Helsingfors stad

Protokoll

8/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/40

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 177

Stj / Den av ledamoten Heikki Takkinen väckta motionen om fortsatt verksamhet i daghemmet Kalinka

HEL 2013-015847 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse den av ledamoten Heikki Takkinen väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoittamaton)

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Heikki Takkinen och 2 andra ledamöter föreslår i sin motion att staden ska söka möjligheter att fortsätta med verksamheten i daghemmet Kalinka genom sådan direktupphandling som konkurrenslagen tillåter, i form av ett kommunalt daghem eller på något annat sätt.

Stadsstyrelsen hänvisar till de utlåtanden som getts och konstaterar att kommunal dagvård ordnas i Helsingfors på finska, svenska och samiska (Lag om barndagvård 19.1.1973/36, ändrad 11.12.1981/875). Privata daghem erbjuder familjer möjligheten att välja verksamhet med innehåll som avviker från den kommunala dagvården med stöd för privat vård.

Det har gjorts en omfattande utredning i Helsingfors om tillhandahållandet och upphandlingen av dagvårdstjänster. Med stöd av utredningen fattade socialnämnden 17.1.2012 beslut om en servicestrategi för daghemsvården, enligt vilken barnomsorgsverket har egna, heltäckande dagvårdstjänster. I Helsingfors verkar dessutom 90 daghem med stöd för privat vård. Dessa planerar sin verksamhet, väljer barnen och bestämmer dagvårdsavgifterna egenhändigt. Utöver Kalinka finns det fyra andra ryskspråkiga daghem i Helsingfors. Om familjen så vill har alla barn inom dagvården med köpta tjänster en kommunal dagvårdsplats ända tills de börjar skolan.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Annikki Thoden, stf. stadssekreterare, telefon: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

Bilagor

1

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoitettu)

2

Valtuutettu Heikki Takkisen aloite (allekirjoittamaton)

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 458

HEL 2013-015847 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Heikki Takkisen aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Annikki Thoden, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36048

annikki.thoden(a)hel.fi

 

Varhaiskasvatuslautakunta 11.02.2014 § 31

HEL 2013-015847 T 00 00 03

Päätös

Varhaiskasvatuslautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle valtuutettu Heikki Takkisen ym. päiväkoti Kalinkan toiminnan jatkamista koskevasta valtuustoaloitteesta seuraavan lausunnon:

Sosiaalivirastossa tehtiin vuonna 2011 mittava lasten päivähoidon palvelujen järjestämiseen ja hankintaan liittyvä selvitystyö. Selvityksen perusteella sosiaalilautakunta päätti 17.1.2012 Helsingin päiväkotihoidon palvelustrategiasta, jonka mukaisesti varhaiskasvatusvirastolla on kattavat omat päivähoitopalvelut. Näiden palvelujen vaihtoehtona perheillä on mahdollisuus valita yksityisen hoidon tuella avustettua päivähoitoa. Sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista lisättiin kohdentamalla yksityisen hoidon tuen Helsinki-lisää pienituloisille perheille.

Kaikkea kieleen tai ideologiaan perustuvaa toimintaa ja toiminnan järjestäjiä on kohdeltu samoin perustein palvelustrategian linjausten mukaisesti. Suomalais-venäläisen päiväkotihoidon palveluhankinnan kilpailuttamisen jatkaminen tai Kalinkan toiminnan jatkaminen kunnallisena päiväkotina ei olisi kyseisen palvelustrategian mukaista. Kunnallista päiväkotihoitoa järjestetään Helsingissä suomen, ruotsin ja saamen kielellä. Kalinkan kohdalla myöskään suorahankinnan käyttöedellytykset eivät täyty (hankintalain 27 §). Kustannuksia tarkasteltaessa todetaan, että päiväkoti Kalinkan ostopalvelun laskennallisen hoitopaikan kustannus päivää kohden on lähes 20 % korkeampi kuin Helsingin kunnallisen päiväkotihoidon kustannus.

Päiväkoti Kalinkan kilpailutettu ostopalvelusopimus päättyy heinäkuussa 2014. Kalinka voi jatkaa toimintaansa yksityisen hoidon tuella avustettuna, kuten muutkin vastaavassa tilanteessa olleet yksityiset päiväkodit ovat tehneet.

Yksityiset päivähoitopalvelut tarjoavat perheille mahdollisuuden valita kunnallisesta päivähoidosta sisällöllisesti poikkeavaa toimintaa. Helsingissä on noin 90 yksityisen hoidon tuella toimivaa päiväkotia, jotka itse profiloivat toimintansa, valitsevat lapset ja määrittelevät päivähoitomaksunsa. Kalinkan lisäksi toimii neljä muuta venäjänkielistä päiväkotia. Valtion ylläpitämä Suomalais-venäläinen koulu puolestaan järjestää esiopetusta ja valitsee lapset kouluun itsenäisesti. Kaikilla ostopalvelupäivähoitoon otetuilla lapsilla on kunnallinen päivähoitopaikka koulun aloittamiseen asti perheen niin halutessa.

Käsittely

11.02.2014 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että päätösehdotuksen kolmanteen kappaleeseen virkkeen "Suomalais-venäläisen päiväkotihoidon palveluhankinnan kilpailuttamisen jatkaminen tai Kalinkan toiminnan jatkaminen kunnallisena päiväkotina ei olisi kyseisen palvelustrategian mukaista" jälkeen, lisätään seuraava virke: "Kunnallista päiväkotihoitoa järjestetään Helsingissä suomen, ruotsin ja saamen kielellä."

 

Esittelijä

varhaiskasvatusjohtaja

Satu Järvenkallas

Lisätiedot

Miikka Keränen, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 43033

miikka.keranen(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566