Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/18

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 155

Kj / Den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen om avtalen med bolagen inom Veoliakoncernen

HEL 2014-001245 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade återremittera ärendet för ny beredning.

Behandling

Efter att diskussion hade förts i ärendet, konstaterade ordföranden att det under diskussionen hade framställts ett understött förslag, vars godkännande hade inneburit att behandlingen av ärendet avbryts. Ordföranden uppmanade därför de följande talarna att inskränka sina yttranden till frågan om återremiss av ärendet till stadsstyrelsen. Eventuella förslag till återremiss på andra grunder skulle framställas under denna diskussion.

Efter att ha förklarat diskussionen om återremiss avslutad anförde ordföranden såsom redogörelse att ledamoten Yrjö Hakanen understödd av ledamoten Dan Koivulaakso under diskussionen hade föreslagit att stadsfullmäktige skulle besluta återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning i syfte att utreda hur HRT kan främja FN:s beslut om en avvisande inställning till företagsverksamhet i de olagligt ockuperade palestinska områdena.

Redogörelsen befanns vara riktig.

Ordföranden framställde och fullmäktige godkände följande omröstningsproposition: Den som vill fortsätta behandlingen av ärendet röstar ja; vinner nej, har ledamoten Yrjö Hakanens förslag om återremiss godkänts.

2 omröstningen

JA-förslag: Fortsättning
NEJ-förslag: Stadsfullmäktige återremitterar ärendet för ny beredning i syfte att utreda hur HRT kan främja FN:s beslut om en avvisande inställning till företagsverksamhet i de olagligt ockuperade palestinska områdena.

Ja-röster: 37
Sirpa Asko-Seljavaara, Harry Bogomoloff, Gunvor Brettschneider, Mika Ebeling, Matti Enroth, Juha Hakola, Jussi Halla-aho, Fatbardhe Hetemaj, Rene Hursti, Seppo Kanerva, Helena Kantola, Arja Karhuvaara, Kauko Koskinen, Terhi Koulumies, Timo Laaninen, Harri Lindell, Pekka Majuri, Seija Muurinen, Björn Månsson, Sari Mäkimattila, Lasse Männistö, Matti Niiranen, Jan D Oker-Blom, Tom Packalén, Pia Pakarinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Timo Raittinen, Marcus Rantala, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Wille Rydman, Aura Salla, Päivi Storgård, Johanna Sydänmaa, Ulla-Marja Urho

Nej-röster: 44
Zahra Abdulla, Maija Anttila, Pentti Arajärvi, Paavo Arhinmäki, Yrjö Hakanen, Jasmin Hamid, Heidi Hautala, Mari Holopainen, Veronika Honkasalo, Nina Huru, Suzan Ikävalko, Ville Jalovaara, Jukka Järvinen, Emma Kari, Otso Kivekäs, Dan Koivulaakso, Tuuli Kousa, Minerva Krohn, Otto Lehtipuu, Päivi Lipponen, Eija Loukoila, Jape Lovén, Petra Malin, Elina Moisio, Sami Muttilainen, Terhi Mäki, Hannu Oskala, Sara Paavolainen, Erkki Perälä, Sirpa Puhakka, Mari Puoskari, Mika Raatikainen, Tuomas Rantanen, Jukka Relander, Pekka Saarnio, Tomi Sevander, Leo Stranius, Johanna Sumuvuori, Ilkka Taipale, Mirka Vainikka, Thomas Wallgren, Tuomo Valokainen, Sanna Vesikansa, Anna Vuorjoki

Blanka: 2
Hennariikka Andersson, Laura Kolbe

Frånvarande: 2
Eero Heinäluoma, Osku Pajamäki

Stadsfullmäktige hade beslutat återremittera ärendet till stadsstyrelsen för ny beredning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar anse den av ledamoten Yrjö Hakanen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Yrjö Hakanen och 12 andra ledamöter föreslår på de grunder som anges i motionen att Helsingfors stad och stadens företrädare i HRT-koncernen ska förfara utgående från att staden inte ingår eller förnyar trafikeringsavtal med bolagen inom Veoliakoncernen. Dessutom föreslår de att möjligheterna att häva samkommunen HRT:s gällande avtal ska utredas. Förslaget motiveras med att Veolia Transport Finland hör till en internationell flerbranschkoncern och bolagen i koncernen fungerar olagligt i de av Israel ockuperade områdena.

Stadsstyrelsen konstaterar att samkommunen HRT ansvarar för organisering och beställning av kollektivtrafiken i Helsingforsregionen. Samkommunen HRT konkurrensutsätter busstrafiken och har ingått avtal också med Veolia.

HRT följer i sin verksamhet lagen om upphandling inom sektorerna vatten, energi, transporter och posttjänster (upphandlingslagen för specialbranscherna 349/2007). I fråga om en anbudsgivare som är en juridisk person är det möjligt att utesluta anbudsgivaren ur ett anbudsförfarande om anbudsgivaren har dömts till samfundsbot eller om en person i anbudsgivarens ledning eller en person som är behörig att företräda, fatta beslut om eller kontrollera sökanden eller anbudsgivaren är skyldig till ett allvarligt fel eller olagligt förfarande. Helsingfors stad har inte kännedom om att uteslutningsgrunden ovan skulle gälla för Veolia Helsinki Oy, Veolia Espoo Oy eller Veolia Vantaa Oy som har deltagit i anbudsförfarandena i Finland och som hör till Veoliakoncernen eller för en person i ledningen av bolagen.

Enligt stadskansliets rättstjänst har upphandlingsenheten inte rätt att tillämpa uteslutningsgrunden i fråga om en anbudsgivare om uteslutningsgrunden inte gäller för själva anbudsgivaren, utan eventuellt för ett bolag som hör till samma koncern med anbudsgivaren, om bolaget inte har deltagit i anbudet.

Med den i motionen upptagna förnyelsen av avtal avses sannolikt utnyttjande av avtalsoptionen. Vad optionen beträffar konstaterar rättstjänsten att upphandlingsenheten beslutar om utnyttjande av optionen efter sitt eget omdöme.

Ett gällande avtal kan sägas upp eller hävas om det finns en avtalsbaserad uppsägnings- eller hävningsgrund. Att häva avtalet förutsätter ett väsentligt avtalsbrott. Rättstjänsten känner inte till innehållet i avtalet mellan samkommunen HRT och Veoliakoncernen och tar därför inte närmare ställning till uppsägning eller hävning av avtalen i fråga.

Samkommunen HRT ansvarar för beställning av busstrafik och därför kan Helsingfors stad inte direkt ingripa i frågan. Eventuella åtgärder ska vidtas av HRT. HRT har tagit ställning till frågan och utlåtandet finns som bilaga till detta ärende. Enligt HRT:s mening har HRT inte kännedom om sådana allvarliga fel i de avtalspartners verksamhet som hör till Veoliakoncernen som på det i motionen angivna sättet skulle kunna användas som grund för uteslutning ur anbudsförfarandet. Det finns inte heller kännedom om sådana uppgifter som skulle ge anledning att häva avtalen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Mari Rajantie, specialplanerare, telefon: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

Bilagor

1

Hakanen Yrjö valtuustoaloite Kvsto 29.1.2014 asia 19

2

HSLn lausunto 10.4.2014

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 436

HEL 2014-001245 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Mari Rajantie, erityssuunnittelija, puhelin: 310 73043

mari.rajantie(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566