Helsingfors stad

Protokoll

6/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/6

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 102

Val av ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion

HEL 2013-001180 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Petri Alkio befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion

2.     välja Pekka Tiusanen till ny personlig ersättare för Tuula Kuusinen i social- och hälsovårdsnämndens första sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Petri Alkion eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Petri Alkio befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion

2.     välja _____________ till ny personlig ersättare för Tuula Kuusinen i social- och hälsovårdsnämndens första sektion för den mandattid som utgår med år 2016.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragandens motiveringar

Petri Alkio (Sannf.) anhåller 10.3.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i social- och hälsovårdsnämndens första sektion.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (ärende 5) Petri Alkio till personlig ersättare för Tuula Kuusinen i social- och hälsovårdsnämndens första sektion för mandattiden 2013–2016. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Petri Alkion eronpyyntö

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainitut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Sote-lautakunnan 1. jaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.03.2014 § 321

HEL 2013-001180 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää

1.     myöntää Petri Alkiolle vapautuksen sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäisen jaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita ____________ Tuula Kuusisen uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi sosiaali- ja terveyslautakunnan ensimmäiseen jaostoon vuoden 2016 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Samalla kaupunginvaltuusto päättää tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

kaupunginjohtaja

Jussi Pajunen

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566