Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/19

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 156

Ryj / Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om en offentlig toalett i Dallapéparken

HEL 2013-013606 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Paavo Arhinmäki och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att en offentlig toalett snarast ska byggas i Dallapéparken.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandet från nämnden för allmänna arbeten och konstaterar att man enligt riktlinjerna för översiktsplanen för toalettnätverket från år 2011 inte förlägger en toalett till Dallapéparken. Byggnadskontoret kommer dock att utreda möjligheten att förlägga en toalett till parken. Frågan utreds i samband med att byggnadskontoret granskar förläggningsplatserna för nya toaletter när hyresavtalet för 15 gamla toaletter löper ut i slutet av 2014.

Med byggnadskontorets nuvarande resurser är det ekonomiskt inte möjligt att öka antalet toaletter. Toalettnätverket har kunnat byggas ut med en enda enhet om året. Kostnaderna för en ny Citytoalett uppgår till 40 000–120 000 euro.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Kristiina Matikainen, stadssekreterare, telefon: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 437

HEL 2013-013606 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 21.01.2014 § 24

HEL 2013-013606 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Helsingin yleisen käymäläverkon yleissuunnitelmassa vuodelta 2011 on linjattu, että Dallapénpuistoon ei sijoiteta käymälää. Puistoa lähin yleinen käymälä on yleissuunnitelmassa sijoitettu Vaasanpuistikkoon. Vuoden 2014 lopussa päättyy 15 vanhan käymälän vuokrasopimus. Poistuvat käymälät korvataan uusilla käymälöillä. Rakennusvirasto tutkii tässä yhteydessä näiden kaikkien 15 käymälän sijaintipaikat uudelleen ja mahdollisuutta sijoittaa Dallapénpuistoon yleinen käymälä. Suunnitelma käymälöiden sijoittamisesta käsitellään yleisten töiden lautakunnassa vuoden 2014 aikana.

Rakennusvirasto ei voi lukumääräisesti kasvattaa käymälöiden määrää nykyisillä resursseilla. Tämän vuoksi on tärkeää tarkastella verkostoa kriittisesti ja määrävälein. Löytämällä toimivampia paikkoja käymälöille voidaan niiden käyttöastetta kasvattaa samalla palvellen suurempaa asiakaskuntaa tehokkaammin.

Helsingin yleisen käymäläverkon yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen on esillä ollut myös yleisen käymälän sijoittaminen Alppipuistoon ja toisen käymälän sijoittaminen Kaivopuistoon.

Rakennusviraston vastuulla olevien yleisten käymälöiden käyttömenot ovat vuodessa noin 1,2 miljoonaa euroa. Yhden uuden City-käymälän perustamiskustannukset  ovat noin 40 000 - 120 000 euroa sisältäen kunnallistekniikan.

Käsittely

21.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Lisätään päätösehdotuksen kappaleen kaksi loppuun seuraava virke: "Suunnitelma käymälöiden sijoittamisesta käsitellään yleisten töiden lautakunnassa vuoden 2014 aikana."

Poistetaan päätösehdotuksen kappale kuusi "Yleisten töiden lautakunta puoltaa aloitteen hyväksymistä edellä esitetyin huomautuksin."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566