Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/26

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 163

Kaj / Valtuutettu Seppo Kanervan aloite Luoteisväylän turvallisuuden lisäämisestä

HEL 2013-012976 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

2

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite (allekirjoituksin)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Seppo Kanerva ja kahdeksan muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Lauttasaaren Luoteisväylän jalankulkijoiden liikenneturvallisuutta tulisi parantaa muun muassa rakentamalla hidasteita ja laskemalla nopeusrajoituksia.

Kaupunginhallitus viittaa saatuun lausuntoon ja toteaa, että kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 5.11.2009 periaatteet ajonopeuksien hallinnasta Helsingissä. Periaatteiden mukaan hidasteita rakennetaan ensisijaisesti koululaisten reiteille, päiväkotien ja vanhusten palvelutalojen yhteyteen sekä keskeisten kävely- ja pyöräilyreittien kadunylityskohtiin.

Kaupunginhallitus toteaa edelleen, että päätöksiä hidasteiden rakentamisesta on tehty huomattavasti enemmän kuin rakennusvirastolla on ollut resursseja niitä rakentaa. Helsingissä on rakentamatta noin 200 rakenteellista hidastetta, joiden rakentamisesta on jo olemassa päätös. Rakennusvirasto pystyy rakentamaan vuosittain muutamia kymmeniä uusia hidasteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusista hidasteista päätettäessä tulee käyttää harkintaa siten, että etusijalla ovat sellaiset kohteet ja katuosat, joilla koululaisten reitit ja vilkas autoliikenne risteävät. Luoteisväylä ei täytä näitä vaatimuksia, vaikkakin se tulee jatkossakin säilymään osana seudullista pyöräilyreittiä.

Syksyllä 2013 käynnistyneen Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinnan yhteydessä käydään läpi yhtenäisellä tavalla liikenneturvallisuuden parantamiskeinot ja periaatteet koko kaupungin tasoisesti, Lauttasaaren Luoteisväylä mukaan lukien. Työn on tarkoitus valmistua vuonna 2014.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite

2

Valtuutettu Seppo Kanervan aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 444

HEL 2013-012976 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Seppo Kanervan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Juha Viljakainen, hankepäällikkö, puhelin: 310 36276

juha.viljakainen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 19.12.2013

HEL 2013-012976 T 00 00 03

Luoteisväylä on kapeahko asuntokatu, jolla on 40 km/h nopeusrajoitus. Autoliikenne on varsin vähäistä: keskimääräinen arkivuorokausiliikennemäärä on 400 - 600 autoa vuorokaudessa. Luoteisväylällä kulkee pääpyöräreitti ja pyöräliikenne on vilkasta. Kadun liikenne on polkupyöräilyä lukuun ottamatta pääasiassa asukkaiden itsensä tuottamaa. Kadunvarsipysäköinti on sallittu kadun itäreunalla.

Kadun molemmilla puolilla on jalkakäytävät. Itäpuolen jalkakäytävän leveys on alle kaksi metriä, länsipuolella hieman enemmän. Helsingissä vanhoilla asuntoalueilla jalkakäytävät ovat usein nykyisiin vaatimuksiin nähden liian kapeita. Luoteisväylällä kuten muuallakaan Katajaharjun alueella ei ole erillisiä pyöräteitä, jolloin pyöräily kuuluu ajoradalle. Tieliikennelaki kieltää pyöräilyn jalkakäytävällä alle 12-vuotiasta lasta lukuun ottamatta. Kieltoa tai rajoitusta osoittavaa merkkiä ei saa käyttää, jos tieliikennelain säännökset muutenkin edellyttävät vastaavan kiellon tai rajoituksen noudattamista. Luoteisväylän jalkakäytävien kapeus ei houkuttele ajamaan jalkakäytävillä, mutta jos väärinkäytöksiä siitä huolimatta ilmenee, niiden valvonta kuuluu poliisille.

