Helsingin kaupunki

Pöytäkirja

5/2014

1 (1)

Kaupunginvaltuusto

 

 

 

 

Kj/7

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Vuoden 2013 talousarvion toteutumattomat sitovat toiminnalliset tavoitteet

HEL 2014-001802 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoitteista

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijä

Vuoden 2013 talousarvion noudattamisohjeiden mukaan lauta- ja johtokuntien on annettava selvitys toteutumatta jääneistä sitovista toiminnallisista tavoitteista siten, että selvitykset voidaan käsitellä kaupunginvaltuustossa ennen tilinpäätöksen allekirjoittamista kaupunginhallituksessa.

Talous- ja suunnittelukeskus, pelastuslautakunta, HKL -liikelaitoksen johtokunta, sosiaali- ja terveyslautakunta, varhaiskasvatuslautakunta, opetuslautakunta, taidemuseon johtokunta, kaupunginmuseon johtokunta, nuorisolautakunta, henkilöstökeskus, kaupunkisuunnittelulautakunta, kiinteistölautakunta ja asuntotuotantotoimikunta perustelevat seuraavasti, miksi vuoden 2013 talousarvion sitovat toiminnalliset tavoitteet eivät toteutuneet:

Kaupunginjohtajan toimiala

Talous- ja suunnittelukeskus

Tavoite: Virasto toteuttaa tapahtumapalveluja ja markkinointiviestintätoimenpiteitä tavoitteena, että hotelliyöpymisten määrä Helsingissä ylittää 3,5 miljoonaa.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Hotelliyöpymisten määrä Helsingissä jäi vajaaseen 3,3 miljoonaan vuonna 2013.

Euroopan heikon taloustilanteen johdosta Helsingin yöpymiset olivat koko vuoden alle edellisvuoden tason. Ainoastaan marraskuussa ylitettiin aiempien vuosien luvut. Lasku johtui pääosin kansainvälisestä liikematkailusta, joka on vähentynyt yli 100 000 vuorokaudella. Lähes kaikilta markkina-alueilta Helsinkiin kohdentuneet yöpymiset ovat vähentyneet. Suurista markkinoista ainoastaan Japani ja Kiina ovat kasvaneet merkittävästi. Lasku yöpymisissä alkoi jo vuoden 2012 kesällä, mutta World Design Capital 2012 -vuoden ansiosta kokonaisyöpymiset säilyivät vuonna 2012 kuitenkin vuoden 2011 tasolla ja yöpymisten lasku alkoi näkyä suuremmin vasta vuonna 2013.

Rakennus- ja ympäristötoimi

Pelastuslaitos

Tavoite: Onnettomuuksien ehkäisemiseksi kuntalaisiin kohdistetaan turvallisuuteen liittyviä tarkastuksia ja toimenpiteitä, joiden kertymästä lasketaan turvallisuuspisteet. Vuoden 2013 turvallisuuspistekertymä on vähintään 6 200.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Suoritemäärä oli 5 702.

Tavoitteesta jäätiin, koska toimintaan kyettiin kohdistamaan suunniteltua vähemmän henkilöresursseja.

Tavoite: I-riskialueella pelastustoiminnan keskimääräinen lähtö- ja ajoaika kohteeseen ensimmäisellä 1+3 vahvuisella yksiköllä on enintään 6 minuuttia 60 %:ssa tehtävistä.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Toteutuma oli 58 %

Tavoitteen toteutumiseen vaikutti mm. vaikea lumitalvi 2012–2013.

Helsingin kaupungin HKL-liikelaitos

Tavoite: Raitio- ja metroliikenteen asiakastyytyväisyys vähintään vuoden 2011 tasolla (Raitio 2011: 3,87; Metro 2011: 4,03).

Toteuma: Metroliikenteessä tavoite ei toteutunut. Raitioliikenteessä asiakastyytyväisyystavoite saavutettiin.

Metroliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 3,89, kun tavoite oli 4,03. Edellisvuodesta heikkeni eniten opasteiden toimivuus. Uusia opasteita ei ole saatu toimimaan suunnitellusti. Lisäksi aikataulussa pysyminen laski hieman. Raitioliikenteessä asiakastyytyväisyys oli 3,96, kun tavoite oli 3,87. Suurimpina syinä asiakastyytyväisyyden paranemiseen raitioliikenteessä olivat panostaminen kuljettajien asiakaspalvelu- ja ajotapakoulutukseen, matalalattiaisen kaluston lisääminen sekä luotettavuuden parantaminen.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveysvirasto

Tavoite: Sijaishuollossa perhehoidon edellytyksiä parannetaan siten, että perhehoidon suhteellinen osuus hoitovuorokausista kasvaa edellisen vuoden tasoon nähden.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2013 toteutunut taso oli 50,4 % (50,6 % vuonna 2012).

