Helsingfors stad

Protokoll

6/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/3

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 99

Val av ersättare i stadsstyrelsen

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag

1.     bevilja Tuomas Kurttila befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen

2.     välja Kaarin Taipale till ny personlig ersättare för Tarja Tenkula i stadsstyrelsen för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad
detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Tuomas Kurttilan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Tuomas Kurttila (SDP) anhåller 17.3.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Tuomas Kurttila till personlig ersättare för Tarja Tenkula i stadsstyrelsen för mandattiden 2013–2014. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Tuomas Kurttilan eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 31.03.2014 § 348

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tuomas Kurttilalle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Kaarin Taipaleen Tarja Tenkulan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

31.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: Tilalle Kaarin Taipale

17.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566