Luoteisväylän ajoradan leveys on noin kuusi metriä, mikä mahdollistaa toispuoleisen pysäköinnin vähäliikenteisellä kadulla. Risteysalueet ja tonttiliittymät toimivat väistötiloina ja näin helpottavat ajoneuvojen kohtaamista. Sallimalla kadunvarsipysäköinti tuetaan alhaista ajonopeutta, jolloin ajoneuvot joutuvat hidastamaan tai jopa väistämään vastaantulevia autoja. Valtuustoaloitteen liitteenä olevan asukaskirjeen mukaan Luoteisväylän turvallisuusriskinä ovat autoilijat, jotka ajavat ylisuurilla nopeuksilla ja väistötilanteissa myös jalkakäytävillä. Kyse on laittomasta ajokäyttäytymisestä, jota ei ole voida kokonaan estää suunnittelun keinoin. 

Onnettomuustilastojen valossa asuntokadut ovat melko turvallisia.  Poliisin onnettomuustietojen mukaan Luoteisväylällä on vuosina 2000 - 2012 tapahtunut yksi jalankulkijan loukkaantumiseen ja neljä autojen omaisuusvahinkoon johtanutta onnettomuutta. Polkupyöräilijä ei ole ollut osallisena yhdessäkään poliisin tietoon tulleessa onnettomuudessa.

Koko Helsinkiä koskeva nopeusrajoitustarkistus tehtiin vuonna 2004. Tuolloin monien asuntokatujen ja kantakaupungin liikekatujen nopeusrajoituksia laskettiin 50:stä 40:een tai 40:stä 30:een km/h. Lauttasaarentien pohjoispuolisten alueiden, mukaan lukien Katajaharjun katujen, nopeusrajoitukseksi jäi 40 km/h. Nopeusrajoituksia tarkastellaan yleensä alueellisesti. Lauttasaaren nopeusrajoituksia tarkastellaan samassa yhteydessä samoilla periaatteilla kuin muiden vastaavien alueiden nopeusrajoituksia, kun seuraavan kerran koko kaupungin nopeusrajoitusjärjestelmää päivitetään. Syksyllä 2013 on käynnistynyt Helsingin liikenneturvallisuuden kehittämisohjelman laadinta, jossa käsitellään liikenneturvallisuuden parantamiskeinot ja periaatteet koko kaupungin tasoisesti yhtenäisellä tavalla. Työ valmistuu vuonna 2014 ja se voi vaikuttaa myös liikennejärjestelyihin, esimerkiksi nopeusrajoitukseen tai töyssyjen soveltamiseen, Luoteisväylällä.  

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 5.11.2009 periaatteet ajonopeuksien hallinnasta Helsingissä. Niiden mukaan hidasteita rakennetaan ensisijaisesti koululaisten reiteille, päiväkotien ja vanhusten palvelutalojen yhteyteen sekä keskeisten kävely- ja pyöräilyreittien kadunylityskohtiin. Päätöksiä hidasteiden rakentamisesta on tehty huomattavasti enemmän kuin rakennusvirastolla on ollut resursseja niitä rakentaa. Helsingissä on rakentamatta noin 200 aikaisemmin päätettyä rakenteellista hidastetta. Rakennusvirasto pystyy rakentamaan vuosittain muutamia kymmeniä uusia hidasteita. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että uusista hidasteista päätettäessä etusijalla ovat sellaiset kohteet ja katuosat, joilla koululaisten reitit ja vilkas autoliikenne risteävät. Luoteisväylää ei täytä näitä vaatimuksia.

Tulevaisuudessa Länsiväylän varteen on tavoitteena rakentaa uusi pyöräily-yhteys (ns. Länsibaana). Luoteisväylä tulee jatkossakin säilymään osana seudullista pyöräilyreittiä.

Lisätiedot

Olga Bernitz, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37280

olga.bernitz(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566