Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/4

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100

Kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen valinta

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Tuomas Kurttilalle vapautuksen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jouko Malisen uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Miriikka Laakkonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomas Kurttilan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Tuomas Kurttila (SDP) pyytää 17.3.2014 vapautusta kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 9.10.2013, 357 § Tuomas Kurttilan jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi jäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomas Kurttilan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Tietotekniikkajaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.03.2014 § 349

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tuomas Kurttilalle vapautuksen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jouko Malisen uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Miriikka Laakkonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

31.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: Jouko Malinen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566