Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/25

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 162

Kaj / Valtuutettu Eija Loukoilan aloite kaupungin omistamien ranta- ja saaristokiinteistöjen vuokraamisesta

HEL 2013-012982 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Eija Loukoilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston lausunto 22.1.2014

2

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

3

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite (allekirjoituksin)

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Eija Loukoila ja 17 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi mahdollisuudet vuokrata omistuksessaan olevia ranta- ja saaristokiinteistöjä yrittäjille.

Kaupunginhallitus viittaa kiinteistöviraston lausuntoon ja toteaa, että merkittävä osa kaupungin omistamista ranta-alueilla ja saarissa sijaitsevista rakennuksista ja vapaa-ajanviettopaikoista on vuokrattu helsinkiläisille yhdistyksille. Vuokrasopimukset ovat yleensä voimassa toistaiseksi 3-12 kuukauden irtisanomisajoin ja ne päättyvät yleensä vuokralaisen irtisanomiseen. Useat sopimukset ovat jatkuneet vuosikymmeniä.

Yhdistyksille vuokrattuja vapaa-ajanviettoon tai yhdistyksen muuhun toimintaan tarkoitettuja huvilamaisia vuokrauskohteita on noin 50 kpl, joissa on huoneistoalaa yhteensä noin 13 500 htm2. Luvuissa ei ole huomioitu yhdistyksille vuokrattuja normaaleja liike- ja toimistohuoneistoja. Määrällisesti eniten tiloja (yhteensä noin 5500 htm2:n huonetilat) on vuokrattu helsinkiläisille ammattijärjestöille. Vuokrasuhteet ovat hyvinkin vakaita ja pitkäaikaisia.

Loput noin 40 yhdistyksille vuokrattua kohdetta (noin 8000 htm2) on vuokrattu mm. asukasyhdistyksille, harrastusyhdistyksille (kalastus, sukellus, melonta, luonto, partio, taide) ja erilaisille seuroille kokoontumistiloiksi.

Matkailuelinkeinon tarpeisiin soveltuvia kohteita on kilpailutettu elinkeinostrategian tavoitteiden mukaisesti tuottamaan matkailupalveluja merellisen Helsingin esittelemiseksi ja hyödyntämiseksi. Kohteita on vajaa 10 kpl ja huoneistoalaa yhteensä noin 1200 htm2. Nämä sopimukset ovat määräaikaisia, yleensä 10-15 vuoden mittaisia. Määräaikaisuus on perustelua toisaalta turvaamaan vuokralaisen kohteessa tekemät investoinnit ja toisaalta alan markkinoinnin pitkäjänteisyyden vuoksi.

Aloitteessa mainittuja vajaakäyttöisiä kaupungin ranta- ja saaristoalueille sijoittuvia kiinteistöjä ei käytännössä ole. Kohteet ovat joko vuokrattuja tai niiden vuokrasopimus on päättynyt. Kohteita vapautuu vuosittain arviolta kolmesta kuuteen kappaletta. Ensisijaisesti ne vuokrataan kaupungin palveluja tuottaville hallintokunnille. Mikäli omaa tarvetta ei ole, myytävissä oleva kohde myydään.

Kohteet, jotka eivät ole myytävissä tai joiden myynti esimerkiksi keskeneräisen asemakaavatyön vuoksi ei ole perustelua, vuokrataan tarjouskilpailun perusteella yhdistykselle tai yritykselle. Tällöin vuokra määräytyy tarjouksen perusteella ja arvostelukriteerinä on tarjouspyynnössä esitetyt kriteerit, vuokratarjouksen lisäksi esim. saariston hyödyntäminen matkailun tarpeisiin.

On myös kohteita, joita ei voida vuokrata niiden huonon teknisen kunnon vuoksi. Joissakin harvoissa tapauksissa vapautunut kohde on purettu sen heikon kunnon vuoksi tai esimerkiksi siksi, että ranta-alue on haluttu asemakaavan mukaiseen virkistysaluekäyttöön.

Kaupunginhallitus katsoo, että nykyinen menettely ottaa tasapuolisesti huomioon kaupungin omat palvelutuotannon tarpeet sekä helsinkiläisten yhdistysten ja yritysten tarpeet. Lisäksi se antaa yrityksille mahdollisuuden toimintansa kehittämiseen aloitteessa mainitulla tavalla.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Kiinteistöviraston lausunto 22.1.2014

2

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite

3

Valtuutettu Eija Loukoilan aloite (allekirjoituksin)

Tiedoksi: Muutoksenhaku; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 443

HEL 2013-012982 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Eija Loukoilan aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566