Lastensuojelussa on pyritty lastensuojelulain mukaisesti enenevästi sijoittamaan lapsi sukulais- tai muuhun läheisverkostoon yhteistyössä lapsen ja vanhempien kanssa ja läheisverkostosijoitusten määrä on kasvanut. Näitä sukulais- tai muuhun läheisverkostoon kuuluvia sijoituksia ei tilastoida perhehoitoon. Kun nämä ns. perhehoitoa korvaavat vuorokaudet otetaan huomioon, perhehoitovuorokausien ja läheisverkostosijoitusten hoitovuorokausien osuus yhteensä kaikista hoitovuorokausista ylitti edellisvuoden tason.

Tavoite: Lapsiperheiden kotipalvelujen asiakasmäärästä puolet on lastensuojelun asiakkaita.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Toteutunut taso oli 32 %.

Lastensuojeluperheiden osuus kasvoi 29 %:sta 32 %:iin. Kaikille lastensuojelun perheille on voitu tarjota kotipalvelua.

Tavoite: Omaishoidon tuen piirissä olevien määrä kasvaa 200 henkilöllä vuoden aikana.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Asiakkaiden määrä väheni 7 hengellä.

Omaishoidon tukea saaneiden määrä on iäkkäiden palveluissa ollut hiljalleen kasvava edellisinä vuosina, mihin myös asetettu tavoite on pohjautunut. Omaishoitoa tukevista palveluista huolimatta omaishoitajiksi halukkaiden määrä ei ole ennakoidusti kasvanut vuonna 2013, vaikka Helsinki on myöntänyt omaishoidon tukea kaikille sitä hakeneille ja omaishoidon tuen kriteerit täyttäneille. Vammaispalvelujen osalta tavoite on, että itsenäistyvät ja aikuistuvat vammaiset pääsisivät tuettuun asumiseen, mikä ei ole lisäämässä omaishoidon tuen saajien määrää.

Tavoite: Kotihoidossa olevien yli 75-vuotiaiden suhteellinen osuus yli 75-vuotiaista on 13 %.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Toteutunut taso oli 12,4 %.

Kotihoidon peittävyys ei ole kasvanut ennakoidusti kotihoidon käyntien määrän kasvusta huolimatta, koska asiakkaat ovat olleet entistä enemmän hoitoa vaativia. Lisäksi kotihoidon tukipalvelua ainoana palveluna saaneiden määrä on kasvanut.

Tavoite: Kuntouttavaa työtoimintaa saa 1200 henkilöä vuoden 2013 aikana.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Asiakkaita oli yhteensä 1186.

Kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärään vaikuttivat työvoiman palvelukeskukseen ohjattujen asiakkaiden määrän lievä lasku sekä muutaman kuntouttavan työtoiminnan ostopalvelupaikan toiminnan loppuminen kesken sopimuskauden.

Varhaiskasvatusvirasto

Tavoite: Lasten päivähoidossa pienennetään lapsiryhmien kokoja vuonna 2013 siten, että 3 vuotta täyttävien lasten hoitoisuuskerroin tarkistetaan neljä kertaa vuodessa.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Tavoitteen suuntaan etenemiseksi virastossa laadittiin hoitoryhmien muodostamisen periaatteet.

Päivähoidon tarpeeseen vastaaminen edellyttää, että päivähoitopaikkoja vapautuu joka kuukausi. Sitovan tavoitteen mukaisesti toteutettu laskennallisuuden muutos olisi aiheuttanut kuukausittain jyrkästi muuttuvan resurssitarpeen eri puolilla kaupunkia ja vaikeuttanut lasten hoitopaikkatilannetta. Laskennallisuuden muuttamista ei pidetty virastossa parhaana mahdollisena tapana asetettuun tavoitteeseen pääsemiseksi. Tavoitteen suuntaan etenemiseksi virastossa laadittiin hoitoryhmien muodostamisen periaatteet. Sitovaa tavoitetta ei olisi ollut mahdollista toteuttaa varhaiskasvatusviraston vuoden 2013 talousarvion määrärahojen puitteissa. Sitovan tavoitteen toteuttaminen olisi lisännyt varhaiskasvatusviraston menoja arviolta yli 2 milj. euroa. Tavoitetta toteutettiin vuoden 2013 aikana kustannusneutraalisti.

Sivistys- ja henkilöstötoimi

Opetusvirasto

Tavoite: Oppimistulokset ja hyvinvointi paranevat. Oppisopimuskoulutuksessa opintonsa edellisenä vuonna päättäneistä opiskelijoista vähintään sama osuus suorittaa vuoden loppuun mennessä näyttötutkinnon sekä tutkintotavoitteisessa peruskoulutuksessa että lisäkoulutuksessa kuin vuonna 2012.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut.  Vuonna 2013 näyttötutkinnon suoritti tavoitellussa ajassa 75,7 % opiskelijoista ja vuonna 2012 näyttötutkinnon suoritta tavoitellussa ajassa 81,7 %.

