Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

6/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kaj/12

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Sörnäisten eräiden maanalaisten alueiden asemakaavan muuttaminen (nro 12222, Kalasataman maanalainen pysäköintilaitos)

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan tontista nro 1, korttelin nro 10579 osan tontista nro 1, korttelin nro 10599 osan tontista nro 1, kortteleiden nro 10620 - 10623 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alueiden maanalaisten tilojen asemakaavan muutosehdotuksen 22.10.2013 päivätyn piirustuksen nro 12222 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12222 kartta, päivätty 22.10.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12222 selostus, päivätty 22.10.2013, täydennetty 26.2.2014

3

Havainnekuva

4

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013, täydennetty 26.2.2014

5

Osa päätöshistoriaa

6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 6

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Alue sijaitsee Kalasataman keskuksen alla, Hermannin rantatien, Työpajankadun, Leonkadun ja Kalasatamanpuiston rajaamalla alueella.

Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen Kalasataman keskuksen ja sitä ympäröivien katualueiden alle. Pysäköintilaitoksen on tarkoitus palvella ensisijaisesti keskuksessa asuvia asukkaita ja siellä toimivia yrityksiä. Laitokseen tulee noin 1100 autopaikkaa sekä keskuksen tarvitsemat väestönsuojatilat.

Kalliopysäköintilaitos on osa Kalasataman kokonaispysäköintiratkaisua. Se toimii yhdessä yläpuolisen Kalasataman kellaripysäköinnin kanssa, johon sieltä tulee olemaan suorat vertikaaliyhteydet. Tarkoituksena on, että pysäköintilaitos on käytössä, kun Kalasataman kauppakeskus valmistuu noin vuonna 2017. Sisäänajo laitokseen tapahtuu keskuksen kellaripysäköinnille ja huoltoliikenteelle varattujen ramppien kautta Junatien alta ja Hermannin rantatieltä. Pysäköintilaitoksen rakentamisaika on noin neljä vuotta.

Kaavassa varaudutaan lisäksi pysäköintilaitoksen mahdolliseen laajennukseen, mikäli Kalasataman keskuksen ulkopuoliset hankkeet sijoittavat pysäköintipaikkoja tai väestönsuojatiloja laitokseen.

Esittelijän perustelut

Kalasataman osayleiskaavan nro 11650 mukaan alue on pääosin keskustatoimintojen aluetta ja katualuetta sekä metroliikenteen- ja lähivirkistysaluetta. Lisäksi osayleiskaavassa alueella on erityinen yhdyskuntateknisen huollon suunnittelutarve -merkintä. Nyt laadittu asemakaavan muutos on em. osayleiskaavan ja myös kaupungin maanalaisen yleiskaavan mukainen.

Muutosalueella on maanpäällisen rakentamisen osalta voimassa Kalasataman keskuksen asemakaava nro 12070. Sen mukaan alue on suurimmaksi osaksi asuin-, liike- ja toimistorakennusten-, liike- ja toimistorakennusten sekä hotellirakennusten korttelialuetta. Lisäksi alue on rautatie- ja katualuetta sekä puistoa. Kaava sisältää myös yleisen kalliopysäköintilaitoksen tilat tasovälillä -20 – -50 mutta kaavan mukaan sen toteuttaminen edellyttää erillisen maanalaisen asemakaavan laatimista.

Muissa voimassa olevissa asemakaavoissa alue on katualuetta, hotellirakennusten korttelialuetta, toimistorakennusten korttelialuetta, sataman toimintoja palvelevien varastorakennusten korttelialuetta ja satama-aluetta.

Helsingin kaupunki omistaa alueen. Kaupunki on tehnyt sopimuksen SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa Kalasataman keskuksen korttelialueiden myymisestä sopimuksen mukaisin ehdoin.

Suunnittelun vaiheet ja vuorovaikutus

Kaavoitustyö on käynnistetty kaupungin aloitteesta.

Osallistuminen ja vuorovaikutus on järjestetty osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaisesti.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 22.11.–23.12.2013. Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia.

Asemakaavan muutosehdotuksesta saatiin Eläintarhan johtokunnan, kiinteistöviraston, pelastuslautakunnan, rakennusvalvontaviraston, yleisten töiden lautakunnan, ympäristökeskuksen, Helen Sähköverkko Oy:n, Helsingin Energia -liikelaitoksen, Liikennelaitos -liikelaitoksen (HKL), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) lausunto tai kannanotto. Ehdotuksesta ei tehty muistutuksia.

Lausunnoissa esitettiin huomioitavaksi hulevesien suunnittelu jatkosuunnittelun yhteydessä ja Korkeasaaren pysäköintitarve luolaston mitoituksessa. Lisäksi lausunnoissa tuotiin esiin yhteistyön tärkeys ja jatkosuunnittelussa huomioitavia teknisiä reunaehtoja. Lausunnoissa ei esitetty muutoksia kaavaehdotukseen.

