Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/22

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 159

Ryj / Valtuutettu René Hurstin aloite lämpimästä pukukopista Violanpuistoon

HEL 2013-015158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Rene Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Käsittely

Kun asiassa oli käyty keskustelua, puheenjohtaja totesi, että keskustelun kuluessa oli tehty kannatettu ehdotus, jonka hyväksyminen olisi merkinnyt asian käsittelyn keskeyttämistä, minkä vuoksi puheenjohtaja kehotti seuraavia puhujia rajoittamaan puheenvuoronsa kysymykseen asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle. Samalla oli tehtävä mahdolliset muut palautusehdotukset tämän keskustelun aikana.

Julistettuaan keskustelun asian palauttamisesta päättyneeksi puheenjohtaja esitti selontekona, että keskustelun kuluessa oli valtuutettu René Hursti valtuutettu Helena Kantolan kannattamana ehdottanut, että kaupunginvaltuusto päättäisi palauttaa asian kaupunginhallitukselle uudelleen valmisteltavaksi.

Selonteko myönnettiin oikeaksi.

Puheenjohtajan tekemä ja valtuuston hyväksymä äänestysesitys kuului seuraavasti: Ken haluaa jatkaa asian käsittelyä, äänestää jaa; jos ei voittaa, on valtuutettu René Hurstin palautusehdotus hyväksytty.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Jatko
EI-ehdotus: Esitetään, että asia palautetaan kaupunginhallitukselle.

Jaa-äänet: 40
Outi Alanko-Kahiluoto, Hennariikka Andersson, Harry Bogomoloff, Mika Ebeling, Matti Enroth, Fatbardhe Hetemaj, Mari Holopainen, Arja Karhuvaara, Emma Kari, Otso Kivekäs, Laura Kolbe, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Timo Laaninen, Elina Moisio, Seija Muurinen, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Hannu Oskala, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Erkki Perälä, Mari Puoskari, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tuomas Rantanen, Tatu Rauhamäki, Jukka Relander, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Johanna Sumuvuori, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Ei-äänet: 15
Sirpa Asko-Seljavaara, Yrjö Hakanen, Jussi Halla-aho, Veronika Honkasalo, Rene Hursti, Nina Huru, Jukka Järvinen, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Harri Lindell, Petra Malin, Sami Muttilainen, Tom Packalén, Mika Raatikainen, Pekka Saarnio

Tyhjä: 28
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Gunvor Brettschneider, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Eero Heinäluoma, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Dan Koivulaakso, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Pekka Majuri, Terhi Mäki, Sara Paavolainen, Sirpa Puhakka, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Tomi Sevander, Leo Stranius, Ilkka Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Poissa: 2
Heidi Hautala, Björn Månsson

Kaupunginvaltuusto oli päättänyt jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Rene Hursti ja 24 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että Violan puistoon sijoitettaisiin lämmitettävä pukukoppi luistimienvaihtoa varten.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että rakennusviraston ylläpitämillä puistojen 80 luonnonjääkentällä ei ole lämmitettäviä pukukoppeja. Lämmitettäviä pukukoppeja ei ole taloudellisesti perusteltua ottaa käyttöön rakennusviraston ylläpitämille luonnonjääkentille. Lämmitettävien pukusuojien vuosittaiset ylläpitokustannukset olisivat 0,15 – 0,2 milj. euroa, ja pelkästään investointikustannukset nousisivat suuremmiksi kuin vuosittaiset ylläpitokustannukset.

Osassa liikuntaviraston ylläpitämistä luistinradoista on lämmitetty pukusuoja. Lähimmät liikuntaviraston lämmitetyt pukusuojat ovat Käpylän tekojääradalla ja Akseli Toivosen kentän luonnonjääkentällä.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Valtuutettu Rene Hurstin aloite, allekirjoitettu

2

Valtuutettu Rene Hurstin aloite

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 440

HEL 2013-015158 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Rene Hurstin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 18.02.2014 § 73

HEL 2013-015158 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Rakennusvirasto ylläpitää 80 puistoissa olevaa luonnonjääluistinkenttää talvisin. Tämän lisäksi liikuntavirastolla on ylläpidossa 56 luistinrataa ja 7 tekojäärataa. Osassa liikuntaviraston luistinradoista on lämmitetty pukusuoja.

Rakennusvirasto on talvella 2006-2007 kokeilut Violanpuiston kentällä lämmitettyä pukusuojatilaa. Kokeilussa selvitettiin miten lämmitettävä ja talveksi siirrettävä työmaakoppimainen pukusuoja soveltuisi rakennusviraston ylläpidossa olevien luonnonjääkenttien pukusuojaksi. Kokeilun johtopäätöksenä todettiin, että eri asuinalueiden tasapuolisen kohtelun sekä lämmitettävien pukukoppien aiheuttamien investointi- ja ylläpitokustannusten johdosta ei pukukoppipalvelua voida ottaa käyttöön rakennusviraston ylläpitämien luonnonjääkenttien yhteydessä. Tämän lisäksi kokeilussa nousi esille kaupunkikuvalliset asiat sekä pukukopin alttius ilkivallalle ja töhrimiselle.

Tällä hetkellä Violanpuistossa on käytössä katos luistimien vaihtoa varten, kuten joillakin muillakin rakennusviraston ylläpitämillä luonnonjääkentillä. Rakennusvirasto pyrkii parantamaan palvelua resurssien puitteissa siten, että jokaisella luonnonjääluistinkentällä olisi tulevaisuudessa luistintenvaihtopiste luistelijoiden käytössä, kuten esimerkiksi istuimia.

Edellä esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta ei puolla valtuustoaloitteen hyväksymistä.

Käsittely

18.02.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Muutetaan päätösehdotuksen viides kappale kuulumaan seuraavasti: "Edellä esitetyn perusteella yleisten töiden lautakunta ei puolla valtuustoaloitteen hyväksymistä."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566