Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/6

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen valinta

HEL 2013-001180 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti

1.     myöntää Petri Alkiolle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Pekka Tiusasen Tuula Kuusisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Vastaehdotus:
Harri Lindell: Pekka Tiusanen

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Petri Alkion eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Petri Alkiolle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________ Tuula Kuusisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Petri Alkio (PS) pyytää 10.3.2014 vapautusta sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013 (asia 5) Petri Alkion Tuula Kuusisen henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon toimikaudeksi 2013 - 2016. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Petri Alkion eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Sote-lautakunnan 1. jaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.03.2014 § 321

HEL 2013-001180 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Petri Alkiolle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________ Tuula Kuusisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566