Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

8/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/13

 

07.05.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 150

Kj / Valtuutettu Thomas Wallgrenin aloite aikapankkien toiminnan jatkuvuudesta ja kehittämisestä

HEL 2013-014201 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Wallgren Tuomas valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 8

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Thomas Wallgren ja 43 muuta valtuutettua viittaavat aloitteessaan globaalin vastuun strategiaan ja esittävät aloitteessaan, että verohallinnon uusi ohje A31/200/2013 Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus (4.11.2013) uhkaa vaikeuttaa aikapankkien toimintaa. Aloitteen tekijät esittävät, että kaupunginhallitus ryhtyy toimiin globaalin vastuun strategian päätösten toteuttamiseksi ja että kaupunginhallitus selvittää 28.2.2014 mennessä tiiviissä ja avoimessa yhteistyössä Helsingin aikapankin aktiivien kanssa, millä tavalla kaupunki voi auttaa aikapankkeja varmistamaan toimintansa jatkuvuuden ja kehittämisen verohallinnon antaman ohjeen (Verohallinto A31/200/2013 4.11.2013 Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus) ja voimassaolevan lainsäädännön puitteissa.

Kaupunginhallitus toteaa, että kyseessä olevassa verohallinnon ohjeessa "Luonnollisen henkilön tekemän talkoo-, naapuriapu- ja vaihtotyön verotus" on erikseen aikapankkien verovapautta koskeva luku "5.2.2. Naapuriavun luonteinen vaihtotyö vaihtopiirissä on verovapaata". Ohjeen mukaan veronalaisena vaihtotyönä ei vaihtotyön veronalaisuuden pääsäännöstä poiketen pidetä vaihtopiirissä välitettyjen tavanomaisten ja arvoltaan vähäisten työsuoritusten vaihtamista naapuriapuna toiseen vastaavan tyyppiseen työsuoritukseen. Luvussa on lisäksi esimerkkejä, joissa vaihtopiirissä käytettävien tovien verovapautta on tarkasteltu.

Ohjeen luvussa 5.1.2 on lisäksi todettu joukko vastaavia tavanomaisia ja arvoltaan vähäisiä naapuriapuun rinnastettavia työsuorituksia kuten lumitöiden tekeminen, kukkien kasteleminen, nurmikon tai pensasaidan leikkaaminen, auton renkaiden vaihto, auton peseminen, lyhytaikainen sukulaisen, naapurin tai ystävän lapsen tai lemmikkieläimen hoitaminen/kaitseminen esimerkiksi kaupassa, teatterissa, elokuvissa tms. käynnin ajan, koiran tai kissan ulkoiluttaminen, lehtien haravoiminen, autottoman vanhuksen kyyditseminen asioille, ikkunoiden peseminen, muun kuin koulutetun hierojan suorittama hieronta, vaatteiden korjausompelu ja seuran pitäminen.

Kaupunginhallitus toteaa lisäksi, että verohallinto teki kyseessä olevan päivityksen vero-ohjeisiin saatuaan kansalaisilta palautetta asiasta. Verohallinnon edustaja totesi tiedotteessa 5.11.2013, että "Vaikka aihe puhuttaa kovasti, niin se ei ole harmaan talouden torjunnassa tärkeysjärjestyksen kärkipäässä". Ohjeen julkaisemisen jälkeen verohallinto kävi ohjeesta keskustelua kansalaisten kanssa tulkintojen selventämiseksi.

Verohallinnon ohje mahdollistaa siis vaihtopiirien verovapauden arvoltaan vähäisessä naapuriavun vaihdossa.  Verohallinnon ohjeiden, esimerkkien ja viestinnän perusteella voidaan todeta, että verottaja on linjauksissaan pyrkinyt mahdollistamaan vaihtopiirien toimintaa niin paljon kuin se on harmaan talouden torjunnan puitteissa mahdollista. Verohallinnosta huhtikuussa 2014 saadun tiedon mukaan aikapankkiasiasta ei ole vireillä uutta valmistelua ja sen tarvetta ei ole tullut palautteessa esiin.

Kaupungin edustajat pitävät yhteyttä helsinkiläisiin aikapankkiaktiiveihin. Sosiaali- ja terveysviraston vapaaehtoistyön koordinaattorit ovat osallistuneet tovituki -hankkeen ohjausryhmään ja jatkavat yhteydenpitoa. Tovituki tunnetuksi – aikapankkiperiaatteella toimivan inhimillisen tuen verkoston toimintamallin kehittäminen ja levittäminen -hanke on Kaakkois-Suomen Sosiaalipsykiatrisen yhdistyksen Kakspy ry:n yhdessä Aika parantaa -verkoston kanssa valmistelema hanke, jolle Raha-automaattiyhdistys on myöntänyt rahoituksen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

Liitteet

1

Wallgren Tuomas valtuustoaloite Kvsto 6.11.2013 asia 8

Tiedoksi: Muutoksenhakukielto, valmistelu

Kaupunginkanslia

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 22.04.2014 § 430

HEL 2013-014201 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Thomas Wallgrenin aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Marko Karvinen, strategiapäällikkö, puhelin: 310 36257

marko.karvinen(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566