Helsingfors stad

Protokoll

5/2014

1 (1)

Stadsfullmäktige

 

 

 

 

Kj/7

 

12.03.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 85

Ouppnådda bindande verksamhetsmål i 2013 års budget

HEL 2014-001802 T 02 02 01

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag godkänna avvikelser från de bindande verksamhetsmålen i 2013 års budget enligt föredragningstexten.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoitteista

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredraganden

Enligt anvisningarna för efterlevnad av 2013 års budget ska nämnderna och direktionerna ge en utredning om bindande verksamhetsmål som inte uppnåtts och utredningen ska behandlas i stadsfullmäktige innan bokslutet undertecknas i stadsstyrelsen.

Ekonomi- och planeringscentralen, räddningsnämnden, direktionen för affärsverket Helsingfors stads trafikverk, social- och hälsovårdsnämnden, barnomsorgsnämnden, utbildningsnämnden, direktionen för konstmuseet, direktionen för stadsmuseet, ungdomsnämnden, personalcentralen, stadsplaneringsnämnden, fastighetsnämnden och bostadsproduktionskommittén motiverar på följande sätt varför de nedanstående bindande verksamhetsmålen i 2013 års budget inte uppnåddes:

Stadsdirektörsroteln

Ekonomi- och planeringscentralen

Mål: Verket genomför evenemangstjänster och marknadskommunikationsåtgärder i syfte att få antalet hotellövernattningar i Helsingfors att överskrida 3,5 miljoner.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Antalet hotellövernattningar i Helsingfors uppgick till knappt 3,3 miljoner år 2013.

På grund av det svaga ekonomiska läget i Europa underskred antalet hotellövernattningar i Helsingfors fjolårets nivå under hela årets lopp. De tidigare årens övernattningar överskreds bara i november. Sänkningen berodde främst på att den internationella affärsturismen har minskat med över 100 000 dygn. Övernattningarna i Helsingfors har minskat inom nästan alla marknadsområden. Bland de stora marknadsområdena har endast Japans och Kinas andelar blivit betydligt större. Antalet övernattningar började sjunka redan sommaren 2012 men året som World Design Capital gjorde att det totala antalet övernattningar år 2012 ändå stannade på 2011 års nivå. Sänkningen blev mer uppenbar först år 2013.

Byggnads- och miljöväsendet

Räddningsverket

Mål: För att olyckor ska förebyggas utförs det årligen säkerhetsgranskningar och åtgärder som gäller invånarna. För granskningarna och åtgärderna räknas säkerhetspoäng. År 2013 samlas minst 6 200 säkerhetspoäng.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Antalet säkerhetspoäng uppgick till 5 702.

Målet uppnåddes inte eftersom personalresurser inte kunde riktas till verksamheten i den planerade utsträckningen.

Mål: Den genomsnittliga utrycknings- och körtiden till objektet för den första räddningsenheten med bemanningsberedskapen 1+3 är högst 6 min. i riskområde I uppnås i 60 % av uppdragen.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Utfallet blev 58 %.

Målet uppnåddes inte bland annat på grund av de svåra snöförhållandena under vintern 2012–2013.

Affärsverket Helsingfors stads trafikverk

Mål: Kundtillfredsställelsen inom spårvägs- och metrotrafiken minst på 2011 års nivå (3,87 resp. 4,03).

Utfall: Målet uppnåddes inte inom metrotrafiken. Inom spårvägstrafiken uppnåddes målet om kundtillfredsställelse.

Kundtillfredsställelsen inom metrotrafiken uppgick till 3,89 medan målet var 4,03. Informationstavlornas funktionalitet minskade mest från året innan. Man har inte lyckats få de nya informationstavlorna att fungera enligt planerna. Dessutom kunde tidtabellerna inte hållas i samma grad som året innan. Inom spårvägstrafiken uppgick kundtillfredsställelsen till 3,96, medan målet var 3,87. De viktigaste orsakerna till ökningen av kundtillfredsställelsen inom spårvägstrafiken var satsningarna i kundservice- och körsättsutbildning för spårvagnsförarna, fler låggolvsvagnar och förbättrad tillförlitlighet.

Social- och hälsovårdsväsendet

Social- och hälsovårdsverket

Mål: Inom vården utom hemmet förbättras förutsättningarna för familjevård så att den relativa andelen familjevård av vårddygnen ökar jämfört med föregående år.

