Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/44

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 181

Sj / Den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen om en downhillbana i Stensböle idrottspark

HEL 2013-013607 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Paavo Arhinmäki väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite (allekirjoitettu)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Paavo Arhinmäki och 16 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska utreda möjligheterna att anlägga en asfalterad downhillbana i anslutning till Stensböle idrottspark.

Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till utlåtandena från idrottsnämnden och nämnden för allmänna arbeten att Stensböle idrottspark tillsammans med Paukkulaparken och Stensböle friluftspark utgör ett vidsträckt grönområde, som utnyttjas livligt för utomhusvistelse och idrott. Stensbölebacken och Stensböle idrottspark förvaltas av idrottsverket, och byggnadskontoret ansvarar för de omgivande grönområdena. Nya funktioner och tjänster i området planeras och genomförs i nära samarbete mellan förvaltningarna.

Det är meningen att Stensböle idrottspark ska byggas färdig före utgången av 2010-talet. Där finns redan nu en skidhall, en agilitybana, en BMX-bana, en teknikbana, en fotbollsplan, en frisbeegolfbana och en snowboardbacke, och dessutom planeras där bl.a. fler fotbollsplaner, en gräsplan för andra bollsporter och en rullskridskobana, som på vintern kan frysas till en långfärdsbana.

En downhillbana kräver mycket utrymme omkring sig och måste eventuellt inhägnas. Tekniskt är det möjligt att planera en downhillbana på backen av överskottsmassor i Stensböle. Backen är för närvarande på vintern reserverad för snowboardåkning och på sommaren som frisbeegolfbana och friluftsstråk. Den har bearbetats så att den lämpar sig för snowboardåkning, och på vintern sköts den av en privat företagare. Under sommaren finns det i backområdet friluftsstråk, som är en del av stadens nät av friluftsstråk. Starttornet i snowboardbacken används på våren och sommaren av fågelskådare, och området är planerat så att det går att komma igenom det till fågelskådarplatsen och utmed friluftsstråken. Till området har förlagts tre frisbeegolfhål, som är en del av frisbeegolfbanan med 18 hål i idrottsparken.

Stensböle idrottspark med närområde är omsorgsfullt planerad, för att den ska vara i effektiv användning på både vintern och sommaren. Det finns inte plats för en asfalterad downhillbana på backen, om inte befintliga platser för friluftsliv och idrott ändras eller helt och hållet tas ur bruk. Såväl idrottsnämnden som nämnden för allmänna arbeten har i sina utlåtanden framhållit att detta inte är funktionellt eller ekonomiskt lönsamt.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Maria Nyfors, stadssekreterare, telefon: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite

2

Valtuutettu Paavo Arhinmäen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 462

HEL 2013-013607 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Paavo Arhinmäen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Maria Nyfors, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36683

maria.nyfors(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 21.01.2014 § 26

HEL 2013-013607 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kivikon liikuntapuisto muodostaa yhdessä Paukkulan puiston sekä Kivikon ulkoilupuiston kanssa laajan viheralueen, joka on ulkoilijoiden ja urheilijoiden vilkkaassa käytössä. Viheralueita hallinnoi sekä liikuntavirasto että rakennusvirasto. Kivikon täyttömäkeä ja Kivikon liikuntapuistoa hallinnoi liikuntavirasto. Rakennusvirasto vastaa ympäröivistä viheralueista.

Kivikon liikuntapuiston alueelle suunnitellaan ja toteutetaan uusia toimintoja ja palveluita virastojen välisellä tiiviillä yhteistyöllä. Kivikon liikuntapuisto rakentuu valmiiksi lähivuosina. Frisbeegolfrata on tuorein yhteistyössä toteutettu hanke joka sijoittuu sekä liikuntaviraston että rakennusviraston hallinnoimille alueille.

Alamäkirata vaatii paljon tilaa ympärilleen ja mahdollisesti alueen aitaamista. Kivikon täyttömäki, jonne radan mahdollisesti voisi teknisesti sijoittaa, toimii tällä hetkellä kesällä osana frisbeegolfrataa. Talvella koko mäki on varattu lumilautailulle, josta vastaa yksityinen yrittäjä. Kivikon liikuntapuisto lähialueineen ovat huolellisesti suunniteltuja ja viheralueet ovat jo nykyisillään kesä- ja talvitoiminnoillaan maksimikäytössä. Tämän vuoksi rakennusvirasto katsoo, ettei alamäkirataa ole mahdollista sijoittaa Kivikon liikuntapuiston alueelle poistamatta vakiintuneita olemassa olevia toimintoja.

Yleisten töiden lautakunta katsoo, ettei alamäkirataa ole toiminnallisesti tai taloudellisesti kannatettavaa sijoittaa Kivikon liikuntapuiston alueelle.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Nina Mouhu, aluesuunnittelija, puhelin: 310 39838

nina.mouhu(a)hel.fi

Katriina Arrakoski-Mäkinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 39451

katriina.arrakoski-makinen(a)hel.fi

 

Liikuntalautakunta 16.01.2014 § 16

HEL 2013-013607 T 00 00 03

Päätös

Liikuntalautakunta päätti antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kivikon liikuntapuisto on määrä rakentaa valmiiksi 2010-luvun loppuun mennessä. Puistoon on suunniteltu rakennettavan jo olemassa olevien Hiihtohallin, Agilitityradan, BMX-radan, tekniikkaradan, jalkapallokentän, frisbee-golfradan ja lumilautarinteen lisäksi mm. jalkapallokenttiä, palloilunurmi sekä rullaluistelurata, joka voidaan talvisin jäädyttää matkaluisteluradaksi.

Teknisesti alamäkiradan voisi suunnitella toteutettavaksi Kivikossa sijaitsevaan täyttömäkeen. Kyseinen jätemäki toimii tällä hetkellä talvisin lumilautarinteenä. Kesäisin mäki toimii frisbee-golfratana sekä ulkoilualueena, jossa on kaikkien vapaasti käytössä olevia ulkoilureittejä. Täyttömäen ulkoilureitit ovat osa ulkoilureittiverkostoa. Lumilautarinteen lähtölava toimii keväisin ja kesäisin lintujen tähystyspaikkana.

Täyttömäki on muokattu siten, että se soveltuu talvisin lumilautailulle. Kesäkäyttöä varten täyttömäki on suunniteltu niin, että alueen läpi voidaan liikkua ulkoilureittejä pitkin sekä linnuntähystyspaikalle. Alueelle on myös sijoitettu kolme frisbeegolfväylää, jotka ovat osa Kivikon liikuntapuistossa sijaitsevaa 18 väylän frisbeegolfrataa.

Kivikon liikuntapuiston täyttömäki on suunniteltu tarkkaan, jotta se olisi tehokkaassa käytössä talvisin ja kesäisin.

Alamäkirata on kannatettava hanke mutta Kivikon liikuntapuiston täyttömäessä ei ole tilaa asfaltoidulle alamäkiradalle, ellei jo toteutettuja ulkoilu- ja liikuntapaikkoja muutetta tai poisteta kokonaan mäestä. Tämä ei ole toiminnallisesti eikä taloudellisesti kannatettavaa.

Esittelijä

osastopäällikkö

Stefan Fröberg

Lisätiedot

Arja Eloranta, hallintosihteeri, puhelin: 310 87902

arja.eloranta(a)hel.fi

Stefan Fröberg, osastopäällikkö, puhelin: 310 87901

stefan.froberg(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566