Helsingfors stad

Protokoll

6/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kaj/12

 

09.04.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 108

Detaljplaneändring för underjordiska områden i Sörnäs (nr 12222, underjordisk parkeringsanläggning i Fiskehamnen)

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna detaljplaneändring för underjordiska områden på en del av tomten nr 1 i kvarteret nr 10571, en del av tomten nr 1 i kvarteret nr 10579, en del av tomten nr 1 i kvarteret nr 10599, kvarteren nr 10620–10623 och underjordiska lokaler i gatu-, park-, järnvägs- och hamnområden i 10 stadsdelen (Sörnäs) enligt ritning nr 12222, daterad 22.10.2013, och på de grunder som framgår av detaljplanebeskrivningen.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12222 kartta, päivätty 22.10.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12222 selostus, päivätty 22.10.2013, täydennetty 26.2.2014

3

Havainnekuva

4

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013, täydennetty 26.2.2014

5

Osa päätöshistoriaa

6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 6

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Sammandrag

Området ligger under Fiskehamnens centrum och avgränsas av Hermanstads strandväg, Verkstadsgatan, Leogatan och Fiskehamnsparken.

Förslaget till detaljplaneändring gör det möjligt att bygga en underjordisk parkeringsanläggning under Fiskehamnens centrum och under de kringliggande gatuområdena. Avsikten är att parkeringsanläggningen främst ska tjäna de invånare som bor i centrumet och de företag som är verksamma där. Anläggningen kommer att omfatta cirka 1 100 bilplatser och de nödvändiga skyddsrummen för centrumet.

Berganläggningen är en del av helhetslösningen för parkeringen i Fiskehamnen. Den ska fungera i samband med Fiskehamnens källarparkering som ligger ovanför berganläggningen och kommer att ha direkta vertikala förbindelser till källarparkeringen. Meningen är att parkeringsanläggningen ska vara i bruk när Fiskehamnens köpcentrum blir färdigt cirka år 2017. Infarten till anläggningen sker via ramper som reserveras för källarparkeringen och servicetrafiken under Tågvägen och på Hermanstads strandväg. Byggandet av parkeringsanläggningen tar cirka fyra år.

I detaljplanen förbereder man sig dessutom på eventuell utbyggnad av parkeringsanläggningen om projekt utanför Fiskehamnens centrum förlägger bilplatser eller skyddsrum till anläggningen.

Föredragandens motiveringar

Enligt delgeneralplanen för Fiskehamnens centrum nr 11650 utgör största delen av detaljplaneområdet område för centrumfunktioner och gatuområde samt område för metrotrafik och närrekreation. I delgeneralplanen anges därtill en beteckning för särskilt behov att planera samhällsteknisk försörjning i området. Den aktuella detaljplaneändringen stämmer överens med delgeneralplanen och den underjordiska generalplanen för Helsingfors.

Vad byggandet ovan jord beträffar, gäller för området detaljplanen för Fiskehamnens centrum nr 12070. I detaljplanen tas området i huvudsak upp som kvartersområde för bostadshus och affärs- och kontorsbyggnader, kvartersområde för affärs- och kontorsbyggnader och kvartersområde för hotellbyggnader. Dessutom finns det järnvägs- och gatuområde och park i detaljplaneområdet. I detaljplanen anges lokaler för en allmän bergparkeringsanläggning i nivån −20–−50. Enligt detaljplanen förutsätter byggandet av parkeringsanläggningen att en särskild underjordisk detaljplan ska utarbetas.

I de övriga gällande detaljplanerna tas området upp som gatuområde, kvartersområde för hotellbyggnader, kvartersområde för kontorsbyggnader, kvartersområde för lagerbyggnader som tjänar hamnfunktioner och hamnområde.

Området är i stadens ägo. Staden har ingått ett avtal med SRV Yhtiöt Oyj om försäljning av kvartersområdena för Fiskehamnens centrum på de villkor som anges i avtalet.

Planeringsfaser och växelverkan

Planläggningen inleddes på stadens initiativ.

