Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

-/16

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 112

Kaupunginvaltuuston kokouksessa jätettiin seuraavat kahdeksan aloitteet

HEL 2014-004979, 2014-004980, 2014-004981, 2014-004982, 2014-004983, 2014-004986, 2014-004984, 2014-004985

Päätös

1.     Valtuutettu Thomas Wallgrenin ym. aloite kunnialiputuksen järjestämisestä romanien kansallispäivänä
 

2.     Valtuutettu Helena Kantolan ym. aloite kaupungin tiedottamisen parantamisesta
 

3.     Valtuutettu Tomi Sevanderin ym. aloite kaupungin omistamien ajoneuvojen käyttöasteen parantamisesta
 

4.     Valtuutettu Tuomas Rantasen ym. aloite tapahtumaravintolan perustamisesta Makasiinipaviljonkiin
 

5.     Valtuutettu Ville Jalovaaran aloite liityntäpysäköintipaikkojen lisäämisestä Rastilan metroasemalle
 

6.     Valtuutettu Tarja Tenkulan ym. aloite Teerisuontien liikenneturvallisuuden parantamisesta
 

7.     Valtuutettu Seppo Kanervan ym. aloite Lauttasaaren liikennejärjestelyjen parantamisesta
 

8.     Valtuutettu Helena Kantolan ym. aloite ampumaratahankkeen jatkotoimenpiteiden selvittämisestä

Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 1

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alvnro

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginvaltuusto

+358 9 655 783

 

FI02012566