Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/39

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 176

Stj / Den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen om behovet av en ny enhet för palliativ vård och terminalvård vid stadssjukhuset

HEL 2013-015157 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Seija Muurinen väckta motionen slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Seija Muurisen aloite (allekirjoittamaton)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Seija Muurinen och 14 andra ledamöter föreslår i sin motion att det ska utredas om det finns behov att inrätta en ny enhet för palliativ vård och terminalvård vid stadssjukhuset vid Storkärrs sjukhus och samtidigt till ett av stadens sjukhus koncentrera ett kunskapscenter inom branschen.

Stadsstyrelsen hänvisar till utlåtandena och konstaterar att det gjordes en omfattande utredning om behovet av terminalvårdsplatser inom primärvården hösten 2012. Enligt utredningen uppgår behovet av terminalvårdsplatser för cancerpatienter enligt vårdmodellen för HUCS-området till 21–30. Vid Storkärrs sjukhus inrättade man räknat från 1.1.2013 en terminalvårdsavdelning med 25 vårdplatser i enlighet med hälsovårdsnämndens beslut 14.12.2012. 

Terminalvårdsavdelningen som nu i ett år har varit i bruk, hemsjukhuset och läkartjänsterna inom serviceområdena utvecklar vårdprocessen för patienterna inom terminalvården i samarbete med andra aktörer inom HUCS-området för att garantera alla patienter rätt till en god död. För tillfället finns det inte behov att inrätta en andra terminalvårdsavdelning, men situationen följs upp hela tiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Seija Muurisen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Seija Muurisen aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 457

HEL 2013-015157 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seija Muurisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 18.02.2014 § 45

HEL 2013-015157 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

”HYKS-alueen saattohoitotyöryhmä on kuvannut vuonna 2011 saattohoitopotilaan hoitopolun, jossa on sovittu muun muassa se, missä saattohoitopotilaita hoidetaan. Helsingin sosiaali- ja terveysvirastossa toteutetaan HYKS-alueen ja sosiaali- ja terveysmiesteriön suositusten sekä terveydenhuoltolain mukaista kolmiportaista palvelujärjestelmää. Mallin mukaan perustason (taso A) saattohoitoa toteuttavat kaikki terveydenhuollon yksiköt, sosiaalitoimeen kuuluvat hoito- ja hoivayksiköt sekä kotihoito. Tason B alueelliset saattohoitoyksiköt muodostuvat kotisairaaloista ja näiden tukiosastoista sekä saattohoitoon erikoistuneista sairaalaosastoista. Nämä yksiköt toteuttavat saattohoitoa ja toimivat alueellisina konsultoivina yksiköinä sekä vastaavat alueensa koulutuksesta. Tason C muodostavat yliopistosairaaloiden palliatiiviset yksiköt ja saattohoitokodit. Nämä vastaavat vaativan tason hoidosta, koulutuksesta, opetuksesta ja alan tutkimuksesta.

Saattohoitotyöryhmä toimii nykyään ohjausryhmänä, joka muun muassa järjestää koulutusta alueen toimijoille, seuraa saattohoidon tilannetta eri kunnissa ja tekee tutkimusta saattohoidosta. Ohjausryhmässä on edustus myös Helsingin sosiaali- ja terveysvirastosta.

Helsingin kaupungin perusterveydenhuollon saattohoitopaikkojen tarpeesta tehtiin selvitys syksyllä 2012. Selvityksessä todettiin, että HYKS-alueella toteutettavan hoitomallin mukaan syöpäpotilaiden saattohoitopaikkojen tarve on 21–30 sairaansijaa. Terveyslautakunnan päätöksellä 14.12.2012 perustettiin Suursuon sairaalaan 25-paikkainen saattohoito-osasto, joka aloitti toimintansa 1.1.2013.

