Helsingfors stad

Protokoll

6/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/16

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande åtta motioner

HEL 2014-004979, 2014-004980, 2014-004981, 2014-004982, 2014-004983, 2014-004986, 2014-004984, 2014-004985

Beslut

1.     Motion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om hedersflaggning på romernas nationaldag
 

2.     Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om förbättring av stadens information
 

3.     Motion av ledamoten Tomi Sevander m.fl. om bättre nyttjandegrad för stadens fordon
 

4.     Motion av ledamoten Tuomas Rantanen m.fl. om en evenemangsrestaurang i Magasinspaviljongen
 

5.     Motion av ledamoten Ville Jalovaara om fler platser för infartsparkering vid Rastböle metrostation
 

6.     Motion av ledamoten Tarja Tenkula m.fl. om bättre trafiksäkerhet på Orrmossevägen
 

7.     Motion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om förbättring av trafikarrangemangen på Drumsö
 

8.     Motion av ledamoten Helena Kantola m.fl. om utredning av fortsatta åtgärder med tanke på ett skjutbaneprojekt

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566