Deltagandet och växelverkan ordnades i enlighet med programmet för deltagande och bedömning.

Förslaget till detaljplaneändring hölls offentligt framlagt 22.11–23.12.2013. Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

Direktionen för djurgården, fastighetskontoret, räddningsnämnden, byggnadstillsynsverket, nämnden för allmänna arbeten, miljöcentralen, Helen Elnät Ab, affärsverket Helsingfors Energi, affärsverket Helsingfors stads trafikverk (HST), samkommunen Helsingforsregionens trafik (HRT) och samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster (HRM) gav utlåtande om eller tog ställning till förslaget till detaljplaneändring. Inga anmärkningar gjordes mot förslaget.

I utlåtandena föreslogs det att planeringen av dagvattenhanteringen ska beaktas i den fortsatta planeringen och Högholmens parkeringsbehov i dimensioneringen av bergrummet. Därtill lyftes fram vikten av samarbete och tekniska gränsvillkor som ska beaktas i den fortsatta planeringen. I utlåtandena togs det inte upp några ändringar till förslaget till detaljplaneändring.

De bilplatser som anläggs i anslutning till Fiskehamnens centrum kan utan särskilda arrangemang relativt smidigt utnyttjas för Högholmens besöksparkering eftersom antalet besökare i Högholmen är störst i juli, då parkeringsbeläggningen i centrumet är som lägst. Dagvattenhanteringen vid infarterna till anläggningen kommer att lösas i samband med gatuplanerna och bygglovet. Förslaget till detaljplaneändring gör det möjligt att beakta de tekniska gränsvillkoren i samband med byggplaneringen.

De övriga utlåtandegivarna hade ingenting att invända mot förslaget till detaljplaneändring.

I rapporten om växelverkan anges utlåtandena mer i detalj och genmälena till dessa.

Inget förfarande med ett markanvändningsavtal är kopplat till detaljplaneområdet.

Inga ändringar har gjorts i förslaget till detaljplaneändring och förslaget behöver därför inte läggas fram på nytt.

Beslutsförslaget är i överensstämmelse med stadsplaneringsnämndens framställning.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Tanja Sippola-Alho, stadssekreterare, telefon: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

Bilagor

1

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12222 kartta, päivätty 22.10.2013

2

Asemakaavan muutosehdotuksen nro 12222 selostus, päivätty 22.10.2013, täydennetty 26.2.2014

3

Havainnekuva

4

Vuorovaikutusraportti 22.10.2013, täydennetty 26.2.2014

5

Osa päätöshistoriaa

6

Osa päätöshistoriaa (allekirjoituksin)

Bilagematerial

1

Ilmakuva

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kunnallisvalitus, yleiskaavan, asemakaavan, rakennusjärjestyksen hyväksyminen
Förslagstext
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 4
Bilaga 6

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä

 

Helen Sähköverkko Oy

 

För kännedom

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Kiinteistölautakunta

Rakennuslautakunta

Pelastuslautakunta

Yleisten töiden lautakunta

Eläintarhan johtokunta

Ympäristökeskus

Rakennusvalvontavirasto

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.03.2014 § 324

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä 10. kaupunginosan (Sörnäinen) korttelin nro 10571 osan tontista nro 1, korttelin nro 10579 osan tontista nro 1, korttelin nro 10599 osan tontista nro 1, kortteleiden nro 10620 - 10623 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alueiden maanalaisten tilojen asemakaavan muutosehdotuksen 22.10.2013 päivätyn piirustuksen nro 12222 mukaisena ja asemakaavaselostuksesta ilmenevin perustein.

Esittelijä

apulaiskaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 36045

suvi.ramo(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnitteluvirasto 26.2.2014

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Ksv 2123_3

10. kaupunginosan (Sörnäinen) maanalaisten tilojen: korttelin 10571 osa tontista 1, korttelin 10579 osa tontista 1, korttelin 10599 osa tontista 1, kortteleiden 10620 - 10623 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alueiden asemakaavan muutosehdotuksesta annetut lausunnot.

