Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/21

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 158

Ryj / Valtuutettu Björn Månssonin aloite torin perustamisesta Ruoholahteen

HEL 2013-014202 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Björn Månssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Månsson Björn valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 12

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Björn Månsson ja 22 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki selvittäisi mahdollisuudet perustaa toritiloja Ruoholahteen.

Kaupunginhallitus viittaa saatuihin lausuntoihin ja toteaa, että alueena Ruoholahdentori soveltuu toritoimintaan muutoin, mutta torilta puuttuvat toritoiminnan tarvitsema jätehuolto ja muu tekninen varustus sekä sosiaalitilat. Toritoiminta elintarvikemyynnillä edellyttäisi siten vähintään 200 000 – 300 000 euron investointeja, joihin Tukkutori ei ole varautunut talousarviossaan ja -suunnitelmassaan. Ilman elintarvikemyyntiä toritoimintaa (esim. kirpputori- ja käsityötavarat) on mahdollista järjestää huomattavasti pienemmin investointikustannuksin. Toritoimintaan liittyvät vartiointi-, jätehuolto- yms. ylläpitokulut ovat arviolta 10 000 euroa vuodessa.  

Torin järjestäminen edellyttää lisäksi toiminnan ja sen vaatimien järjestelyjen suunnittelua.

Tukkutori selvittää mahdollisuuksia pienimuotoisen toritoiminnan järjestämiseen kokeiluluontoisesti siten, että torikokeilu voisi alkaa ensi vuonna.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

Liitteet

1

Månsson Björn valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 12

Tiedoksi; Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 439

HEL 2013-014202 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Björn Månssonin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36035

kristiina.matikainen(a)hel.fi

 

Tukkutori 1.4.2014

HEL 2013-014202 T 00 00 03

Valtuutettujen aloitteen perusteella on ehdotettu perustettavan uusi torialue Ruoholahden torille. Helsingin Tukkutorin näkökulmasta asia on kannatettava ja Tukkutori voi ottaa torin valvontaansa ja hoitaakseen, kun seuraavat asiat on huomioitu torin käytön suhteen.

Torin osalta on hyvä ottaa käyttöön kahden vuoden koeaika, jonka aikana nähdään, syntyykö torille riittävää toritoimintaa. Jos toimijoita ja toimintaa ei löydy, tori voidaan palauttaa tavalliseksi katualueeksi. Toimintaa arvioidaan vuoden 2016 alussa.

Torialueen rajat tulee määrittää Rakennusviraston toimesta selkeästi niin, että siitä erotetaan erikseen talojen lähialueet ja jalankulkuväylät. Tämän jälkeen virastot tekevät keskinäisen sopimuksen alueen käytöstä toritoimintaan.

Torin kesä- ja talvikunnossapidosta huolehtii edelleen Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto. Tori on ns. torikäytössä vain kesäkaudella toukokuusta syyskuuhun.

Tori ei sovellu nykyisellään elintarvikkeiden eikä ruoka- ja kahvilamyyntiä varten ellei torin läheisyydestä löydy sopivia sosiaalitiloja ja vesipisteitä elintarvikelainsäädännön mukaisesti. Torilla voidaan myydä pakattuja tai ei-helposti pilaantuvia elintarvikkeita ja käsitöitä, matkamuistoja sekä ns. kirpputoritavaraa. Elintarvikemyyntiä varten luvat torimyyntiä varten haetaan Ympäristökeskukselta.

Helsingin Tukkutori välittää myyntipaikat hinnastonsa mukaisesti ja valvoo arkipäivisin toritoimintaa liikkuvan yksikkönsä avulla. Toripaikat ovat varattavissa Tukkutorin asiakaspalvelusta. Myös tapahtumien järjestäminen torilla on mahdollista toriajan ulkopuolella erillisen lupahakemuksen myötä. Tämä jätetään myös Tukkutorin asiakaspalveluun.

Torin muuttaminen ns. kahvilatoriksi vaatii erillisen selvityksen muutoksista ja niiden kustannuksista (erityisesti asialliset apu- ja sosiaalitilat). Selvityksen perusteella selviävät muutoksesta aiheutuvat kustannukset, joihin on varattava erillinen rahoitus. Perustamisen jälkeen ylläpitokustannukset ovat arviolta 10 000 € vuotta kohden. Tukkutori pystyy ottamaan tämän torialueen hallintaansa aikaisintaan vuonna 2015.

 

Lisätiedot

Timo Taulavuori, toimitusjohtaja, puhelin: 310 32500

timo.taulavuori(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.03.2014 § 74

HEL 2013-014202 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle:

Ruoholahden voimassa olevassa asemakaavassa 9783 alueella sijaitsee Ruoholahdentori. Toritoiminnalta ovat puuttuneet sen edellyttämät huolto- ja sosiaalitilat. Kaupunkisuunnitteluvirasto tekee mielellään yhteistyötä puuttuvien tilojen järjestämiseksi toiminnallisesti ja kaupunkikuvallisesti sopivalla tavalla. Kaupunkisuunnittelulautakunta kannattaa alueen elävöittämistä toritoiminnalla.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Kirsi Rantama, arkkitehti, puhelin: 310 37207

kirsi.rantama(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 11.03.2014 § 106

HEL 2013-014202 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Tukkutori vastaa mahdollisen toritoiminnan järjestämisestä ja myyntipaikkojen vuokraamisesta virastojen välisen työnjaon mukaisesti.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa toritoiminnan järjestämistä Ruoholahden torille. Toiminta elävöittäisi aukiota. Aukion reunassa on asuntoja, joten on tarkoituksenmukaista, että toiminta tapahtuu päivisin ja hiljenee iltaisin.

Torilla ei ole toritoiminnan vaatimaa jätehuoltoa tai muuta teknistä varustusta. Sekä ne että toritoiminnan liikennejärjestelyt täytyy suunnitella toimiviksi ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoisiksi ennen torikaupan aloittamista.

Rakennusvirasto tekee mielellään yhteistyötä muiden virastojen kanssa torikaupan edistämiseksi.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitetta edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Anu Kiiskinen, aluesuunnittelija, eteläinen suurpiiri, puhelin: 310 38419

anu.kiiskinen(a)hel.fi

Marko Jylhänlehto, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38237

marko.jylhanlehto(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566