Kaikissa muissakin kaupunginsairaalan yksiköissä tarjotaan palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa. Sekä sairaaloissa että palvelualueiden lääkäripalveluissa on lääkäreitä, joilla on palliatiivisen lääketieteen erityispätevyys, ja hoitohenkilökuntaa, joka on kouluttautunut palliatiiviseen hoitoon ja saattohoitoon. Palliatiivinen hoito tarkoittaa parantumattomasti sairaan aktiivista kokonaisvaltaista hoitoa siinä vaiheessa, kun parantavan hoidon mahdollisuuksia ei enää ole. Palliatiivisen hoidon loppuvaihe on saattohoito.

Palliatiivista hoitoa tarvitaan paitsi syöpäpotilaille, myös esimerkiksi sydämen vajaatoimintaa, munuaisten vajaatoimintaa, maksan vajaatoimintaa, keuhkoahtaumatautia tai neurologisia sairauksia (kuten muistisairaus, ALS tai MS) sairastaville potilaille. Esimerkiksi muistisairaista vain pieni osa tarvitsee erikoistunutta saattohoitoa. Kaikkien suositusten mukaisesti pitkälle edennyttä muistisairautta sairastavan potilaan saattohoito tulisi pääsääntöisesti järjestää potilasta hoitavassa yksikössä, joihin tulisi viedä saattohoidon osaamista.

Kotisairaala saattohoitaa yli 200 potilasta vuodessa ja osallistuu myös ympärivuorokautisessa hoivassa asuvien vaativampien saattohoitopotilaiden hoitoon. Kotisairaalasta on taattu tarpeen vaatiessa minä vuorokauden aikana tahansa nopea pääsy suoraan kaupunginsairaalan osastolle, ja tarvittaessa saattohoito-osastolle. Kotisairaalan tuki hoitoyksiköihin ja hoitohenkilökunnan kouluttautuminen kuolevan ihmisen kohtaamiseen ja saattohoitoon mahdollistavat sen, että potilaat voivat viettää viimeiset hetkensä tutussa ympäristössä.

Palvelualueiden lääkäripalveluiden omat lääkärit keskittyvät 1.5.2014 alkaen Helsingin kaupungin omien ympärivuorokautisten hoivayksiköiden lääkärityöhön. Siten heillä on entistä paremmat mahdollisuudet hoitaa hoivayksiköissä asuvien asukkaiden saattohoitoa paikanpäällä, tarvittaessa kotisairaalan tuella. Henkilökunta näissä yksiköissä on sitoutunut hoitamiseen elämän loppuun saakka ja heidän koulutustarpeitaan on tuettu. Palvelualueiden lääkäripalvelujen lääkärit tuntevat Helsingin kaupungin kaikki saattohoitomahdollisuudet ja pystyvät hyödyntämään niitä potilaan tarpeiden mukaisesti.

Syksyllä 2012 tehty selvitys saattohoitopaikkojen tarpeesta antaa tietoa saattohoidon kehittämiselle ja tulevien tarpeiden arvioinnille tulevaisuudessa. Tällä hetkellä ei ole tarvetta toisen saattohoito-osaston perustamiseen, mutta tilannetta seurataan. Vuoden toiminnassa ollut saattohoito-osasto, kotisairaala ja palvelualueiden lääkäripalvelut kehittävät saattohoitopotilaiden hoitoprosessia sosiaali- ja terveysvirastossa yhteistyössä HYKS-alueen muiden toimijoiden kanssa, jotta jokaisen oikeus arvokkaaseen ja hyvään kuolemaan toteutuisi.

Terveysvaikutusten arviointi

Saattohoidon tavoitteena on hoitaa potilasta niin, että hänen jäljellä olevan elämänsä laatu on mahdollisimman hyvää, ilman kipuja ja muita oireita. Potilaan ja hänen läheistensä valmistaminen lähestyvään kuolemaan ja myös läheisten huomioiminen ja tukeminen on tärkeää. Potilaan ja hänen läheistensä ahdistusta vähentää tunne siitä, että häntä kuunnellaan ja hänen toiveensa otetaan huomioon.”

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Juha Jolkkonen, osastopäällikkö, puhelin: 310 52482

juha.jolkkonen(a)hel.fi

Kristina Backlund, kaupunginsairaalan johtajalääkäri, puhelin: 050 3666781

kristina.backlund(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566