Kaupunkisuunnittelulautakunta puolsi 22.10.2013 asemakaavan muutosehdotuksen hyväksymistä.

Asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen Kalasataman keskuksen ja sitä ympäröivien katualueiden alle. Pysäköintilaitos palvelee ensisijaisesti keskuksessa asuvia asukkaita ja siellä toimivia yrityksiä. Laitokseen tulee noin 1100 autopaikkaa ja keskuksen tarvitsemat väestönsuojatilat.

Kalliopysäköintilaitos on osa Kalasataman kokonaispysäköintiratkaisua. Se toimii yhdessä yläpuolisen Kalasataman kellaripysäköinnin kanssa, johon sieltä tulee olemaan suorat vertikaaliyhteydet. Tarkoituksena on, että pysäköintilaitos on käytössä, kun Kalasataman kauppakeskus valmistuu noin vuonna 2017. Sisäänajo laitokseen tapahtuu keskuksen kellaripysäköinnille ja huoltoliikenteelle varattujen ramppien kautta Junatien alta ja Hermannin rantatieltä. Pysäköintilaitoksen rakentamisaika on noin 4 vuotta.

Kaavassa varaudutaan lisäksi pysäköintilaitoksen mahdolliseen laajennukseen, mikäli Kalasataman keskuksen ulkopuoliset hankkeet sijoittavat pysäköintipaikkoja tai väestönsuojatiloja laitokseen.

Asemakaavan muutosehdotus on ollut julkisesti nähtävillä 22.10.–23.12.2013.

Ehdotuksesta ei ole tehty muistutuksia. Ehdotuksesta ovat antaneet lausuntonsa tai kannanottonsa Eläintarhan johtokunta, kiinteistövirasto, pelastuslautakunta, rakennusvalvontavirasto, yleisten töiden lautakunta, ympäristökeskus, Helen Sähköverkko Oy, Helsingin Energia, Helsingin kaupungin liikennelaitos -liikelaitos (HKL), Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).

Kiinteistövirastolla (27.11.2013), rakennusvalvontavirastolla (15.11.2013), ympäristökeskuksella (17.12.2013), Helen Sähköverkko Oy:llä (11.12.2013), Helsingin Energialla (3.1.2014), Helsingin kaupungin liikennelaitoksella (HKL) (7.2.2014) ja Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL) (8.1.2014) ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosehdotuksesta tai lisättävää luonnosvaiheessa asiasta annettuihin lausuntoihin.

Eläintarhan johtokunta (21.11.2013) toteaa, että Kalasataman keskuksen pysäköintilaitoksen asemakaavan mitoituksessa tulee ottaa huomioon Korkeasaaren eläintarhan pysäköintitarpeet.

Pelastuslautakunta (17.12.2013) toteaa, että pysäköintiluolat on varustettava automaattisen sammutuslaitteiston lisäksi pelastuslaitoksen sammutusvesiputkistolla, joka tulee toteuttaa Pelastuslaitoksen hyväksymällä tavalla. Lisäksi ajorampeilla on huomioitava riittävät poistumistieyhteydet.

Yleisten töiden lautakunta (3.12.2013) toteaa, että hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) (7.1.2014) toteaa, että pysäköintilaitoksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon alueella olevat ja sinne suunnitellut vesihuollon verkostot.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, että Korkeasaaren asiakaspysäköinti pystyy hyödyntämään Kalasataman keskuksen yhteyteen rakennettuja pysäköintipaikkoja varsin hyvin ilman erityisjärjestelyjä, koska Korkeasaaren vierailijamäärä on huipussaan heinäkuussa, jolloin keskuksen pysäköinnin käyttöaste on vuorostaan matalimmillaan. Hulevesien hallinta luolaston sisäänkäyntien kohdalla tullaan ratkaisemaan katusuunnitelmien ja rakennusluvan yhteydessä. Asemakaavan muutos mahdollistaa teknisten reunaehtojen huomioimisen rakennussuunnittelun yhteydessä.

