Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/24

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 161

Kaj / Den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen om samarbetsmöjligheter i syfte att bygga personalbostäder för HNS

HEL 2013-012979 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Ilkka Taipale väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilkka Taipaleen aloite

2

Ilkka Taipaleen aloite (allekirjoituksin)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Ilkka Taipale och 5 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska inleda förhandlingar med Nylands sjukvårdsdistrikts HNS-Fastigheter Ab i syfte att bygga personalbostäder och planlägga tomter för detta ändamål i närheten av sjukhusområdena. Det konstateras i motionen att Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt redan länge har lidit av brist på personalbostäder.

Stadsstyrelsen konstaterar att antalet personalbostäder allmänt taget så småningom har sjunkit i staden. Också arbetsgivarnas intresse för att äga och bygga personalbostäder har minskat. Inom omsorgsbranschen har personalbostäderna bevarat sin stora betydelse speciellt vid rekryteringen av nya anställda. Inom omsorgsbranschen i Helsingfors och i hela regionen i allmänhet behövs arbetskraft även från andra håll i Finland. Genom att erbjuda personalbostäder kan man göra det lättare för ny personal att flytta och därigenom trygga rekryteringen av nya anställda.

Helsingfors stad har cirka 2 300 personalbostäder som används som stöd för rekryteringen. Hyresavtalen ingås för högst fem år. Med avtalen för bestämd tid syftar man till att säkerställa tillräcklig invånaromsättning i bostäderna och till att möjliggöra boendet i synnerhet i början av anställningsförhållandet för de nyanställda som flyttar till Helsingfors.

Stadsstyrelsen anser att det är motiverat att bygga nya personalbostäder med anledning av den allmänna spänningen och den relativt höga prisnivån på bostadsmarknaden. Att öka personalbostadsbeståndet förutsätter dock att framför allt arbetsgivarna aktiverar sig i frågan.

Helsingfors stad och HNS-Fastigheter Ab har år 2013 inlett diskussioner för att kartlägga situationen. HNS-Fastigheter Ab har erbjudits möjligheten att vid sidan av andra byggherrar delta i stadens allmänna tomtansökan som var aktuell i början av året för att öka sitt utbud av personalbostäder.

Enligt stadsstyrelsen är det ändamålsenligt för staden att fortsätta diskussionerna med HNS-Fastigheter Ab i syfte att öka bolagets personalbostadsbestånd.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Mari Randell, bostadsprogramchef, telefon: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

Bilagor

1

Ilkka Taipaleen aloite

2

Ilkka Taipaleen aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 442

HEL 2013-012979 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Ilkka Taipaleen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Mari Randell, asunto-ohjelmapäällikkö, puhelin: 310 25823

mari.randell(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566