Utfall: Målet uppnåddes inte. År 2013 blev utfallet 50,4 % (50,6 % år 2012).

Inom barnskyddet har man i enlighet med barnskyddslagen strävat att i samarbete med barnet och föräldrarna placera barn hos personer som ingår i barnets nätverk av släktingar och närstående. Antalet placeringar hos närstående har ökat. Placeringarna hos släktingar eller andra personer inom barnets närståendenätverk ingår inte i statistiken över placeringar inom familjevården. Med beaktande av dessa dygn som ersätter familjevård överskred andelen dygn inom familjevård och placeringar hos närstående av det totala antalet vårddygn fjolårets nivå.

Mål: Inom hemtjänsterna för barnfamiljer är hälften av klienterna barnskyddsklienter.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Utfallet blev 32 %.

Andelen klientfamiljer inom barnskyddet ökade från 29 % till 32 %. Det har varit möjligt att erbjuda hemtjänster för alla familjer inom barnskyddet.

Mål: Antalet personer som får stöd för närståendevård ökar med 200 år 2013.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Klientantalet minskade med 7 personer.

Inom tjänsterna för äldre har antalet personer som får stöd för närståendevård så småningom ökat under de föregående åren och målet har satts upp på basis av utvecklingen. Trots att staden erbjuder stödtjänster för närståendevårdare har antalet personer som vill bli närståendevårdare år 2013 inte ökat enligt prognoserna fastän Helsingfors har beviljat stöd för närståendevård till alla sökande som uppfyllt kriterierna för stödet för närståendevård. Målet för tjänsterna för handikappade är att de handikappade som håller på att bli självständiga och vuxna ska få boendeplats i enheterna för stödboende, vilket inte kommer att öka antalet personer som får stöd för närståendevård.

Mål: Andelen hemvårdsklienter av de invånare som fyllt 75 år uppgår till 13 %.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Utfallet blev 12,4 %.

Hemvårdens omfattning har inte ökat enligt prognoserna trots att antalet hemvårdsbesök har ökat eftersom klienterna har behövt mer vård än tidigare. Dessutom har antalet klienter som bara använder hemvårdens stödtjänst ökat.

Mål: Arbetsverksamheten i rehabiliteringssyfte omfattar 1 200 personer under året.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Antalet klienter blev sammanlagt 1 186.

Antalet klienter inom den rehabiliterande arbetsverksamheten påverkades av att antalet klienter hänvisade till servicecentralen för arbetskraft var något mindre än tidigare och verksamheten i vissa enheter för rehabiliterande arbetsverksamhet med köpt service slutade under avtalsperioden.

Barnomsorgsverket

Mål: Inom barndagvården minskas storleken på barngrupperna inom dagvården år 2013 utgående från att vårdkoefficienten för andelen barn som fyller tre år justeras fyra gånger om året.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Verket utarbetade principer för bildande av daghemsgrupper i syfte att främja att målet uppnås.

Förutsättningen för att kunna svara på dagvårdsbehovet är att daghemsplatser blir lediga varje år. En ändring i beräkningen av daghemsplatser i enlighet med det bindande målet skulle ha resulterat i tvära förändringar i resursbehovet i olika delar av staden varje månad och vårdplatssituationen skulle ha blivit ännu svårare. Barnomsorgsverket ansåg inte att en ändring i beräkningen är det bästa möjliga sättet att uppnå det uppsatta målet. För att komma närmare målsättningen utarbetade barnomsorgsverket principer för hur daghemsgrupper ska bildas. Det skulle inte ha varit möjligt att uppnå det bindande målet inom ramen för barnomsorgsverkets budget för 2013. Att genomföra det bindande målet skulle ha ökat barnomsorgsverkets utgifter med mer än cirka 2 miljoner euro. Målet genomfördes år 2013 på ett mer kostnadsneutralt sätt.

Bildnings- och personalväsendet

Utbildningsverket

Mål: Inlärningsresultaten och välbefinnandet förbättras. Den andel studerande som år 2012 avslutat läroavtalsutbildning och avlägger en fristående examen före utgången av år 2013 är minst lika stor som andelen 2011/2012. Detta gäller både examensinriktad grundläggande utbildning och tilläggsutbildning.

Utfall: Målet uppnåddes inte. År 2013 avlade 75,7 % av studerandena en fristående examen inom den bestämda tiden. År 2012 var det motsvarande antalet 81,7 %.

