Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/33

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 170

Kaj / Den av ledamoten Laura Kolbe väckta motionen om bevarande av Drumsö vattentorn som landmärke

HEL 2014-000570 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Laura Kolbe väckta motionen vara slutligt behandlad.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Laura Kolbe understödd av ledamoten Thomas Wallgren under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning för att utreda hur Drumsö vattentorn kan bevaras som ett landmärke.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Laura Kolbes förslag om återremiss godkänts.

6 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning för att utreda hur Drumsö vattentorn kan bevaras som ett landmärke.

Ja-röster: 67
Zahra Abdulla, Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Fatbardhe Hetemaj, Nina Huru, Nuutti Hyttinen, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Harri Lindell, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Seija Muurinen, Björn Månsson, Terhi Mäki, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Tomi Sevander, Päivi Storgård, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho, Mirka Vainikka, Sanna Vesikansa

Nej-röster: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Yrjö Hakanen, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Timo Laaninen, Terhi Peltokorpi, Pekka Saarnio, Ilkka Taipale, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen

Blanka: 6
Maija Anttila, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Petra Malin, Tuomas Rantanen, Anna Vuorjoki

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Seppo Kanerva

Stadsfullmäktige hade beslutat fortsätta behandlingen av ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Laura Kolben aloite

2

Valtuutettu Laura Kolben aloite (allekirjoituksin)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Laura Kolbe och 10 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att bevara och utveckla Drumsö vattentorn som landmärke.

Stadsstyrelsen konstaterar att när stadsstyrelsen 9.9.2013 (968 §) behandlade ärendet om rivning av Drumsö vattentorn ansåg den det inte vara möjligt att reparera tornet och att bevara det som land- eller minnesmärke på det sätt som anges i motionen med beaktande av att en omfattande ombyggnad skulle ha medfört kostnader på cirka 3,7 miljoner euro och underhållet årliga kostnader på cirka 10 000 euro. Stadsstyrelsen ansåg det inte som ändamålsenligt att föreslå ett så stort nytt anslag för bevarande av vattentornet utan något nytt genomförbart och nyttigt användningsändamål. På dessa grunder uppmanade stadsstyrelsen fastighetskontorets lokalcentral att fortskrida i rivningsfrågan efter att den av stadsmuseet förutsatta byggnadshistoriska dokumenteringen av vattentornet har blivit färdig.

Stadsstyrelsen konstaterar dessutom att byggnadskontoret 17.12.2013 (402 §) har beviljat fastighetskontoret tillstånd att riva Drumsö vattentorn. Rivningsbeslutet är aktuellt som ett besvärsärende hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Laura Kolben aloite

2

Valtuutettu Laura Kolben aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 451

HEL 2014-000570 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Laura Kolben aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566