Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/51

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 188

Sj / Valtuutettu Mari Holopaisen aloite kehitysvammaisille taattavasta oikeudesta työhön

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Päätös

Puheenjohtajan ehdotuksesta kaupunginvaltuusto päätti panna asian pöydälle.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Mari Holopainen ja 27 muuta valtuutettua toteavat, että kehitysvammaisia on pyritty työllistämään kaupungin työtehtäviin ja että kokemusten mukaan kehitysvammaiset työntekijät ovat hoitaneet työnsä hyvin. Kehitysvammaiset tekevät kuitenkin työtään määräaikaisina, ja työsuhde saatetaan katkaista kokonaan ketjuttamisen vuoksi. Aloitteessa esitetään, että kaupungin on ratkaistava, miten kehitysvammaisten oikeus työhön taataan ja kohtuuttomat työsuhteiden lopettamiset vältetään.

Kaupunginhallitus viittaa asiasta saatuihin lausuntoihin ja toteaa niistä ilmenevän, että Helsingissä on  arviolta kaksi tuhatta kehitysvammaista. Työikäiset kehitysvammaiset voivat osallistua joko sosiaalihuoltona järjestettävään työtoimintaan tai käydä normaalissa palkkatyössä avoimilla työmarkkinoilla. Sosiaali- ja terveysvirastossa on tuetun työtoiminnan palvelu niille kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat työvalmennusta ja tukea työllistyäkseen avoimille työmarkkinoille. Viime vuonna tuetussa työtoiminnassa oli yhteensä 30 kehitysvammaista henkilöä. Palkkatyösuhteessa oli 75 kehitysvammaista henkilöä ja lisäksi työllistymisen palveluiden piirissä oli 15 kehitysvammaista henkilöä.

Kehitysvammaiset henkilöt voivat myös osallistua elinkeino-osaston, sosiaali- ja terveysviraston ja opetusviraston ylläpitämiin työllisyyspalveluihin. Edellytyksenä on tällöin, että henkilö on kirjautunut työttömänä työnhakijana Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistoon. Palvelujen tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille kuntoutuksen, erilaisten työllisyyspalvelujen tai opintojen kautta.

PosiVire Oy tarjoaa sosiaalisena yrityksenä yhden mahdollisuuden kehitysvammaisen henkilön työllistymiseen. PosiVire Oy työllistää työntekijöitä sitä mukaa kuin yritys saa palvelutilauksia. Tilausten jatkuvuus ratkaisee näin ollen sen, tekeekö yritys työntekijän kanssa toistaiseksi voimassa olevan vai määräaikaisen työsopimuksen.

Kuten lausunnoista ilmenee, kaupungilla on monia eri toimintoja ja rakenteita, joiden kautta voidaan tarjota työtä myös kehitysvammaisille henkilöille. Kaupungilla työskentelevien kehitysvammaisten henkilöiden määrä on kuitenkin alhainen. Kaupungin on asettanut monimuotoisuuden ja myös monimuotoisuuden johtamisen parantamisen tavoitteekseen. Kehitysvammaisten työllistämisessä kaupungilla on vielä tehtävää. Rekrytoinnista vastaavilla on tässä erityinen rooli, kuten myös henkilöstöhallinnon yleisillä, monimuotoisuutta tukevilla linjauksilla. Yksi vaihtoehto kehitysvammaisten työllistämiseksi on, että virastot ostavat entistä enemmän palveluksia PosiVire Oy:ltä. Asia on parhaillaan keskushallinnossa selvitettävänä. Selvityksen tuloksista informoidaan kaupunginhallitusta 1.12.2014 mennessä. Etenemiseen ei ole yksinkertaista ratkaisua, koska palveluiden ostoista päättäminen kuuluu virastojen päätäntävaltaan ja on riippuvainen virastoilla käytettävissään olevista määrärahoista.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite

2

Valtuutettu Mari Holopaisen aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 28.04.2014 § 505

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättää seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Mari Holopaisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

28.04.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti esitystään jäsen Oskalan vastaehdotuksen mukaisesti.

 

Vastaehdotus:
Hannu Oskala: Kappaleen 7 lauseen: "Asia on parhaillaan keskushallinnossa selvitettävänä" jälkeen lisätään lause: "Selvityksen tuloksista informoidaan kaupunginhallitusta 1.12.2014 mennessä."

