Helsingfors stad

Protokoll

5/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

-/18

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 96

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnades följande 29 motioner

HEL 2014-003354, 2014-003363, 2014-003355, 2014-003356, 2014-003350, 2014-003351, 2014-003369, 2014-003370, 2014-003378, 2014-003352, 2014-003353, 2014-003357, 2014-003368, 2014-003371, 2014-003358, 2014-003372, 2014-003373, 2014-003364, 2014-003365, 2014-003366, 2014-003367, 2014-003359, 2014-003360, 2014-003361, 2014-003374, 2014-003375, 2014-003376, 2014-003377, 2014-003362

Beslut

1.     Budgetmotion av ledamoten Harry Bogomoloff om anslagen för idrottsverkets verksamhetsbidrag
 

2.     Budgetmotion av ledamoten Arja Karhuvaara om ändring av vårdplatserna för långtidsvård delvis till rehabiliteringsplatser
 

3.     Budgetmotion av ledamoten Kauko Koskinen m.fl. om ökning av antalet närståendevårdare
 

4.     Budgetmotion av ledamoten Matti Niiranen m.fl. om höjning av anslaget för sommaranställningar för unga
 

5.     Budgetmotion av ledamoten Pia Pakarinen m.fl. om ökning av driftsutgifterna för fastighetskontorets tomtavdelning och lokalcentral
 

6.     Budgetmotion av ledamoten Risto Rautava m.fl. om påskyndande av införandet av utmaningsrätten
 

7.     Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om upphandling av lösegendom för utomhus- och inomhusbruk på daghem
 

8.     Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om höjning av anslagen för lekparker
 

9.     Budgetmotion av ledamoten Mari Holopainen m.fl. om stöd för barnskyddet
 

10. Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara om anskaffning av brandalarmsystem i skolor
 

11. Budgetmotion av ledamoten Ville Jalovaara om utbyggnad av social- och hälsovårdsstationen Albatrossi i Nordsjö
 

12. Budgetmotion av ledamoten Terhi Mäki m.fl. om anslag för genomförande av modellen Hyve-4
 

13. Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om införande av ett nytt moment i budgeten
 

14. Budgetmotion av ledamoten Thomas Wallgren m.fl. om anställning av svenskspråkiga hemvårdare
 

15. Budgetmotion av ledamoten Dan Koivulaakso m.fl. om ökade anslag med tanke på en god hushållning
 

16. Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om psykiatriska tjänster för barn och unga
 

17. Budgetmotion av ledamoten Petra Malin m.fl. om tillfällig ökning av resurserna för anställning av förmånshandläggare för utkomststöd
 

18. Budgetmotion av ledamoten Sami Muttilainen m.fl. om anslag för förorts- och stadsdelsevenemang
 

19. Budgetmotion av ledamoten Nina Huru m.fl. om uppdatering av inventeringen av stadsdelarna
 

20. Budgetmotion av ledamoten Nina Huru m.fl. om stöd för orken hos närståendevårdare
 

21. Budgetmotion av ledamoten Nina Huru m.fl. om säkerheten i rulltrapporna på metrostationerna
 

22. Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om höjning av värdet på lunchsedlarna för krigsinvalider
 

23. Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om höjning av månadsersättningen för tvättjänsten för krigsinvalider
 

24. Budgetmotion av ledamoten Seppo Kanerva m.fl. om understöd till Krigsinvalidernas Brödraförbund rf:s Helsingforsdistrikt
 

25. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om höjning av anslaget för utbildningsväsendet
 

26. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om höjning av anslaget för förbättring av kollektivtrafiken
 

27. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om höjning av anslaget för utveckling av barnomsorgen
 

28. Budgetmotion av ledamoten Yrjö Hakanen m.fl. om höjning av anslaget för utveckling av social- och hälsovårdstjänster
 

29. Motion av ledamoten Tuomo Valokainen m.fl. om reparation av vägmärken och gatuskyltar

Stadsfullmäktige beslutade remittera motionerna till stadsstyrelsen för beredning.

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 1

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

helsinki.kirjaamo@hel.fi

http://www.hel.fi/stadsfullmaktige

+358 9 655 783

 

FI02012566