Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/5

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 101

Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen valinta

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Henrik Jaakkolalle vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Pekka Buttlerin Eija Loukoilan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Henrik Jaakkolan eronpyyntö

2

Henrik Jaakkolan eronpyyntö (verkkoon)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Henrik Jaakkola (Vas.) pyytää 28.2.2014 vapautusta kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 25.9.2013, 293 § Henrik Jaakkolan varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Henrik Jaakkolan eronpyyntö

2

Henrik Jaakkolan eronpyyntö (verkkoon)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 17.03.2014 § 289

HEL 2013-010583 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Henrik Jaakkolalle vapautuksen kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Pekka Buttlerin Eija Loukoilan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunkisuunnittelulautakuntaan vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566