Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/3

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 99

Kaupunginhallituksen varajäsenen valinta

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti

1.     myöntää Tuomas Kurttilalle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Kaarin Taipaleen Tarja Tenkulan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päätti tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomas Kurttilan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Tuomas Kurttila (SDP) pyytää 17.3.2014 vapautusta kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta.

Kaupunginvaltuusto valitsi 16.1.2013, 5 § Tuomas Kurttilan Tarja Tenkulan henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen toimikaudeksi 2013 - 2014. Kaupunginvaltuuston olisi valittava uusi varajäsen toimikauden jäljellä olevaksi ajaksi.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Liitteet

1

Tuomas Kurttilan eronpyyntö

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 31.03.2014 § 348

HEL 2014-001051 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Tuomas Kurttilalle vapautuksen kaupunginhallituksen varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita Kaarin Taipaleen Tarja Tenkulan uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallitukseen vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

31.03.2014 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Tarja Tenkula: Tilalle Kaarin Taipale

17.03.2014 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566