Det bindande verksamhetsmålet uppnåddes inte på grund av organisationsförändringar och permitteringar i vissa medverkande samarbetsföretag, deltagarnas otillräckliga tidsresurser för studier inom ledningsutbildningen och studerandenas svaga förpliktelse till att slutföra studierna inom läroavtalsutbildningen för företagare. I fortsättningen kommer man ännu mer att betona studerandenas egen förpliktelse till att avlägga examen och reservera tillräckliga tidsresurser för studierna.

Konstmuseet

Mål: Antalet besökare uppgår till sammanlagt 140 000.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Antalet besökare uppgick till sammanlagt 90 874.

Museet har inte haft tillgång till utställningslokalerna i Mejlans sedan juni 2012 och de lokaler som bir lediga efter Kulturernas museum i Tennispalatset kan tas i bruk först sommaren 2015. Att Mejlans konstmuseum stängdes år 2012 påverkade utställningsprogrammet fortfarande år 2013. Utställningarna i Mejlans flyttades till Tennispalatset. Man var dock tvungen att inskränka utställningarnas omfattning jämfört med de ursprungliga planerna för att kunna genomföra alla de överenskomna projekten.

I budgeten ingick en plan för ersättande utställningslokaler för Mejlans konstmuseum för 2013 men planen förverkligades inte som sådan. Anslagen reserverade för de ersättande utställningslokalerna i konstmuseets driftsekonomidel i budgeten utnyttjades inte.

Stadsmuseet

Mål: Sammanlagt 9 850 öppettimmar.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Utfallet blev sammanlagt 9 338 öppettimmar.

Man var tvungen att stänga Sprutmästarens gård på grund av problem med inneluften år 2013 och huset kunde inte öppnas för allmänheten på hela året. Sprutmästarens gård håller vanligen öppet under sommarmånaderna och under julsäsongen i november och december. Dessutom avstod man från verksamhetsstället på Domarby gård i november 2013 av kostnadsskäl. Öppettiderna för arbetarbostadsmuseet förlängdes däremot enligt planerna men utfallet i fråga om öppettimmar under hela året blev 512 timmar mindre än det uppsatta målet.

Ungdomscentralen

Mål: Antalet medlemskort uppgår till sammanlagt 11 000.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Antalet medlemskort uppgick till 10 111.

Medlemskorten förnyades år 2010. Då ändrades korten så att deras giltighetstid motsvarade skolläsåret, dvs. kort beviljades så att de var giltiga från början av augusti till slutet av juli därpåföljande år från och med hösten 2010. På grund av förändringen beviljade man kort för överlappande perioder åren 2010–2011, vilket betydde att antalet medlemskort ökade avsevärt. År 2012 jämnade kortantalet ut sig. Ungdomscentralens mål i fråga om medlemskort uppnåddes inte heller år 2012.

Ändringen i giltighetstiden påverkar fortfarande det totala kortantalet. Verksamheten inom ungdomsarbetet uppdelas nuförtiden i tre relativt självständiga verksamhetsperioder: höst-, vår- och sommarperioderna. Man hinner inte alltid marknadsföra medlemskorten tillräckligt aktivt. Speciellt under senvårens förberedelseperiod inför sommaren är det besvärligt att marknadsföra medlemskorten med tanke på att höstsäsongen börjar i augusti och medlemskorten för den nya säsongen börjar bli aktuella.

Det huvudsakliga prioritetsområdet för ungdomscentralens verksamhet, främjande av ungdomarnas möjligheter att påverka, har styrt verksamheten mot att arbeta i smågrupper. Höjningen av målen i fråga om antalet besök har gjorts måttfullare. Dessutom har främjandet av påverkningsmöjligheter för unga styrt verksamheten mot något äldre ungdomar som anser att kortet inte är så meningsfullt. Ungdomarnas intresse för produkter som medlemskortet har minskat eftersom kortet bara erbjuder få sådana förmåner som ungdomar uppskattar, såsom förmåner med ekonomisk betydelse som berättigar till exempel till inträde till förmånligt pris.

Personalcentralen

Mål: Minst 1 500 chefer ska ha genomgått internetkursen ABC för bra chefer år 2013.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Sammanlagt 961 chefer genomgick internetkursen ABC för bra chefer.

