Helsingfors stad

Protokoll

5/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/4

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 82

Val av ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade

1.     bevilja Belle Selene Xia befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     välja Mika Raatikainen till ny personlig ersättare för Jussi Halla-aho i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutade samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Belle Selene Xian eronpyyntö 11 2 14

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainintut

Kunnallisvalitus, valtuusto

Beslutsförslag

Stadsfullmäktige beslutar

1.     bevilja Belle Selene Xia befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion

2.     välja _____________ till ny personlig ersättare för Jussi Halla-aho i stadsstyrelsens koncernsektion för den mandattid som utgår med år 2014.

Stadsfullmäktige beslutar samtidigt justera protokollet omedelbart vad detta ärende beträffar.

Föredraganden

Belle Selene Xia (Sannf.) anhåller 11.2.2014 om befrielse från förtroendeuppdraget som ersättare i stadsstyrelsens koncernsektion.

Stadsfullmäktige valde 16.1.2013 (5 §) Belle Selene Xia till personlig ersättare för Jussi Halla-aho i stadsstyrelsens koncernsektion för mandattiden 2013–2014. Stadsfullmäktige bör nu välja en ny ersättare för den återstående mandattiden.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Anna Villeneuve, förvaltningssekreterare, telefon: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

Bilagor

1

Belle Selene Xian eronpyyntö 11 2 14

Utdrag

Utdrag

Bilagor till utdrag

Päätöksessä mainintut

Kunnallisvalitus, valtuusto

För kännedom

Konsernijaosto

Taloushallintopalvelu-liikelaitos

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 230

HEL 2014-002092 T 00 00 02

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että se päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee

1.     myöntää Belle Selene Xialle vapautuksen kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenen luottamustoimesta

2.     valita _____________ Jussi Halla-ahon uudeksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi kaupunginhallituksen konsernijaostoon vuoden 2014 lopussa päättyväksi toimikaudeksi.

Kaupunginvaltuusto päättänee tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Anna Villeneuve, hallintosihteeri, puhelin: 310 36012

anna.villeneuve(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566