Muutamissa mukana olleissa yhteistyöyrityksissä tapahtuneet organisaatiomuutokset lomautuksineen, johtamiskoulutuksessa olevien osalta riittämätön aikaresurssien varaaminen opiskeluun ja yrittäjien oppisopimuskoulutuksissa opiskelijoiden oma sitoutuminen tutkinnon loppuun suorittamiseen vaikutti sitovan toiminnallisen tavoitteen saavuttamiseen. Jatkossa painotetaan yhä enemmän  opiskelijoiden omaa sitoutumista tutkinnon suorittamiseen ja sen edellyttämään riittävän aikaresurssin varaamiseen opiskelulle.

Taidemuseo

Tavoite: Kävijämäärä yhteensä 140 000

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Kävijämäärä yhteensä 90 874.

Kesäkuusta 2012 lähtien taidemuseolla ei ole ollut käytössä Meilahden näyttelytilaa ja Kulttuurien museolta vapautuva tila Tennispalatsissa saadaan käyttöön vasta vuoden 2015 kesällä. Meilahden taidemuseon sulkeminen vuonna 2012 vaikutti vielä vuoden 2013 näyttelyohjelmistoon. Meilahden näyttelyitä siirrettiin pidettäväksi Tennispalatsiin. Näyttelyiden laajuutta jouduttiin kuitenkin supistamaan alkuperäissuunnitelmista, jotta kaikki sovitut projektit saatiin toteutettua.

Talousarviossa oli Meilahden taidemuseon tiloja korvaavan näyttelytilan suunnitelma vuodelle 2013, mutta tämä suunnitelma ei sellaisenaan toteutunut. Vastaavasti taidemuseon käyttötaloudessa säästyi määräraha, joka oli budjetoitu tätä korvaavaa näyttelytilaa varten.

Kaupunginmuseo

Tavoite: Aukiolotunnit yhteensä 9 850 tuntia.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Aukiolotunnit yhteensä 9 338 tuntia.

Ruiskumestarin talo jouduttiin sulkemaan sisäilmaongelmien vuoksi vuonna 2013 ja sitä ei saatu avattua yleisölle koko vuonna. Ruiskumestarin talo on tavallisesti avoinna kesäkuukausina ja joulusesonkina marras- ja joulukuussa. Lisäksi Tuomarinkylän kartanon toimipisteestä luovuttiin marraskuussa.2013 kustannussyistä. Työväenasuntomuseon aukioloaikaa vastaavasti pidennettiin suunnitellusti, mutta koko vuoden aukiolotavoitteesta jäätiin 512 tuntia.

Nuorisoasiankeskus

Tavoite: Jäsenkorttien lukumäärä 11 000.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Jäsenkorttien lukumäärä 10 111.

Taustalla on vuonna 2010 toteutettu korttiuudistus. Jäsenkortti muutettiin tuolloin vastaamaan koulujen lukuvuotta eli kortteja myönnettiin syksystä 2010 alkaen elokuun alusta seuraavan vuoden heinäkuun loppuun. Muutoksen vuoksi vuosina 2010–2011 kortteja myönnettiin päällekkäiselle kaudelle, joka merkitsi jäsenkorttien määrän merkittävää kasvua. Vuosi 2012 oli tasaantumisen jakso. Nuorisoasiainkeskus jäi myös vuonna 2012 jäsenkorttitavoitteesta.

Kauden muutos vaikuttaa edelleen korttien määrään. Nykyisin nuorisotyössä toiminta jakautuu kolmeen varsin itsenäiseen toiminnalliseen jaksoon: syyskauteen, kevääseen ja kesään. Jäsenkortteja ei aina ehditä markkinoida riittävän aktiivisesti. Varsinkin kesätoimintakauden valmistelujakso loppukeväällä on hankala jäsenkorttien markkinoinnille, kun syyskauden aloitus on elokuussa ja uuden kauden jäsenkortit ovat jo lähestymässä.

Nuorisoasiainkeskuksen toiminnan pääasiallinen painopiste, nuorten vaikuttamisen edistäminen, on suunnannut toimintaa pienryhmätyöskentelyyn. Muutoksen vuoksi käyntimäärätavoitteiden kasvua on maltillistettu. Lisäksi nuorten vaikuttamistoiminnan edistäminen on suunnannut toimintaa varttuneempiin nuoriin, jotka kokevat jäsenkortin vähemmän merkityksellisenä. Nuorten kiinnostus jäsenkortin kaltaiseen tuotteeseen on vähentynyt, koska jäsenkortti tarjoaa vain vähän taloudellisia tai edullisen sisäänpääsyn kaltaisia toiminnallisia etuja, joita nuoret arvostavat.