Lausunnot on referoitu tarkemmin ja niihin on annettu vastineet liitteenä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Jatkotoimenpiteet

Kaava-alueeseen ei liity maankäyttösopimusmenettelyä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto toteaa, ettei asemakaavan muutosehdotukseen ole tehty muutoksia, joten ehdotusta ei ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville

 

Lisätiedot

Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

 

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) HKL-Infrapalvelut 24.2.2014

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt HKL -liikelaitokoselta lausuntoa Kalasataman keskuksen maanalaisen pysäköintilaitoksen asemakaavan muutokseen.

Pysäköintilaitos sijoittuu Kalasataman keskuksen yhteyteen Kalasataman metroaseman alapuolelle. Pysäköintilaitokseen sijoitetaan Kalasataman keskuksen liityntäpysäköintipaikkoja, joista on yhteys sekä Kalasataman metroasemalle että Sörnäisten rantatiellä tulevaisuudessa kulkeville raitiovaunuille ja busseille.

HKL on ollut mukana laatimassa Kalasataman keskuksen ja maanalaisen pysäköintilaitoksen suunnitelmia. HKL on kommentoinut mm. liityntäpysäköinnin yhteyksien toteuttamisesta metroasemalle. Nyt esitettävässä asemakaavan muutoksessa siirretään osa Kalasataman keskuksen kellariin suunnitelluista pysäköintipaikoista kallion sisään louhittavaan luolaan.

HKL:llä ei ole huomauttamista esitettyyn asemakaavan muutokseen.

Lisätiedot

Artturi Lähdetie, projektipäällikkö, puhelin: 310 35245

artturi.lahdetie(a)hel.fi

 

Pelastuslautakunta 17.12.2013 § 154

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Pelastuslautakunta päätti antoi kaupunkisuunnitteluvirastolle 10. kaupunginosan ( Sörnäinen) maanalaisia tiloja: korttelin 10571 osaa tontista 1, korttelin 10579 osaa tontista 1, korttelin 10599 osaa tontista 1, kortteleita 10620-10623 sekä katu-, puisto-, rautatie-, ja satama-alueita koskevaan asemakaavan muutosehdotukseen nro.12222 seuraavan lausunnon:

Lautakunta toteaa, että pysäköintiluolat on varustettava automaattisen sammutuslaitteiston lisäksi pelastuslaitoksen sammutusvesiputkistolla, jossa veden ulos-otot ovat maksimissaan 100m:n etäisyydellä toisistaan.  Sammutusvesijärjestelmä tulee toteuttaa Pelastuslaitoksen hyväksymällä tavalla. Pysäköintilaitokseen johtavilla ajorampeilla on huomioitava riittävät poistumistieyhteydet.

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91§

Esittelijä

pelastuskomentaja

Simo Wecksten

Lisätiedot

Pekka Ronkainen, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 31031238

pekka.ronkainen(a)hel.fi

 

Ympäristölautakunta 10.12.2013 § 378

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Ympäristölautakunta päätti, että lausunnon asiasta antaa ympäristökeskus.

Esittelijä

ympäristöpäällikkö

Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot

Eeva Pitkänen, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31517

eeva.pitkanen(a)hel.fi

 

Yleisten töiden lautakunta 03.12.2013 § 490

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunkisuunnitteluvirastolle seuraavan lausunnon:

Asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen Kalasataman keskuksen ja sitä ympäröivien katualueiden alle. Pysäköintilaitos palvelee ensisijaisesti keskuksessa asuvia asukkaita ja siellä toimivia yrityksiä. Laitokseen tulee noin 1 100 autopaikkaa ja keskuksen tarvitsemat väestönsuojatilat. Kalliopysäköintilaitos on osa Kalasataman kokonaispysäköintiratkaisua. Se toimii yhdessä yläpuolisen Kalastaman kellaripysäköinnin kanssa. Pysäköintilaitosten välillä on suorat vertikaaliyhteydet. Sisäänajo laitokseen tapahtuu Kalasataman keskuksen kellaripysäköinnille ja huoltoliikenteelle varattujen ramppien kautta Junatieltä ja Hermannin rantatieltä.