Kalasataman keskuksen yhteyteen rakennettuja pysäköintipaikkoja voidaan hyödyntää varsin hyvin ilman erityisjärjestelyjä Korkeasaaren asiakaspysäköintiin, koska Korkeasaaren vierailijamäärä on huipussaan heinäkuussa, jolloin keskuksen pysäköinnin käyttöaste on vuorostaan matalimmillaan. Hulevesien hallinta luolaston sisäänkäyntien kohdalla tullaan ratkaisemaan katusuunnitelmien ja rakennusluvan yhteydessä. Asemakaavan muutosehdotus mahdollistaa teknisten reunaehtojen huomioimisen rakennussuunnittelun yhteydessä.

Muilla lausunnonantajilla ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet vuorovaikutusraportissa.

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Asemakaavan muutosehdotukseen ei ole tehty muutoksia, joten sitä ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

Päätösehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan esityksen mukainen.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12222 kartta, päivätty 22.10.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12222 selostus, päivätty 22.10.2013, täydennetty 26.2.2014

3

Havainnekuva

4

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013, täydennetty 26.2.2014

5

Osa päätöshistoriaa

6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Oheismateriaali

1

Ilmakuva

Otteet

Ote

Otteen liitteet

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Esitysteksti
Liite 1
Liite 2
Liite 4
Liite 6

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Eläintarhan johtokunta

Ympäristökeskus

Rakennusvalvontavirasto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.03.2014 § 324

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan tontista nro 1, korttelin nro 10579 osan tontista nro 1, korttelin nro 10599 osan tontista nro 1, kortteleiden nro 10620 - 10623 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alueiden maanalaisten tilojen asemakaavan muutosehdotuksen 22.10.2013 päivätyn piirustuksen nro 12222 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 26.2.2014

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Ksv 2123_3

10. kaupunginosan (Sörnäinen) maanalaisten tilojen: korttelin 10571 osa tontista 1, korttelin 10579 osa tontista 1, korttelin 10599 osa tontista 1, kortteleiden 10620 - 10623 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alueiden asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 22.10.2013 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen Kalasataman keskuksen ja sitä ympäröivien katualueiden alle. Pysäköintilaitos palvelee ensisijaisesti keskuksessa asuvia asukkaita ja siellä toimivia yrityksiä. Laitokseen tulee noin 1100 autopaikkaa ja keskuksen tarvitsemat väestönsuojatilat.

Kalliopysäköintilaitos on osa Kalasataman kokonaispysäköintiratkaisua. Se toimii yhdessä yläpuolisen Kalasataman kellaripysäköinnin kanssa, johon sieltä tulee olemaan suorat vertikaaliyhteydet. Tarkoituksena on, että pysäköintilaitos on käytössä, kun Kalasataman kauppakeskus valmistuu noin vuonna 2017. Sisäänajo laitokseen tapahtuu keskuksen kellaripysäköinnille ja huoltoliikenteelle varattujen ramppien kautta Junatien alta ja Hermannin rantatieltä. Pysäköintilaitoksen rakentamisaika on noin 4 vuotta.

Kaavassa varaudutaan lisäksi pysäköintilaitoksen mahdolliseen laajennukseen, mikäli Kalasataman keskuksen ulkopuoliset hankkeet sijoittavat pysäköintipaikkoja tai väestönsuojatiloja laitokseen.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 22.10.–23.12.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa tai kannanottonsa Eläintarhan johtokunta, kiinteistövirasto, pelastuslautakunta, rakennusvalvontavirasto, yleisten töiden lautakunta, ympäristökeskus, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energia, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).

Kiinteistövirastolla (27.11.2013), rakennusvalvontavirastolla (15.11.2013), ympäristökeskuksella (17.12.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä (11.12.2013), Helsingin Energialla (3.1.2014), Helsingin kaupungin liikennelaitoksella (HKL) (7.2.2014) ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL) (8.1.2014) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta tai lisättävää luonnosvaiheessa asiasta annettuihin lausuntoihin.

Eläintarhan johtokunta (21.11.2013) toteaa, että Kalasataman keskuksen pysäköintilaitoksen asemakaavan mitoituksessa tulee ottaa huomioon Korkeasaaren eläintarhan pysäköintitarpeet.

Pelastuslautakunta (17.12.2013) toteaa, että pysäköintiluolat on varustettava automaattisen sammutuslaitteiston lisäksi pelastuslaitoksen sammutusvesiputkistolla, joka tulee toteuttaa Pelastuslaitoksen hyväksymällä tavalla. Lisäksi ajorampeilla on huomioitava riittävät poistumistieyhteydet.