Kannattaja: Lasse Männistö

22.04.2014 Pöydälle

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Kaupunginkanslia Elinkeino-osasto 26.3.2014

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Noin 0,75 prosentilla Suomen väestöstä, toisin sanoen noin 40 000 ihmisellä, arvioidaan olevan kehitysvamma, joka haittaa älyllistä suoriutumista, aiheuttaa fyysisiä toimintarajoitteita tai vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Työikäisiä kehitysvammaisia on noin 23 000. Noin 14 000 kehitysvammaista henkilöä osallistuu kuntien järjestämään työtoimintaan. Helsingissä on arviolta kaksi tuhatta kehitysvammaista, joista työikäiset osallistuvat sosiaalihuoltona järjestettävään työtoimintaan työpaikoilla avotyötoimintana tai normaaliin palkkatyöhön avoimilla työmarkkinoilla. Tyypillisimpiä tehtäviä ovat mm. keittiö- ja siivoustyöt, kiinteistöhuolto ja kaupan eri tehtävät.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa on tuetun työtoiminnan palvelu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat työvalmennusta ja tukea työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. Palveluun kuuluu työpaikan etsiminen avoimilta työmarkkinoilta, työvalmennus ja sovitut tukikäynnit. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma, jossa määritellään oikeus tuettuun työvalmennukseen. Työvalmentajat tekevät asiakkaan kanssa suunnitelman, jossa määritellään asiakkaalle sopivat työtehtävät.  Vuonna 2013 Helsingin kaupungin järjestämässä tuetussa työtoiminnassa oli yhteensä 30 kehitysvammaista henkilöä, palkkatyösuhteessa 75 kehitysvammaista henkilöä ja työllistymisen palveluissa (työnetsintä ja opiskeluista valmistuvat) 15 kehitysvammaista henkilöä.

Helsingin elinkeino-osaston koordinoimiin työllisyyspalveluihin elinkeino-osastolla, sosiaali- ja terveysvirastossa ja opetusvirastossa voivat osallistua kaikki työttömät työnhakijat tasa-arvoisesti, riippumatta henkilöön liittyvistä erityissyistä, kuten terveydentilasta tai vammaisuudesta. Palveluihin ohjautumisen edellytyksenä on asiakkuus Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana. Työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille kuntoutuksen, erilaisten työllisyyspalvelujen tai opintojen kautta.

Silloin kun kehitysvammainen henkilö on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinohallinnossa, on hänellä mahdollisuus osallistua kaupungin elinkeino-osaston järjestämiin työllisyyspalveluihin. Näitä palveluja ei ole tarkoitettu yksittäisten henkilöiden kohdalla pysyviksi ratkaisuiksi vaan niiden tavoitteena on tukea työtöntä työllistymään avoimille työmarkkinoille tai hakeutumaan ammatillisia valmiuksia lisäävään koulutukseen.

PosiVire Oy on Helsingin kaupungin, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kiinteistö Oy Kaapelitalon omistama sosiaalinen in-house yritys. PosiVire Oy yhdistää työsopimusten tekemisen saamiinsa palvelutilauksiin. Tilauksen jatkuvuus ratkaisee sen, tekeekö yritys työntekijän kanssa toistaiseksi voimassa olevan vai määräaikaisen työsopimuksen.

Kaupunki noudattaa kaikessa palkkauksessa lakia sekä työ- ja virkaehtosopimuksia. Helsingin kaupungin ohjeessa ”Pysyvä vai määräaikainen palvelussuhde ja koeaika” (13.6.2012) kerrotaan missä tilanteissa määräaikainen palvelussuhde on mahdollinen. Määräaikaisen palvelussuhteen edellytyksenä voi olla mm. harjoittelu, toimintojen vakiintumattomuus, kelpoisuuden puuttuminen, projektiluonteinen työ tai työn kausiluonteisuus. Työntekijöiden kanssa voidaan siis solmia, toiminnan luonne huomioon ottaen, määräaikaisia tai toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia. Kaikkiin työsuhteisiin sovelletaan työsopimuslakiin sisällytettyjä työnantajan ja työntekijän oikeuksia ja velvollisuuksia.

Lisätiedot

Anu Riila, erityissuunnittelija, puhelin: 310 64495

anu.riila(a)hel.fi

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 25.03.2014 § 144

HEL 2013-015846 T 00 00 03

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan esittelijän ehdotuksesta poikkeavan lausunnon:

"Helsingissä on noin 2000 kehitysvammaista, joiden kehitysvamma haittaa älyllistä suoriutumista, aiheuttaa fyysisiä toimintarajoitteita tai vuorovaikutukseen liittyviä ongelmia. Näistä työikäiset kehitysvammaiset osallistuvat Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston järjestämään työtoimintaan. Osa kehitysvammaisista henkilöistä työskentelee normaalissa palkkatyössä avoimilla työmarkkinoilla. Tyypillisimpiä tehtäviä ovat mm. keittiö- ja siivoustyöt, kiinteistöhuolto ja kaupan eri tehtävät.

Vain muutama henkilö on työllistynyt Posivire Oy:n kautta, joka on Helsingin kaupungin omistama osakeyhtiö. Kehitysvammaisten työllistäjänä Posivire Oy:n tehtävänä on itse ratkaista ja tulkita työehtosopimusten määräyksiä siten, että kehitysvammaisten oikeus työhön taataan ja kohtuuttomat työsuhteiden lopettamiset vältetään.

