Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/45

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 182

Sj / Den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen om möjligheter för ungdomar att skapa konst för kollektivtrafiken

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Beslut

På förslag av ordföranden beslutade stadsfullmäktige bordlägga ärendet.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Vesa Korkkula väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Vesa Korkkula och 60 andra ledamöter föreslår att ungdomscentralen tillsammans med HST ska genomföra ett projekt där ungdomar skapar konst på en metrostation eller på en buss- eller spårvagnshållplats. Projektet kan förslagsvis organiseras av ungdomsgårdarna i närområdet kring stationen.

Stadsstyrelsen konstaterar med hänvisning till ungdomsnämndens utlåtande att ett konstprojekt i likhet med det som avses i motionen redan har genomförts. På Norra Haga järnvägsstation har ett konstverk skapats med ungdomskrafter. Detta konstprojekt startade på initiativ av ungdomar i området Haga–Kårböle och gjordes möjligt av ungdomscentralen tillsammans med festivalen IHME för nutidskonst. Ungdomscentralen har beredskap att genomföra också andra motsvarande projekt.

HST förhåller sig positiv i sitt utlåtande till ungdomskonst på en metrostation eller en spårvagns- eller busshållplats som HST förvaltar. Det finns således en grund för nya konstprojekt. Med tanke på förberedelserna är det önskvärt att lokala ungdomar kommer med initiativ exempelvis via ungdomsgårdarna, webbplatsen Krut eller beslutsfattarna.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Leena Mickwitz, stadssekreterare, telefon: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite

2

Valtuutettu Vesa Korkkulan aloite (allekirjoitettu)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 463

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Vesa Korkkulan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Leena Mickwitz, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36054

leena.mickwitz(a)hel.fi

 

Nuorisolautakunta 30.01.2014 § 6

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Nuorisolautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Nuorisoasiainkeskus on selvittänyt mahdollisuutta toteuttaa hanke, jossa nuoret pääsisivät tekemään taidetta jollekin metroasemalle tai bussi- tai raitiovaunupysäkille.

HKL on tehnyt periaatteellisen sisäisen päätöksen siitä, että se ei salli graffititaidetta asemillaan, mutta on kiinnostunut ottamaan esille muunlaista nuorten tekemää taidetta, jos paikkoja juna-asemilta tai metroasemilta löytyy.

Bussi- tai raitiovaunupysäkkien tila on kaupallisessa käytössä ja edellyttää mainospaikan ostamista, mikä tietää kustannusvaikutuksia, mutta ei estä mahdollisen hankkeen toteuttamista.

Haaga-Kaarelan alueella nuoret ovat osallistavan budjetoinnin työpajassa tuoneet esiin ajatuksen nuorten tekemän taiteen viemisestä paikallisille julkisen liikenteen asemille ja tämä hanke on jo lähtenyt eteenpäin. Tarkoituksena on tuottaa Pohjois-Haagan rautatieasemalle Haaga-Kaarelan alueen nuorten taiteilija Sasha Huberin tuella valmistama teos kevään 2014 aikana. Nuorisoasiainkeskus toteuttaa hankkeen yhteistyössä IHME-nykytaidefestivaalin kanssa.

Nuorisoasiainkeskuksella on edellytykset toteuttaa muitakin vastaavanlaisia hankkeita. Jotta ne olisivat nuorten toiveiden mukaisia, toivotaan niihin Haaga-Kaarelan esimerkin mukaisesti aloitetta paikallisilta nuorilta esim. nuorisotalojen tai Ruuti-sivuston kautta tai päättäjien kautta.

Käsittely

30.01.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä lisäsi kappaleen kuusi viimeisen lauseen loppuun seuraavan: "tai päättäjien kautta."

Esittelijä

osastopäällikkö

Leena Ruotsalainen

Lisätiedot

Leena Ruotsalainen, osastopäällikkö, puhelin: 310 89120

leena.ruotsalainen(a)hel.fi

Ulla Laurio, toimistopäällikkö, puhelin: 310 70137

ulla.laurio-makinen(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta (HKL) 23.01.2014 § 16

HEL 2013-014198 T 00 00 03

Päätös

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Valtuustoaloitteessa esitetään, että HKL yhdessä nuorisoasiainkeskuksen kanssa toteuttaa hankkeen, jossa nuoret pääsevät tekemään jollekin metroasemalle tai bussi- tai raitiovaunupysäkille taidetta. Hankkeen organisoivat kyseisen aseman lähialueen nuorisotalot.

HKL suhtautuu valtuustoaloitteessa ehdotettuun hankkeeseen myönteisesti ja on valmis hankkeeseen, jossa HKL:n hallinnoimalle metroasemalle tai raitiovaunu- tai bussipysäkille toteutetaan nuorten taidetta. HKL toivookin nuorisoasiainkeskukselta ehdotuksia siitä, mitkä olisivat soveliaita kohteita, minkä laajuinen toteuttava hanke olisi ja ketkä hankkeen voisivat toteuttaa. HKL voi tämän jälkeen aloittaa hankkeen toteuttamiseen vaatimat toimenpiteet.

 

Esittelijä

yksikön johtaja

Juha Saarikoski

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566