Yleisten töiden lautakunta (3.12.2013) toteaa, että hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) (7.1.2014) toteaa, että pysäköintilaitoksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueella olevat ja sinne suunnitellut vesihuollon verkostot.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Korkeasaaren asiakaspysäköinti pystyy hyödyntämään Kalasataman keskuksen yhteyteen rakennettuja pysäköintipaikkoja varsin hyvin ilman erityisjärjestelyjä, koska Korkeasaaren vierailijamäärä on huipussaan heinäkuussa, jolloin keskuksen pysäköinnin käyttöaste on vuorostaan matalimmillaan. Hulevesien hallinta luolaston sisäänkäyntien kohdalla tullaan ratkaisemaan katusuunnitelmien ja rakennusluvan yhteydessä. Asemakaavan muutos mahdollistaa teknisten reunaehtojen huomioimisen rakennussuunnittelun yhteydessä.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei asemakaavan muutosehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville

 

Lisätiedot

Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 24.2.2014

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL -liikelaitokoselta lausuntoa Kalasataman keskuksen maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muutokseen.

Pysäköintilaitos sijoittuu Kalasataman keskuksen yhteyteen Kalasataman metroaseman alapuolelle. Pysäköintilaitokseen sijoitetaan Kalasataman keskuksen liityntäpysäköintipaikkoja, joista on yhteys sekä Kalasataman metroasemalle että Sörnäisten rantatiellä tulevaisuudessa kulkeville raitiovaunuille ja busseille.

HKL on ollut mukana laatimassa Kalasataman keskuksen ja maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnitelmia. HKL on kommentoinut mm. liityntäpysäköinnin yhteyksien toteuttamisesta metroasemalle. Nyt esitettävässä asemakaavan muutoksessa siirretään osa Kalasataman keskuksen kellariin suunnitelluista pysäköintipaikoista kallion sisään louhittavaan luolaan.

HKL:llä ei ole huomauttamista esitettyyn asemakaavan muutokseen.

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 154

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 10. kaupunginosan ( Sörnäinen) maanalaisia tiloja: korttelin 10571 osaa tontista 1, korttelin 10579 osaa tontista 1, korttelin 10599 osaa tontista 1, kortteleita 10620-10623 sekä katu-, puisto-, rautatie-, ja satama-alueita koskevaan asemakaavan muutosehdotukseen nro.12222 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että pysäköintiluolat on varustettava automaattisen sammutuslaitteiston lisäksi pelastuslaitoksen sammutusvesiputkistolla, jossa veden ulos-otot ovat maksimissaan 100m:n etäisyydellä toisistaan.  Sammutusvesijärjestelmä tulee toteuttaa Pelastuslaitoksen hyväksymällä tavalla. Pysäköintilaitokseen johtavilla ajorampeilla on huomioitava riittävät poistumistieyhteydet.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 10.12.2013 § 378

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 03.12.2013 § 490

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen Kalasataman keskuksen ja sitä ympäröivien katualueiden alle. Pysäköintilaitos palvelee ensisijaisesti keskuksessa asuvia asukkaita ja siellä toimivia yrityksiä. Laitokseen tulee noin 1 100 autopaikkaa ja keskuksen tarvitsemat väestönsuojatilat. Kalliopysäköintilaitos on osa Kalasataman kokonaispysäköintiratkaisua. Se toimii yhdessä yläpuolisen Kalastaman kellaripysäköinnin kanssa. Pysäköintilaitosten välillä on suorat vertikaaliyhteydet. Sisäänajo laitokseen tapahtuu Kalasataman keskuksen kellaripysäköinnille ja huoltoliikenteelle varattujen ramppien kautta Junatieltä ja Hermannin rantatieltä.

Kalasataman keskuksen asemakaavassa nro 12070 (saanut lainvoiman 28.6.2013) on huomioitu rakentamisen aiheuttamat liikenteelliset vaikutukset ja alueen tarvitsemat pysäköintipaikat. Asemakaavan muutoksen mahdollistama pysäköintiluola vähentää vastaavan määrän autopaikkoja Kalasataman keskuksen kellaripysäköinnistä. Pysäköintiluolan rakentaminen ei lisää liikennettä eikä alueen pysäköintipaikkojen kokonaismäärää. Kaavassa varaudutaan lisäksi pysäköintilaitoksen mahdolliseen laajennukseen, mikäli Kalasataman keskuksen ulkopuoliset hankkeet sijoittavat pysäköintipaikkojaan tai väestönsuojatilojaan laitokseen. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia, koska pysäköintiluola toteutetaan kokonaisuudessaan yksityisenä hankkeena.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Käsittely

03.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Päätösehdotuksen kolmannen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke: "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 27.11.2013

