Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 103

Kaupunginvaltuuston 12.3.2014, 82 § päätöksen muuttaminen

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti muuttaa 12.3.2014 (82 §) tekemäänsä päätöstä siten, että Nina Huru valitaan Jussi Halla-ahon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 12.3.2014 (82 §) valita Mika Raatikaisen Jussi Halla-ahon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginhallituksen johtosäännön 2 a §:n mukaan konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet valitaan kaupunginhallituksen jäsenistä ja varajäsenistä. Mika Raatikainen ei ole kaupunginhallituksen jäsen tai varajäsen, joten kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Esitysteksti

Tiedoksi; Kunnallisvalitus, valtuusto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.03.2014 § 323

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa 12.3.2014 (82 §) tekemäänsä päätöstä siten, että Nina Huru valitaan Jussi Halla-ahon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

24.02.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Kaupunginvaltuusto 12.03.2014 § 82

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Belle Selene Xialle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Mika Raatikaisen Jussi Halla-ahon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566