Henkilöstökeskus

Tavoite: Hyvän esimiehen ABC:n verkkokurssin suorittaa 1 500 esimiestä.

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Hyvän esimiehen ABC:n verkkokurssin suoritti 961 esimiestä.

Sosiaali- ja terveysviraston esimiehet eivät uuden organisaation käynnistämisen vuoksi osallistuneet odotetulla tavalla esimiehille suunnatuille ABC:n verkkokursseille vuonna 2013, vaan suoritukset siirtyivät vuodelle 2014.

Kaupunkisuunnittelu- ja kiinteistötoimi

Kaupunkisuunnitteluvirasto

Tavoite: Joukkoliikenteen osuus poikittaisliikenteessä on yli 21 %.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Vuoden 2013 toteutunut taso oli 19,71 % (18,87 % vuonna 2012).

Poikittaisliikenteessä joukkoliikenteen kuljetusosuus kasvoi huomattavasti (0,84 %-yksikköä), mutta asetettua tavoitetta ei saavutettu. Tavoite (21 %) vuodelle 2013 on asetettu vuosia sitten, ja koska useana peräkkäisenä vuonna poikittaisliikenteen joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvu on jäänyt tavoitteesta, oli vuoden 2013 tavoite edellisvuoden toteumaan nähden erittäin haasteellinen. Poikittaisliikenteessä joukkoliikenteen houkuttelevuutta lisäsi kuitenkin mm. elokuussa aloittanut uudistunut Jokeri-linja (550), jonka nopeutta ja täsmällisyyttä on parannettu esimerkiksi avorahastuksen käyttöönotolla. Joukkoliikenteen kulkumuoto-osuuden kasvua selittää paljon myös henkilöautoliikenteen väheneminen, minkä taustalla on ainakin yleinen heikohko taloudellinen suhdanne.

Kiinteistövirasto

Tavoite: Luovutetun asuntorakennusoikeuden määrä on 235 000 k-m².

Toteuma: Tavoite ei toteutunut. Asuntorakennusoikeutta luovutettiin 191 700 k-m², josta omistusoikeudella luovutettiin 30,6 % ja loput vuokraamalla.

Taloudellisen tilanteen heikentyminen vaikutti asuntorakentamishankkeiden käynnistymiseen hidastavasti. Kalasatamassa ja Jätkäsaaressa asuntorakentaminen tasaantui, koska uutta kaavavarantoa ei kuluneena vuonna saatu aikaiseksi ja valtaosa kaavoitetusta tonteista oli rakenteilla tai jo valmiina. Kruunuvuoren asuntorakentamisen aloittaminen viivästyi kaavavalitusten vuoksi.

Myös tonttien rakentamiskelpoisuuden puute, kustannus- ja suunnitteluongelmat siirsivät eräiden asuntohankkeiden aloittamista.

Asuntotuotantotoimisto

Tavoite: Asuntotuotantotoimisto sitoutuu rakennuttamaan asuntotuotantotoimikunnalle varattujen rakentamiskelpoisten tonttien puitteissa maankäytön ja asumisen ohjelman mukaisen kaupungin oman asuntotuotannon, jonka määrä vuonna 2013 on 828 asuntoa.

Toteutuma: Tavoite ei toteutunut. Käynnistyspäätökset tehtiin vuonna 2013 yhteensä 591 uuden asunnon rakentamisesta.

Toteutuneesta 591 uuden asunnon rakentamisesta aravavuokra-asuntoja oli 333, asumisoikeusasuntoja 145 ja Hitas-omistusasuntoja 113 kappaletta. Talousarvion sitoviin tavoitteisiin lasketuista ja tuotanto-ohjelmaan sisältyneistä kaikista hankkeista ei voitu tehdä käynnistämispäätöksiä omistusasuntojen markkinatilanteen epävarmuuden lisääntymisen ja kysynnän heikkenemisen sekä osin epäonnistuneiden urakkakilpailuiden ja liian kalliiden urakkatarjousten takia. Asuntokaupan lähes täydellinen pysähtyminen muilla kuin vetovoimaisilla ranta-alueilla oli merkittävin syy siihen, että tuotannolle asetettuja määrällisiä tavoitteita ei voitu saavuttaa.

Esittelijä

Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Liitteet

1

Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoitteista

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 233

HEL 2014-001802 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postiosoite

Käyntiosoite

Puhelin

Y-tunnus

Tilinro

PL 10

Pohjoisesplanadi 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Helsinki 17

Faksi

 

Alv.nro

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566