Helsingfors stad

Protokoll

6/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 100

Val av ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Tuomas Kurttila befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion

2.     välja Jouko Malinen till ny ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt konstatera att personlig ersättare
för den nya ledamoten i stadsstyrelsens IT-sektion är Miriikka Laakkonen.

Stadsfullmäktige beslutade dessutom justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Tuomas Kurttilan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Tuomas Kurttila (SDP) anhåller 17.3.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion.

Stadsfullmäktige valde 9.10.2013 (357 §) Tuomas Kurttila till ledamot i stadsstyrelsens IT-sektion för mandattiden 2013–2014. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ledamot för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Tuomas Kurttilan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Tietotekniikkajaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.03.2014 § 349

HEL 2013-015952 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tuomas Kurttilalle vapautuksen kaupunginhallituksen tietotekniikkajaoston jäsenen luottamustoimesta

2.     valita Jouko Malisen uudeksi jäseneksi kaupunginhallituksen tietotekniikkajaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää todeta, että uuden jäsenen henkilökohtainen varajäsen on Miriikka Laakkonen.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

31.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: Jouko Malinen

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566