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavan muuttamista ja toteaa, että asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen Kalasataman keskuksen ja sitä ympäröivien katualueiden alle laajempana kuin Kalasataman keskuksen toteuttajan SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa on sovittu 16.8.2011 allekirjoitetussa Kalasataman keskuksen toteutussopimuksessa. Kiinteistövirasto neuvottelee parhaillaan SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa toteutussopimuksen muuttamisesta, jonka yhtenä osana on pysäköintilaitoksen toteuttaminen asemakaavan muutosehdotuksessa esitetyllä tavalla. Kiinteistöviraston käsityksen mukaan asemakaavan muutosehdotus vastaa myös SRV Yhtiöt Oyj:n tahtotilaa pysäköintilaitoksen toteuttamisesta.

Lisätiedot

Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

 

Eläintarhan johtokunta 21.11.2013 § 38

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelma vuosille 2012-2022 on valmistunut ja hyväksytty eläintarhan johtokunnassa 26.5.2011. Kalasataman alueen kehittäminen on otettu Korkeasaaren yleissuunnitelmassa huomioon mm. Kruunusiltojen aluevarauksena, kävijämäärien odotettuna kasvuna sekä Korkeasaaren ympärivuotisen toimintastrategian täsmentämisenä. Eläintarhan yleissuunnitelmassa on arvioitu, että parantuvat ympärivuotiset liikenneyhteydet nostavat kävijämäärät kuluvalla vuosikymmenellä 800 000 kävijän tasolle.

Korkeasaaren eläintarha esittää tässä vaiheessa asiakkaidensa käyttötarpeeksi 550 henkilöautopaikkaa koko Korkeasaaren kalliopysäköinnin osalta.

Kalasataman keskuksen pysäköintilaitoksen asemakaavan mitoituksessa tulee ottaa huomioon Korkeasaaren eläintarhan pysäköimistarpeet. Korkeasaari esittää vastaavien tilojen toteutusta
550 henkilöajoneuvolle Kalasataman keskuksen pysäköintijärjestelyjen yhteydessä, jolloin omalla autolla eläintarhaan tulevat voivat pysäköidä Kalasatamassa ja siirtyä metroaseman kautta Isoisänsillalle liikennöivään liikennevälineeseen. Tämä siksi, että Korkeasaaren eläintarhan liikenne yksityisautoilijoiden ja julkisen liikenteen käyttäjien osalta tulee siirtymään Kalasataman alueelle Isoisänsillan valmistuttua Korkeasaaren ja Mustikkamaan kärkien välille joulukuusta 2014 lähtien.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.10.2013 § 337

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Ksv 2123_3, Hermannin rantatie 1, karttaruutu H4/S1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 22.10.2013 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) maanalaisten tilojen: korttelin 10571 osa tontista 1, korttelin 10579 osa tontista 1, korttelin 10599 osa tontista 1, kortteleiden 10620–10623 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12222 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 12.9.2013

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Olemme huomioineet Kalasataman pysäköintilaitoksen asemakaavan vireilletulon. Jatkosuunnittelussa on huomioitava oleva ja tuleva maanalainen infrastruktuuri. Jatkosuunnittelua on vietävä eteenpäin yhdessä Helsingin Energian kanssa, jotta kaikki pysäköintilaitoksen suunnittelun ja toteuttamisen kerrannaisvaikutukset tulevat esille.

Helsingin Energialla ei ole asemakaavaluonnokseen muuta huomautettavaa.

Lisätiedot

Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Rakennusvirasto 4.9.2013

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa Kalasataman keskuksen pysäköintilaitoksen päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1116-00/13 ja asemakaavan muutosluonnoksesta 9.9.2013 mennessä. Muutosalue sijaitsee Kalasataman keskuksen alla, Hermannin rantatien, Työpajankadun, Leonkadun ja Kalasatamanpuiston rajaamalla alueella.

Asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen Kalasataman keskuksen ja sitä ympäröivien katualueiden alle. Pysäköintilaitos palvelee ensisijaisesti keskuksessa asuvia asukkaita ja siellä toimivia yrityksiä. Laitokseen tulee noin 1100 autopaikkaa ja keskuksen tarvitsemat väestönsuojatilat.

Kalliopysäköintilaitos on osa Kalasataman kokonaispysäköintiratkaisua. Se toimii yhdessä yläpuolisen Kalastaman kellaripysäköinnin kanssa, johon sieltä tulee olemaan suorat vertikaaliyhteydet. Sisäänajo laitokseen tapahtuu keskuksen kellaripysäköinnille ja huoltoliikenteelle varattujen ramppien kautta Junatieltä ja Hermannin rantatieltä.

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia, koska pysäköintiluola toteutetaan kokonaisuudessaan yksityisenä hankkeena.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566