Kalasataman keskuksen asemakaavassa nro 12070 (saanut lainvoiman 28.6.2013) on huomioitu rakentamisen aiheuttamat liikenteelliset vaikutukset ja alueen tarvitsemat pysäköintipaikat. Asemakaavan muutoksen mahdollistama pysäköintiluola vähentää vastaavan määrän autopaikkoja Kalasataman keskuksen kellaripysäköinnistä. Pysäköintiluolan rakentaminen ei lisää liikennettä eikä alueen pysäköintipaikkojen kokonaismäärää. Kaavassa varaudutaan lisäksi pysäköintilaitoksen mahdolliseen laajennukseen, mikäli Kalasataman keskuksen ulkopuoliset hankkeet sijoittavat pysäköintipaikkojaan tai väestönsuojatilojaan laitokseen. Yleisten töiden lautakunta katsoo, että hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia, koska pysäköintiluola toteutetaan kokonaisuudessaan yksityisenä hankkeena.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa asemakaavan muutoksen hyväksymistä.

Käsittely

03.12.2013 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: Päätösehdotuksen kolmannen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke: "Yleisten töiden lautakunta katsoo, että hulevesien hallintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota."

Esittelijä

kaupunginarkkitehti

Jukka Kauto

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Kiinteistövirasto 27.11.2013

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Kiinteistövirasto puoltaa asemakaavan muuttamista ja toteaa, että asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen Kalasataman keskuksen ja sitä ympäröivien katualueiden alle laajempana kuin Kalasataman keskuksen toteuttajan SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa on sovittu 16.8.2011 allekirjoitetussa Kalasataman keskuksen toteutussopimuksessa. Kiinteistövirasto neuvottelee parhaillaan SRV Yhtiöt Oyj:n kanssa toteutussopimuksen muuttamisesta, jonka yhtenä osana on pysäköintilaitoksen toteuttaminen asemakaavan muutosehdotuksessa esitetyllä tavalla. Kiinteistöviraston käsityksen mukaan asemakaavan muutosehdotus vastaa myös SRV Yhtiöt Oyj:n tahtotilaa pysäköintilaitoksen toteuttamisesta.

Lisätiedot

Pasi Lehtiö, toimistopäällikkö, puhelin: 310 36448

pasi.lehtio(a)hel.fi

 

Eläintarhan johtokunta 21.11.2013 § 38

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Päätös

Eläintarhan johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon:

Korkeasaaren eläintarhan yleissuunnitelma vuosille 2012-2022 on valmistunut ja hyväksytty eläintarhan johtokunnassa 26.5.2011. Kalasataman alueen kehittäminen on otettu Korkeasaaren yleissuunnitelmassa huomioon mm. Kruunusiltojen aluevarauksena, kävijämäärien odotettuna kasvuna sekä Korkeasaaren ympärivuotisen toimintastrategian täsmentämisenä. Eläintarhan yleissuunnitelmassa on arvioitu, että parantuvat ympärivuotiset liikenneyhteydet nostavat kävijämäärät kuluvalla vuosikymmenellä 800 000 kävijän tasolle.

Korkeasaaren eläintarha esittää tässä vaiheessa asiakkaidensa käyttötarpeeksi 550 henkilöautopaikkaa koko Korkeasaaren kalliopysäköinnin osalta.

Kalasataman keskuksen pysäköintilaitoksen asemakaavan mitoituksessa tulee ottaa huomioon Korkeasaaren eläintarhan pysäköimistarpeet. Korkeasaari esittää vastaavien tilojen toteutusta
550 henkilöajoneuvolle Kalasataman keskuksen pysäköintijärjestelyjen yhteydessä, jolloin omalla autolla eläintarhaan tulevat voivat pysäköidä Kalasatamassa ja siirtyä metroaseman kautta Isoisänsillalle liikennöivään liikennevälineeseen. Tämä siksi, että Korkeasaaren eläintarhan liikenne yksityisautoilijoiden ja julkisen liikenteen käyttäjien osalta tulee siirtymään Kalasataman alueelle Isoisänsillan valmistuttua Korkeasaaren ja Mustikkamaan kärkien välille joulukuusta 2014 lähtien.