På grund av att den nya organisationen år 2013 började sin verksamhet deltog cheferna inom social- och hälsovårdsverket inte i väntad utsträckning i internetkurserna för bra chefer år 2013. Däremot blev prestationerna aktuella år 2014.

Stadsplanerings- och fastighetsväsendet

Stadsplaneringskontoret

Mål: Kollektivtrafikens andel i tvärtrafiken är över 21 %.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Utfallet blev 19,71 % år 2013 (18,87 % år 2012).

Kollektivtrafikens andel i tvärtrafiken ökade avsevärt (0,84 procentenheter) men det uppsatta målet uppnåddes inte. Målet (21 %) för 2013 sattes upp för flera år sedan och eftersom ökningen i kollektivtrafikens andel i tvärtrafiken inte har uppnått målet under flera år i sträck var målet för 2013 mycket utmanande med tanke på utfallet året innan. Kollektivtrafiken blev dock mer lockande i tvärtrafiken bl.a. med anledning av att den förnyade Jokerlinjen 550 började trafikera i augusti. Jokerlinjens körhastighet och punktlighet har förbättrats till exempel genom att ta i bruk öppen betalning. Ökningen i kollektivtrafikens andel i tvärtrafiken kan förklaras dessutom genom att personbilstrafiken har minskat bland annat på grund av det allmänna relativt svaga ekonomiska läget.

Fastighetskontoret

Mål: Överlåten byggrätt för bostäder uppgår till 235 000 m² vy.

Utfall: Målet uppnåddes inte. Den överlåtna byggrätten för bostäder uppgick till 191 700 m² vy, varav 30,6 % överläts som ägarbostäder och resten som hyresbostäder.

Försämringen i det ekonomiska läget saktade ner inledningen av bostadsbyggprojekt. I Fiskehamnen och på Busholmen jämnade bostadsbyggandet ut sig eftersom man inte kom med en ny detaljplanereserv för områdena år 2013 och de flesta av de planlagda tomterna redan var under byggnad eller färdiga. Inledningen av byggandet i Kronbergsstranden blev fördröjd med anledning av besvär över detaljplanerna.

Vissa bostadsprojekt blev dessutom uppskjutna med anledning av bristfällig byggbarhet på tomterna och problem med kostnaderna och planeringen.

Bostadsproduktionsbyrån

Mål: Bostadsproduktionsbyrån förbinder sig att vara byggherre för stadens egen bostadsproduktion på de för bostadsproduktionskommittén reserverade byggbara tomterna, i enlighet med programmet för markanvändning och boende. År 2013 produceras 828 bostäder.

Utfall: Målet uppnåddes inte. År 2013 fattades beslut om att inleda byggandet av sammanlagt 591 nya bostäder.

Av de sammanlagt 591 nya bostäder som byggdes år 2013 var 333 hyresbostäder med Arava-finansiering, 145 bostadsrättsbostäder och 113 ägarbostäder med hitasvillkor. Inledningsbeslut kunde inte fattas i fråga om alla projekt som ingick i de bindande budgetmålen och i produktionsprogrammet på grund av den ökade osäkerheten på bostadsmarknaden och den försvagade efterfrågan och delvis på grund av misslyckade entreprenadtävlingar och för höga entreprenadanbud. Den nästan stillastående bostadsmarknaden i andra än attraktiva strandområden var den viktigaste orsaken till att de kvantitativa målen för bostadsproduktionen inte kunde uppnås.

Föredragande

Stadsstyrelsen

Upplysningar

Ari Hietamäki, ledande planerare, telefon: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Bilagor

1

Virastojen ja liikelaitosten selvitykset toteutumattomista sitovista tavoitteista

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 24.02.2014 § 233

HEL 2014-001802 T 02 02 01

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto päättäisi seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättänee hyväksyä esittelytekstissä esiin tuodut vuoden 2013 talousarvion sitovien toiminnallisten tavoitteiden poikkeamat.

Esittelijä

vs. kaupunginjohtaja

Pekka Sauri

Lisätiedot

Ari Hietamäki, johtava suunnittelija, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

 

Postadress

Besöksadress

Telefon

FO-nummer

Kontonr

PB 10

Norra esplanaden 11-13

+358 9 310 1641

0201256-6

FI0680001200062637

00099 HELSINGFORS STAD

Helsingfors 17

Telefax

 

Moms nr

kaupunginkanslia@hel.fi

http://www.hel.fi/kaupunginkanslia

+358 9 655 783

 

FI02012566