Posivire Oy yhdistää työsopimusten tekemisen saamiinsa jatkopalvelutilauksiin. Jos sosiaali- ja terveysvirasto tai joku muu yksikkö tekee palvelutilauksen, tilauksen jatkuvuus ratkaisee sen tekeekö Posivire Oy kehitysvammaisen työntekijänsä kanssa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen tai määräaikaisen työsopimuksen. Kun palvelutilauksen ajallista kestoa ei voida määrittää, mutta kysymys ei kuitenkaan ole määräaikaisesta tilauksesta, ennalta määräämättömän ajan jatkuvasta palvelutilauksesta Posivire Oy tekee kehitysvammaisen työntekijänsä kanssa toistaiseksi voimassa olevan työsopimuksen. Kun tilaus on määräaikainen Posivire Oy tekee kehitysvammaisen työntekijänsä kanssa määräaikaisesti voimassa olevan työsopimuksen, jolla vältetään työsuhteen ketjuttaminen.

Posivire Oy:n on mahdollista tehdä kehitysvammaisten työntekijöidensä kanssa yksinomaan toistaiseksi voimassa olevia työsopimuksia, mutta kuten edellä on jo todettu, tilanne voi johtaa toistaiseksi voimassa olevien työsuhteiden kohdalla siihen, että työsuhteita joudutaan purkamaan taloudellisilla ja tuotannollisilla perusteilla, jos töitä ei ole.

Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirastossa on tuetun työtoiminnan palvelu kehitysvammaisille henkilöille, jotka tarvitsevat työvalmennusta ja tukea työllistymisessä avoimille työmarkkinoille. Palveluun kuuluu työpaikan etsiminen avoimilta työmarkkinoilta, työvalmennus ja sovitut tukikäynnit. Asiakkaalle laaditaan erityishuolto-ohjelma, jossa määritellään oikeus tuettuun työvalmennukseen. Työvalmentajat tekevät asiakkaan kanssa suunnitelman, jossa määritellään asiakkaalle sopivat työtehtävät.  Vuonna 2013 tuetussa työtoiminnassa oli yhteensä 30 kehitysvammaista henkilöä, palkkatyösuhteessa 75 kehitysvammaista henkilöä ja työllistymisen palveluissa (työnetsintä ja opiskeluista valmistuvat) 15 kehitysvammaista henkilöä.

Helsingin elinkeino-osaston koordinoimiin työllisyyspalveluihin elinkeino-osastolla, sosiaali- ja terveysvirastossa ja opetusvirastossa voivat osallistua kaikki työttömät työnhakijat tasa-arvoisesti, riippumatta henkilöön liittyvistä erityissyistä, kuten terveydentilasta tai vammaisuudesta. Palveluihin ohjautumisen edellytyksenä on asiakkuus Uudenmaan työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana. Työllisyyspalveluiden tavoitteena on työllistyminen avoimille työmarkkinoille kuntoutuksen, erilaisten työllisyyspalvelujen tai opintojen kautta.

Silloin kun kehitysvammainen henkilö on työttömänä työnhakijana työ- ja elinkeinohallinnossa, on hänellä mahdollisuus osallistua kaupungin elinkeino-osaston järjestämiin työllisyyspalveluihin. Näitä palveluja ei ole tarkoitettu yksittäisten henkilöiden kohdalla pysyviksi ratkaisuiksi vaan niiden tavoitteena on tukea työtöntä työllistymään avoimille työmarkkinoille tai hakeutumaan ammatillisia valmiuksia lisäävään koulutukseen."

Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä Helsingin tulee parantaa jatkotyöllistämisen reittejä etenkin kun tehtävästä suoriutuminen onnistuu, jotta myös kehitysvammaisille voidaan tarjota pitkäkestoisempia työsuhteita. Vakansseja tulisi lisätä tälle ryhmälle esimerkiksi osa-aikaisten työn mahdollisuuksien kautta. Helsingin on tulevaisuudessa selvitettävä, miten työsuhteiden vakinaistamista voisi lisätä esimerkiksi pidempiaikaisilla palvelutilauksilla tai muilla keinoilla."

Käsittely

25.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti yksimielisesti jäsen Tuomas Tuuren vastaehdotuksen mukaisesti jäsen Katriina Juvan kannattamana lisätä lausunnon loppuun seuraavan tekstin:

”Sosiaali- ja terveyslautakunnan mielestä Helsingin tulee parantaa jatkotyöllistämisen reittejä etenkin kun tehtävästä suoriutuminen onnistuu, jotta myös kehitysvammaisille voidaan tarjota pitkäkestoisempia työsuhteita. Vakansseja tulisi lisätä tälle ryhmälle esimerkiksi osa-aikaisten työn mahdollisuuksien kautta. Helsingin on tulevaisuudessa selvitettävä, miten työsuhteiden vakinaistamista voisi lisätä esimerkiksi pidempiaikaisilla palvelutilauksilla tai muilla keinoilla.”

 

Esittelijä

virastopäällikkö

Matti Toivola

Lisätiedot

Pia Sutinen, osastopäällikkö, puhelin: 310 62401

pia.sutinen(a)hel.fi

Tuula Poikonen, vammaistyön johtaja, puhelin: 310 43149

tuula.poikonen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566