Esittelijä

eläintarhan johtaja

Jukka Salo

Lisätiedot

Kirsi Pynnönen-Oudman, intendentti, puhelin: 310 37882

kirsi.pynnonen(a)hel.fi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.10.2013 § 337

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Ksv 2123_3, Hermannin rantatie 1, karttaruutu H4/S1

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti

-        lähettää 22.10.2013 päivätyn 10. kaupunginosan (Sörnäinen) maanalaisten tilojen: korttelin 10571 osa tontista 1, korttelin 10579 osa tontista 1, korttelin 10599 osa tontista 1, kortteleiden 10620–10623 sekä katu-, puisto-, rautatie- ja satama-alueiden asemakaavan muutosehdotuksen nro 12222 kaupunginhallitukselle puoltaen sen hyväksymistä

-        antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin mielipiteisiin.

Samalla lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että asemakaavan muutosehdotus asetetaan nähtäville 30 päiväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n mukaisesti.

Esittelijä

asemakaavapäällikkö

Olavi Veltheim

Lisätiedot

Tuomas Hakala, projektipäällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala(a)hel.fi

Johanna Iivonen, liikenneinsinööri, puhelin: 310 37137

johanna.iivonen(a)hel.fi

Seija Narvi, insinööri, teknistaloudellinen suunnittelu, puhelin: 310 37255

seija.narvi(a)hel.fi

 

Helsingin Energia -liikelaitos 12.9.2013

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Olemme huomioineet Kalasataman pysäköintilaitoksen asemakaavan vireilletulon. Jatkosuunnittelussa on huomioitava oleva ja tuleva maanalainen infrastruktuuri. Jatkosuunnittelua on vietävä eteenpäin yhdessä Helsingin Energian kanssa, jotta kaikki pysäköintilaitoksen suunnittelun ja toteuttamisen kerrannaisvaikutukset tulevat esille.

Helsingin Energialla ei ole asemakaavaluonnokseen muuta huomautettavaa.

Lisätiedot

Jouni Kivirinne, Kehityspäällikkö, puhelin: +358 9 617 2936

jouni.kivirinne(a)helen.fi

 

Rakennusvirasto 4.9.2013

HEL 2012-016193 T 10 03 03

Kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakennusviraston kannanottoa Kalasataman keskuksen pysäköintilaitoksen päivitetystä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1116-00/13 ja asemakaavan muutosluonnoksesta 9.9.2013 mennessä. Muutosalue sijaitsee Kalasataman keskuksen alla, Hermannin rantatien, Työpajankadun, Leonkadun ja Kalasatamanpuiston rajaamalla alueella.

Asemakaavan muutos mahdollistaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen Kalasataman keskuksen ja sitä ympäröivien katualueiden alle. Pysäköintilaitos palvelee ensisijaisesti keskuksessa asuvia asukkaita ja siellä toimivia yrityksiä. Laitokseen tulee noin 1100 autopaikkaa ja keskuksen tarvitsemat väestönsuojatilat.

Kalliopysäköintilaitos on osa Kalasataman kokonaispysäköintiratkaisua. Se toimii yhdessä yläpuolisen Kalastaman kellaripysäköinnin kanssa, johon sieltä tulee olemaan suorat vertikaaliyhteydet. Sisäänajo laitokseen tapahtuu keskuksen kellaripysäköinnille ja huoltoliikenteelle varattujen ramppien kautta Junatieltä ja Hermannin rantatieltä.

Asemakaavan toteuttamisesta ei aiheudu kaupungille kustannuksia, koska pysäköintiluola toteutetaan kokonaisuudessaan yksityisenä hankkeena.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa asemakaavan muutosluonnokseen.

Lisätiedot

Petri Arponen, aluesuunnittelija, puhelin: 310 38440

petri.arponen(a)hel.fi

Anni Tirri, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38335

anni.tirri(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566