen korotetulta kiinteistöverolta asunnon omistajan olisi vuokrattava asunto toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Lisäksi on oltava todennettavissa, että vuokralainen asuu asunnossa. Keskimääräistä isompien asuntotonttien jo olemassa olevien kiinteistöjen verotusta tulisi myös muuttaa kiristyvästi, jos tontin rakennustehokkuus on huono.

Rankempi verotus koskisi myös rakentamattomia tontteja, joita alettaisiin verottaa kovemmin 3 vuoden kuluttua ostohetkestä, jos rakennustoimenpiteitä ei ole aloitettu tontilla.  Edellä mainitut veronkorotukset tulisivat voimaan olemassa olevien lainsäädännön määräysten sallimissa rajoissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että tyhjillään olevien asuntojen ja keskimääräistä isompien asuntotonttien verottaminen muita asuntoja ja tontteja kireämmin tarkoittaisi käytännössä kiinteistöveron määräytymisperusteiden muuttamista, mikä vaatisi kiinteistöverotusta koskevan lainsäädännön muuttamista. Kunnat eivät voi itsenäisesti vaikuttaa kiinteistöverotuksen määräytymisperusteisiin. Kunnat voivat ainoastaan päättää kunnassa käytettävien kiinteistöveroprosenttien tason laissa määrättyjen ala- ja ylärajojen välillä.

Rakentamattomien tonttien kiinteistöveron osalta kaupunginhallitus toteaa, että rakentamattomalle rakennuspaikalle on Helsingin seudun kuntien KiintVL:n 12 b §:n mukaan määrättävä erillinen veroprosentti. Tämän rakentamattomalle rakennuspaikalle Helsingin seudun kunnissa määritetyn erillisen korkeamman kiinteistöveroprosentin tarkoitus on juuri edistää rakentamattomien rakennuspaikkojen saattamista rakennetuiksi. Tämän erillisen veroprosentin alarajan on Helsingin seudun kunnissa oltava yleinen kiinteistöveroprosentti +1,50 prosenttiyksikköä. Veroprosentiksi voidaan määrätä kuitenkin enintään 3,00 prosenttia. Vuonna 2014 Helsingissä yleisen kiinteistöveroprosentin ollessa 0,80 prosenttia, on rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosentti 2,30 prosenttia.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Lindell Harri valtuustoaloite Kvsto 25.9.2013 asia 65

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 426

HEL 2013-012356 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Harri Lindellin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566